Feed on
Posts
Comments

Bhagavatam Cover

ഭാഗവതപുരാണം: മഹാപുരാണങ്ങളില്‍വെച്ച് ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമാര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പന്ത്രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങളിലായി ഭഗവാന്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരകഥകള്‍ ഭാഗവതത്തില്‍ അത്യന്തം ആകര്‍ഷണീയമായി വര്‍ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരകഥ വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ദശമസ്കന്ധം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷരൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു – “ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഖ്യോഽയം പ്രത്യക്ഷഃ കൃഷ്ണ ഏവ ഹി.

വേദങ്ങളുടെ സാരം തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ജനകോടികള്‍ക്ക് വേദസാരം ഗ്രഹിക്കുവാനും സകലപുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങളും പ്രാപിച്ച് ജീവിതം സഫലമാക്കുവാനും കഴിയട്ടെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വ്യാസമഹര്‍ഷി ഭാഗവതം രചിച്ചത്. “വേദമാകുന്ന കല്പവൃക്ഷത്തില്‍ ഉണ്ടായതും ശ്രീശുകബ്രഹ്മര്‍ഷിയുടെ തിരുമുഖത്തുനിന്നും ഉതിര്‍ന്നുവീണതും അമൃതമയവും രസപൂര്‍ണവുമായ ഫലമത്രേ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. രസികന്മാരും ആസ്വാദകരുമായ ഭക്തന്മാര്‍ അതു വീണ്ടും വീണ്ടും നകര്‍ന്നുകൊള്ളട്ടെ” എന്നു വ്യാസമഹര്‍ഷി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു –

നിഗമകല്പതരോര്‍ ഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവസംയുതം
പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂവി ഭാവുകാഃ

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇ-ബുക്ക്: അന്വയവും പരിഭാഷയുമടങ്ങുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും സ്കാന്‍ ചെയ്ത പി.ഡി.എഫ്. ഫയലുകള്‍ ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ മുമ്പ് ഒരു ഭാഗവതപ്രേമി അയച്ചുതരുകയുണ്ടായി. ഇതില്‍ ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം മുതല്‍ പത്താം സ്കന്ധം വരെ വിദ്വാന്‍ സി.ജി. നാരായണന്‍ എമ്പ്രാന്തിരിയും, പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും സ്കന്ധങ്ങള്‍ എസ്സ്.വി. പരമേശ്വരനുമാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്വയക്രമത്തില്‍ പദച്ഛേദത്തോടെയുള്ള ലളിതമായ പരിഭാഷയായതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതഭാഷാപരിജ്ഞാനം അധികമില്ലാത്തവര്‍ക്കുപോലും വളരെ സുഗമമായി ശ്ലോകങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ പതിപ്പ് സഹായകമാകും. വളരെയധികം സമയവും സമ്പത്തും വ്യയം ചെയ്ത് 4700-ല്‍ അധികം പേജുകളുള്ള ഈ കൃതി പൂര്‍ണ്ണമായി സ്കാന്‍ ചെയ്തയച്ചുതന്ന ഭാഗവതപ്രേമിയോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അന്വയക്രമപരിഭാഷാസഹിതം

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 01
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 02
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 03
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 04
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 05
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 06
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 07
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 08
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 09
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 10 ഭാഗം 1
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 10 ഭാഗം 2
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 11
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 12

51 Responses to “ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അന്വയക്രമപരിഭാഷാസഹിതം (12 വാല്യങ്ങള്‍) – വിദ്വാന്‍ സി.ജി. നാരായണന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി, എസ്സ്.വി. പരമേശ്വരന്‍”

 1. Satheesh says:

  I would like to download bhagavatham

 2. H.MENON says:

  I would like to download bhagavatham

 3. S. Madhavan Namboothiri says:

  Good

 4. SMK says:

  Nice work!

