Feed on
Posts
Comments

രാജയോഗം – കുമാരനാശാന്റെ മലയാള പരിഭാഷ

രാജയോഗം മലയാളപരിഭാഷ ഇ-ബുക്ക്: കുമാരനാശാന്റെ “രാജയോഗപരിഭാഷ” ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാന്‍ കുറെ നാള്‍ മുമ്പു തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിന്റെ കോപ്പി എവിടെയും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജയോഗത്തിന്റെ 1925-ല്‍ കൊല്ലത്ത് വിദ്യാഭിവര്‍ദ്ധിനി പ്രസ്സില്‍ അച്ചടിപ്പിച്ച പതിപ്പിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പി ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് (പന്മന) ഋഷീകേശിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തില്‍നിന്ന് അവിചാരിതമായി ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം അയച്ചുതന്ന ഫോട്ടോകോപ്പിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് രാജയോഗം പരിഭാഷയുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. “രാജയോഗം” എന്ന ഈ കൃതിയ്ക്കു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് – രാജയോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നടത്തിയ എട്ടു പ്രഭാഷണങ്ങളടങ്ങുന്ന പൂര്‍വ്വഭാഗവും, പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമടങ്ങുന്ന ഉത്തരഭാഗവും. ഇതില്‍ യോഗസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ സ്വയം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കൃതി. സ്വാമികളുടെ മറ്റു കൃതികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളായി തയ്യാറക്കപ്പെട്ടവയാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീനിര്‍മ്മലാനന്ദചരിതം – നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം

ശ്രീ നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികള്‍ (1863-1938): ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ 1893-ല്‍ ചിക്കാഗോയിലെ വിശ്വമതസമ്മേളനത്തില്‍ സനാതനധര്‍മ്മത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടിയുയര്‍ത്തിയതോടെയാണ് കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ സ്വാമികളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഗുരുദേവനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നത്. അതോടെ മലയാളികളായ നിരവധിയാളുകള്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണവിവേകാനന്ദന്മാരുടെ ആരാധകരും ഭക്തരുമായെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഒരു സന്ന്യാസിശിഷ്യനായിരുന്ന ശ്രീ നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളാണ്. സ്വാമികളുടെ പൂര്‍വ്വാശ്രമത്തിലെ പേര് തുളസീചരണ്‍ എന്നായിരുന്നു. സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷവും തുളസീ മഹാരാജ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അധികവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1911 ഫെബ്രവരിയില്‍ ആദ്യമായി കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ച നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികള്‍ അതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം കേരളത്തില്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണസന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും, അന്ധവിശ്വാസത്തിലും അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന കേരളജനതയെ ഉണര്‍ത്തുവാനും അദ്ദേഹം അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമസ്തോത്രം (നാമാവലി സഹിതം)

ശ്രീവിഷ്ണുസഹസ്രനാമം: നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതീയര്‍ നിത്യവും പാരായണം ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു ഉത്തമസ്തോത്രമാണ് വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം. വേദവ്യാസന്‍ സ്വയം രചിച്ചതായ മറ്റു വിഷ്ണുസഹസ്രനാമങ്ങള്‍ പത്മപുരാണത്തിലും മത്സ്യപുരാണത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും, വ്യാസപ്രണീതമായ മഹാഭാരതത്തിലുള്‍പ്പെട്ട വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനാണ് അധികം ജനപ്രീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിഭീഷണമായ മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിനുശേഷം ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന്‍ ശരശയ്യയില്‍ മരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകിടന്നിരുന്ന ഭീഷ്മാചാര്യരെ കണ്ടു വന്ദിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടുകയുണ്ടായി. ജ്ഞാനവൃദ്ധനായ ഭീഷ്മര്‍ യുധിഷ്ഠിരന്റെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് യഥോചിതം സമാധാനം പറയുകയും, രാജധര്‍മ്മം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവില്‍ യുധിഷ്ഠിരന്‍ ഭീഷ്മപിതാമഹനോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു:

