Feed on
Posts
Comments


മാളവികാഗ്നിമിത്രം: കാളിദാസകൃതികളില്‍ കാവ്യകൃതികളെ അപേക്ഷിച്ച് നാടകങ്ങളാണ് സാമാന്യജനങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും അധികമായി ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. “കാവ്യേഷു നാടകം രമ്യം” എന്ന് കവിവചനവുമുണ്ടല്ലോ. കാളിദാസനാടകങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായതും ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളില്‍ പരിഭാഷകളുള്ളതും ശാകുന്തളത്തിനാണ്. അതിനുതൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിക്രമോര്‍വ്വശീയത്തിന്റെയും മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിന്റെയും സ്ഥാനം.

കാളിദാസന്‍ വിരചിച്ച ആദ്യനാടകമാണ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. “മാളവികാഗ്നിമിത്രം” എന്ന പേരിന്റെ അര്‍ത്ഥം “മാളവികയുടെയും അഗ്നിമിത്രന്റെയും കഥ” എന്നാണ്. കാളിദാസന്റെ മറ്റു കൃതികളില്‍നിന്നു ഭിന്നമായി ഈ നാടകത്തിന്റെ പാശ്ചാത്തലം പൗരാണികമല്ല, ഐതിഹാസികമാണ്. ബി.സി.ഇ. രണ്ടാം ശതകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന സുംഗവംശസ്ഥാപകനായ പുഷ്യമിത്രമഹാരാജാവിന്റെ പ്രഥമപുത്രനും ആ രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവുമായിരുന്ന അഗ്നിമിത്രന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇതിവൃത്തമാണ് മഹാകവി കാളിദാസന്‍ മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്ന നാടകത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ കഥ നടക്കുന്ന സമയം തന്റെ പിതാവിന്റെ വിശാലസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്ന വിദിശയുടെ അധിപനായിരുന്നു അഗ്നിമിത്രന്‍. തന്റെ പട്ടമഹിഷിയായ രാജ്ഞി ധാരിണീദേവിയുടെ പരിചാരികയായ മാളവികയെ ചിത്രത്തില്‍ കണ്ട് അനുരക്തനായ അഗ്നിമിത്രന്‍ മാളവികയെ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ നടത്തുന്ന പ്രയത്നങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊട്ടാരത്തില്‍ നടന്ന വിവിധസംഭവങ്ങളും മഹാകവി വളരെ രസകരമായി വര്‍ണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടകാന്ത്യത്തില്‍ രാജമഹിഷിയായ ധാരിണീദേവി തന്റെ പ്രാണപ്രിയന്റെ സന്തുഷ്ടിയ്ക്കായി മാളവികയെ സപത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയെന്ന മഹാത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ കഥ ശുഭപര്യവസായിയായി മാറുന്നു.

പ്രസിദ്ധചരിത്രപണ്ഡിതനും ദേശഭക്തനുമായിരുന്ന വീരസവര്‍ക്കര്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള “ഭാരതചരിത്രത്തിലെ ആറു സുവര്‍ണഘട്ടങ്ങള്‍” എന്ന കൃതിയില്‍ വര്‍ണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ആറു സുവര്‍ണകാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്ന് പുഷ്യമിത്രനും, അഗ്നിമിത്രനും ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണെന്നതും ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ സ്മരണീയമാണ്. സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യവും, ഭരണസാമര്‍ത്ഥ്യവുമുള്ള അഗ്നിമിത്രമഹാരാജാവിനെ നായകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കാളിദാസന്‍ തന്റെ നാടകത്തിനു മാറ്റുകൂട്ടുകയാണു ചെയ്തത്.