 5. Ajay Sreehari says:

  പദ്യരൂപത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണ പ്രാമുഖ്യത്തോടു കൂടിയതായതിനാൽ സാധാരണകാർക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളും വാക്യാർത്ഥങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുക പൊതുവെ അല്പംപ്രയാസമേറിയതായി കാണുന്നു. പൂർണാർത്ഥത്തോടും പദാനുക്രമത്തോടും കൂടിയുള്ള ലളിതമായ ഈ പരിഭാഷ വളരെ അവശ്യവും ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹവും തന്നെ എന്നു പറയാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇത്രയും അപൂർവ്വമായ ഈ അന്വയക്രമ പരിഭാഷയോടുകൂടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻറ്റെ ഈ പതിപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് വെയ്ക്കയും ഇത്രയും ശ്രമകരമായി സ്കാൻ ചെയ്ത് മലയാളം ഇ-ബുക്സിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കയും ചെയത ആ ഭഗവൽഭക്തന് ശ്രീ ആദിനാരായണ തൃപ്പാദ സായൂജ്യം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു.

  അദ്ദഹത്തോടും, ജനോപകാരാർത്ഥം ഇത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം ഇ-ബുക്സിനോടും അകൈതവമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

  വളരെ പുരാതനവും അമൂല്യങ്ങളും ഇന്ന് ദുർല്ലഭവുമായ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തീർത്തും ലാഭേശ്ചകൾ കൂടാതെ ജനോപകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളം ഇ-ബുക്സിന്റെ ഈ ഉദ്യമം അങ്ങേയറ്റം സ്തുത്യർഹവും ശ്ലാഘനീയവും തന്നെ. മലയാളം ഇ-ബുക്സിന്റെ സൻമനസാർന്ന എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരോടുംതികഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

  ഇനിയും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വിജയിക്കട്ടെ.

  അഭ്യർത്ഥന: യജൂർ വേദവും സാമ വേദവും മലയാള പരിഭാഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 6. രാധാകൃഷ്ണൻ വള്ളികുന്നം
  ഒന്നാംസ്ക് ന്ഥം വായിച്ചതിൽ Page No:17 കഴിഞ്ഞ് Page No:18 ഇല്ല. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇല്ല

 7. Jithin Vinod says:

  How can the documents here be read on kindle / Epub Readers ? I have tried some but is showing some alphabets and digits which are of no use.
  Please advice on which font/ the right method to use these files. I’m sure this will be helpful to a lot of people here.
  Thanks
  Jithin

  • bharateeya says:

   Jithin, The original files are scanned pdf. PDF files were automatically converted into kindle/epub versions by archive.org servers. So, their epub/kindle versions may not be readable, unless the OCR if flawless.

   • Jithin Vinod says:

    SO, there is no use in downloading the kindle or Epub Version from archive.org right. But its alright PDF is also manageable. I used to read pdf on PC and it was alright but now when I got a kindle I tried to make it more convenient :)..

    Thanks.
    Jithin.

 8. BALACHANDRAN.K says:

  SIR ,
  SKANDA 5 CANNOT BE DOWNLAODED , I TRIED A LOT MANY TIMES .
  Balu

 9. Aravendan says:

  Good job

 10. Sunil says:

  Very good Initiative. All the best , keep going

 11. ARJUN KARTHA says:

  വളരെ നന്ദി ……………

 12. Venugopal P K says:

  Can i down load srimath baghavathm with story in malayalam

 13. Rajan says:

  Very thanks, Please give such way of devi bhagavatham annvayakrama paribhasha

 14. ES Surendran says:

  Being old ebook reading is difficult for me.So I humbly request you to inform whether printed book is available.

 15. Rajani Muralidharan says:

  How to get split version of panchamaskantham without meanings?

 16. Rajani Muralidharan says:

  Split version for the beginners I want .not the above mentioned.thanks a lot for the response

 17. Rajani Muralidharan says:

  My mother told that there is a split method to understand . She has seen in computer.