കിമേകം ദൈവതം ലോകേ കിം വാപ്യേകം പരായണം
സ്തുവന്തഃ കം കമര്‍ചന്തഃ പ്രാപ്നുയുര്‍മാനവാഃ ശുഭം
കോ ധര്‍മഃ സര്‍വധര്‍മാണാം ഭവതഃ പരമോ മതഃ
കിം ജപന്മുച്യതേ ജന്തുര്‍ജന്മസംസാരബന്ധനാത്
……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഗുരുഗീത അര്‍ത്ഥസഹിതം

ലോകത്തിലെ അതിപ്രാചീനമായ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും ഗുരുസങ്കല്പമുണ്ടെങ്കിലും ഭാരതത്തിലെപ്പോലെ ഗുരുവിനെ ഇത്രയധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയും സംസ്കാരവും വേറെയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും വേദങ്ങളിലും ആഗമങ്ങളിലും നമുക്കിതിന്റെ വേരുകള്‍ കണ്ടെത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. “ആചാര്യവാന്‍ പുരുഷോ വേദ” – ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷദ്. (ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളയാള്‍ സത്യത്തെ അറിയുന്നു); “ആചാര്യാദ്ധ്യേവ വിദ്യാ വിദിതാ സാധിഷ്ഠം പ്രാപയതി ഇതി” – ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത് 4.9.3. (ആചാര്യനില്‍ നിന്നു അറിയപ്പെട്ട വിദ്യ സഫലയായിത്തീരുന്നു); “തദ്വിജ്ഞാനാര്‍ത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത് സമിത്പാണിഃ ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം” – (മുണ്ഡകോപനിഷദ് 1.2.12). (ജഗത്കാരണമായ ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുവാനായി ഒരുവന്‍ യജ്ഞത്തിനാവശ്യമായ ചമതയും കൈയിലെടുത്ത് ശ്രോത്രിയനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ ഗുരുവിന്റടുക്കല്‍ പോകേണ്ടതാണ്). ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളപരിഭാഷ – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാ‍ന്റെ ഗീതാപരിഭാഷ: മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന് അമൂല്യസംഭാവനകള്‍ നല്കിയ ഒരു മഹാകവിയാണ് കേരളവ്യാസന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാ‍ന്‍. ഒരുലക്ഷത്തിലധികം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മഹാഭാരതം 874 ദിവസം കൊണ്ട് വൃത്താനുവൃത്തം, പദാനുപദം മലയാളത്തിലേയ്ക്കു സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹം കൈരളിക്കു നല്കിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവന. ഭാഷാഭാരതം എന്ന ഈ മഹാഭാരതപരിഭാഷയില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവദ്ഗീതയുടെ പരിഭാഷയാണ് ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ മലയാളം ഭഗവദ്ഗീത ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ധര്‍മ്മപദം മലയാളം അര്‍ത്ഥസഹിതം

ശ്രീബുദ്ധന്‍ വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലായി വിവിധ ഭിക്ഷുക്കള്‍ക്കും അനുയായികള്‍ക്കും നല്കിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് “ധമ്മപദം” അഥവാ ധര്‍മ്മപദം. സൂത്രപിടകത്തിലെ ഖുദ്ദകനികായത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ധര്‍മ്മപദത്തില്‍ 26 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 423 ഗാഥകള്‍ (ശ്ലോകങ്ങള്‍) ആണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ വിഷയത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അദ്ധ്യായങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് യമകവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ “രാഗം-ദ്വേഷം” തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അപ്രമാദവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ശ്രദ്ധയെക്കുറിച്ചും, ചിത്തവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗാഥകളാണുള്ളത്. ധര്‍മ്മപദത്തിന് മലയാളത്തില്‍ നിരവധി പരിഭാഷകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ശ്രീ തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി രചിച്ച് 1915-ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളപരിഭാഷയാണ് ധര്‍മ്മപദം ഇ-ബുക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ ആദ്യം പാലിഭാഷയിലുള്ള ഗാഥകളും അതിനുതൊട്ടു താഴെ അതിന്റെ സംസ്കൃതച്ഛായയും (പരിഭാഷ), പിന്നീട് മലയാളപരിഭാഷയുമാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. പാലി ഭാഷ പരിചയമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സംസ്കൃതച്ഛായ വളരെപ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീമദ് വാല്മീകീ രാമായണം സമ്പൂര്‍ണ്ണം (9 ഭാഗങ്ങള്‍)

പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍: ഭാരതീയജീവിതദര്‍ശനമനുസരിച്ച് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് നാല് പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അഥവാ ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് – ധര്‍മ്മം, അര്‍ത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയാണവ. നാലു പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങളെയും നേടുവാന്‍ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നതാണ് വേദങ്ങള്‍, ഉപവേദങ്ങള്‍, പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍, സ്മൃതി മുതലായ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. വേദങ്ങളുടെ സാരമെന്തെന്ന് സാമാന്യജനങ്ങള്‍ക്ക് കഥകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യം വ്യാസമഹര്‍ഷി മഹാഭാരതത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

 

കാളിദാസവിരചിതം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം – ഏ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ

മഹാകവി കാളിദാസന്റെ കാവ്യകൃതികളെ അപേക്ഷിച്ച് നാടകങ്ങളാണ് സാമാന്യജനങ്ങളെ അധികമായി ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ‘കാവ്യേഷു നാടകം രമ്യം’ എന്ന് കവിവചനവുമുണ്ടല്ലോ. കാളിദാസനാടകങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായതും ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളില്‍ പരിഭാഷകളുള്ളതും ശാകുന്തളത്തിനാണ്. മഹാഭാരതം ആദിപര്‍വ്വത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനമാണ് കാളിദാസന്‍ ഈ നാടകരചനയ്ക്ക് ആധാരമാക്കിയത്. തികച്ചും ലളിതമായ ഈ ഇതിവൃത്തത്തിനെ അത്യന്തം ആകര്‍ഷഷണീമായ ഒരു കഥയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയത് കാളിദാസന്റെ അതുല്യപ്രതിഭയുടെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. കാളിദാസന്‍ ശാകുന്തളം നാടകം രചിച്ചിട്ട് അതിലെ ഓരോ ഭാഗവും വീണ്ടും വീണ്ടും പരിഷ്കരിച്ചു പരിഷ്കരിച്ച് പതിനെട്ടുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ഈ ഉത്തമകൃതി പുറത്തു പ്രകാശിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമാവലി സഹിതം

ഈ ബ്ലോഗില്‍ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതില്‍നിന്ന് ഭിന്നവും അത്യന്തം വിശിഷ്ടവുമായ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈഷ്ണവാഗമഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ സാത്വതതന്ത്രം അഥവാ സാത്വതസംഹിത പ്രമുഖസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. സാത്വതതന്ത്രത്തിലെ ആറാമദ്ധ്യായത്തില്‍ പരമശിവന്‍ നാരദന് ഉപദേശിച്ചതാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം. ചൗഖംബാ സാന്‍സ്ക്രിട്ട് സിരീസില്‍ പണ്ഡിറ്റ് അനന്തശാസ്ത്രി ഫഡ്കേ സമ്പാദനം ചെയ്തു 1934-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “സാത്വതതന്ത്രം” എന്ന കൃതിയാണ് ഈ ഇ-ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എണ്ണമറ്റ ലീലകളെയും, അനന്തകല്യാണഗുണങ്ങളെയും, വിവിധ അവതാരങ്ങളെയും, അവതാരലീലകളെയും വര്‍ണ്ണിക്കുന്നതും ഭക്തിരസം നിറഞ്ഞതുമായ ഈ സ്തോത്രം നിത്യപാരായണം ചെയ്യുന്നത് അത്യന്തം ഭക്തിസംവര്‍ദ്ധകമായ ഒരു സാധനയാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