കാളിദാസകൃതികള്‍ ഇ-ബുക്ക് പ്രോജക്ട്: മഹാകവി കാളിദാസന്റെ കൃതികള്‍ മലയാളത്തില്‍ അര്‍ത്ഥസഹിതം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ സന്ദര്‍ശകരും, അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും പലപ്പോഴും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 2011 ജൂലായ് 12-ന് കാളിദാസകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ പ്രോജക്ടിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. കാളിദാസന്റെ കൃതികള്‍ മുഖ്യമായും ഏഴാണ്.–മൂന്ന് മഹാകാവ്യങ്ങളും, മൂന്നു നാടകങ്ങളും ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യവും. അതില്‍ മഹാകാവ്യങ്ങ‍ള്‍ താരതമ്യേന വലുതായതിനാല്‍ തുടക്കത്തില്‍ നാടകങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശാകുന്തളം, വിക്രമോര്‍വശീയം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്നിവയാണല്ലോ കാളിദാസന്‍ വിരചിച്ച നാടകങ്ങള്‍. അവയില്‍ വിക്രമോര്‍വശീയമാണ് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തുതുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 21 പൂര്‍ത്തിയാകുകയും, വിക്രമോ‍വശീയം ഇ-ബുക്ക് അന്നുതന്നെ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിന്റെയും ടൈപ്പിങ്ങ് രണ്ടാഴ്ചകള്‍ക്കകം മിക്കവാറും പൂര്‍ത്തിയായെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാകൃതത്തിലുമുള്ള സംഭാഷണങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പരിശോധിക്കേണ്ടിവന്നതിനാല്‍ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് നീങ്ങിയത്. അതുകാരണമാണ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം ഈ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്രയും വൈകിയത്.

മാളവികാഗ്നിമിത്രം ഇ-ബുക്ക്:– മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിന് ഏ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ രചിച്ചതും 1916-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ മലയാളപരിഭാഷയാണ് ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിന്റെ പരിഭാഷയോടൊപ്പം ഈ കൃതിയുടെ സംസ്കൃതമൂലം മലയാളലിപിയില്‍ത്തന്നെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാസന്റെയും ഭവഭൂതിയുടെയും നാടകങ്ങളിലെന്നപോലെ കാളിദാസനാടകങ്ങളിലും വിദൂഷകന്റെയും സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സേവകന്മാരുടെയും മറ്റും സംഭാഷണം പ്രാകൃതഭാഷയിലാണ്. അതിന്റെ പരിഭാഷ (സംസ്കൃതച്ഛായ) അതാതു സ്ഥലത്ത് ബ്രാക്കറ്റില്‍ നല്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

പ്രാകൃതഭാഷയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ധാരാളമായി ഉള്ളതിനാല്‍ ഇതിന്റെ ടൈപ്പിങ്ങ് വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. ക്ലേശകരമായ ഈ കൃത്യം വളരെ ഉത്സാഹപൂര്‍വ്വം നിര്‍വഹിച്ച വിക്രമോര്‍വശീയം ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ ടീമിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും, ഇതിനായി ഞങ്ങളെ സദാ പ്രോത്സാഹനമേകിയ എല്ലാ സഹൃദയരോടും, വിക്രമോര്‍വശീയം ഇ-ബുക്കിന് സുന്ദരമായ ഒരു കവര്‍പേജ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത സുഗേഷ് ആചാരിയോടുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം ഇ-ബുക്ക്

3 Responses to “കാളിദാസവിരചിതം മാളവികാഗ്നിമിത്രം – ഏ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ Malavikagnimitram of Kalidasa – Malayalam translation”

 1. Raghunadhan.V. says:

  നമസ്തേ ,

  മാളവികാഗ്നിമിത്രം ഇ ബുക്ക്‌ കാണുകയുണ്ടായി.അത്യന്തം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു.കവര്‍ പേജിന്‍റെ മനോഹാരിത എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.അചിരേണ മറ്റു കാളിദാസ കൃതികളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

  രഘുനാഥന്‍ .വി.

 2. Bruno says:

  മാളവികാഗ്നിമിത്രം ഇ ബുക്ക്‌ കാണുകയുണ്ടായി.അത്യന്തം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു.കവര്‍ പേജിന്‍റെ മനോഹാരിത എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.അചിരേണ മറ്റു കാളിദാസ കൃതികളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
  +1

 3. remya says:

  malavikanimithram enna kalidasa adya nadakam vayikkunnathinapuram
  vayanakaruda manasilekk azhathil drishyanubavamayi pathikkunnu
  pothuve kalidasakrithikal vayanakkare veendum…..veendum vayikan pralobhippikkunnu

Leave a Reply