 18. Muralidharan says:

  അപുർവ്വമായി കണ്ടുവരുന്ന അന്വയക്രമ പരിഭാഷ, ജനോപകാര പ്രദമായി ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സദ് പ്രവർത്തിയെ അനുമോദിക്കുന്നു.മലയാളം ഈ-ബുക്സ് ൻെറ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം.

  N.B ചില പേജുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കാം

 19. Girish Cherukara illam says:

  ഇത്രയും മൂല്യവത്തായ ഗ്രന്ഥത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യക്കാർക്കു സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സദ്കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് സർവശക്തനും സർവജ്ഞനും സർവവ്യാപിയും സർവേശ്വരനുമായ പരംപൊരുൾ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

 20. KS Gopalakrishna Pillai says:

  Lokathu ake ullah uddesam 750 kodiak janangalkkuum koodi annadanam nalkunnathilum punniyam

 21. Sangeetha says:

  അന്വയക്രമ പരിഭാഷ ആവശ്യക്കാർക്കു സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം.
  Bhagavata mahatmyam ithil undo. Njan nokkiyitt kittiyilla. Please help

 22. ramchembai says:

  i am very much grateful for the srimad bhagavatam, is there the sivapuranam and garudapuranam
  may god bless all

 23. Sureshkumar says:

  Thank you for scanning and keeping Srimad Bhagavatham for use of all devotees
  Om namo Bhagavathe vasudevaya

 24. R. Radhakrishnan says:

  This free book is boon for many who are doing regular Bhagavatha parayanam in Malayalam
  Since it is more comfortable to read the religious books in in our own primary fluent language , many read the Bhagavatham in Malayalam, easier.The meaning of each sloka mentioned makes the reading more interesting .
  I noticed few slokas are missing in few chapters. In 31st Adhyayam the slokas after 22 nd slokas are missing.There are few Spelling mistakes.Few more errors are noticed and if such errors & omissions are corrected ,it will be benefit many readers.
  Still this free edition is good for regular Bhagavatha parayanam in Malayalam.

 25. Ramya Divakaran says:

  नमस्ते ..
  बहुकालं यावत् ग्रन्थम् अन्विष्य अत्र प्राप्तं .. भूयो भूयः वर्धन्ताम् कीर्तिम् .. इति प्रार्थयामहे । धन्यवाद : ।

 26. Sreeja says:

  Hari om,
  Many thanks for the pdf of Shrimad bhagvatham, it helped me a lot.

 27. Sujatha says:

  Thank you so much for this divine service-Is Mahatmyam meanni g available?

 28. HariKaimal says:

  Thank you so much.. God bless you. Very helpful

 29. Hari kumar says:

  Where i get this book in kerala? Inform me please

 30. Sreekumar.V says:

  I would like to buy the physical copy of Bhagavatham. Please advise me whether it is available and if so the details

 31. A G Shenoy says:

  Good work

 32. P.R.Vijayan says:

  need free down load link to Shreemat Bhagavatham

 33. KRISHNAN says:

  Thank you so much for making available, invaluable books.
  Bye the way the bhagavath paribhasha doesn’t include Mahathmyam chapters.
  Is this available, please

 34. Indira sudhakaran says:

  Pranayama
  Bhagwathe Mahathmyam illallo ithil.
  Bhagwathe mahathmysm is not included in this. How can I get it

 35. Venugopal says:

  Is it possible read dailey in home

 36. Om Namo Narayana.
  Thank you very much for this good work
  Sincerely yours
  Jeyachandran K Nair.

 37. Om Namo Narayana.
  Thank you very much for this good work
  I also need to download the Malayalam version of all slokams in Maha Bhagawatham.
  Sincerely yours
  Jeyachandran K Nair.

 38. Ananthakrishnan says:

  On Namo Narayanaya:
  🙏
  Thank you very much for this noble effort. Stay blessed.

  Wish this book should reach to maximum people, they should read and understand and receive blessings of Lord.
  Lots of thanks and best wishes
  Ananthakrishnan T A

 39. Sankaran Palazhi says:

  Namaskaram,
  Where can I buy the entire volumes, could you please guide, it will be a blessing 🙏

Leave a Reply