അദ്ധ്യാത്മ പ്രവചനങ്ങള്‍ – ശ്രീമദ് പുരുഷോത്തമാനന്ദ സ്വാമികള്‍

ശ്രീമത് പുരുഷോത്തമാനന്ദസ്വാമികള്‍: ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കേരളത്തില്‍ വേരൂന്നിയത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ സന്ന്യാസിശിഷ്യനായ ശ്രീമദ് നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളുടെ വരവോടെയാണ്. കേരളത്തില്‍ ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികനവോത്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുവാനും അനേകംപേരെ ആദ്ധ്യാത്മികമാര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കാകര്‍ഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്നു പ്രേരണയുള്‍ക്കൊണ്ട് സന്ന്യാസജീവിതം സ്വീകരിച്ചവരില്‍ ശ്രീമത് പുരുഷോത്തമാനന്ദസ്വാമികള്‍ പ്രഥമഗണനീയനാണ്. സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹം ഹിമാലയസാനുക്കളില്‍ ഋഷീകേശിനടുത്തുള്ള വസിഷ്ഠഗുഹയിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

 

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം – ഗദ്യപരിഭാഷ – സ്വാമി ചിദാനന്ദസരസ്വതി

വ്യാസമഹര്‍ഷി വിരചിച്ച ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തിലുള്‍പ്പെടുന്ന 4200 ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ രാമകഥയാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വാല്മീകി മഹര്‍ഷി വിരചിച്ചതും 24000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളതും ആദികാവ്യവുമായ വാല്മീകീ രാമായണം ശ്രീരാമനെ ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോള്‍, അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമന്‍ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലെ അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ശ്രീരാമ-ലക്ഷ്മണസംവാദം “ശ്രീരാമഗീത” എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്. വേദാന്തപ്രതിപാദകമായ ഇത്തരം അനേകം പ്രകരണങ്ങള്‍ ഈ കൃതിയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്ന പേര് ലഭിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പംതന്നെ ഭക്തിരസപ്രധാനവുമാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഒരു പോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ കൃതി വാല്‍മീകീരാമയാണത്തിനു സമമായോ അതിലധികമായോ ജനപ്രിയമായിത്തീര്‍ന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ – ജീവചരിത്രം – വിദ്വാന്‍ കെ. ശങ്കരന്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍

ആധുനികമലയാളഭാഷയുടെ പിതാവും ഭക്തകവിയുമായിരുന്ന തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഇന്നു നമുക്കറിയുന്നത് നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍, അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതികള്‍എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരാണ്. എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇന്നു നിലനില്‍ക്കുന്നത്. എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വളരെ വിരളമായാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവയിലേതെങ്കിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണോ എന്നും സംശയമാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

 

ശ്രീകൃഷ്ണ സഹസ്രനാമം

ഭാരതീയര്‍ക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ പൂജ്യവുമായ ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനു പുറമേ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം, രാധാകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം, ബാലകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. അവയില്‍ “ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീധരഃ ശ്രീ സുഖാശ്രയഃ….” എന്നു തുടങ്ങുന്നതും സാത്വതസംഹിത (സാത്വതതന്ത്രം) യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതുമായ സഹസ്രനാമമാണ് അധികം ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അത് ദേവനാഗരിലിപിയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ സഹസ്രനാമത്തില്‍ നിന്നും തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തവും സുദുര്‍ലഭവും, അതിമനോഹരവുമായ ഒരു സഹസ്രനാമം അടുത്തയിടെ ഇരുനിലംകോട് ജ്ഞാനാനന്ദ കുടീരത്തില്‍ നടന്ന ഭാഗവതസപ്താഹത്തില്‍ യജ്ഞപ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യുവാനായി കുന്നംകുളം ഹംസകുടീരത്തിലെ ശ്രീമല്‍ ഈശ്വരാനന്ദസ്വാമികള്‍ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്‍ നിരവധി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഈശ്വരാനന്ദസ്വാമിജിയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം അതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തെയും ദൗര്‍ലഭ്യതയും കരുതി അദ്ദേഹം അടുത്തകാലത്ത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തപോവനസന്ദേശം – സ്വാമി തപോവനം

ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍: കേരളത്തിലെ കുലീനവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന് ചെറുപ്പത്തില്‍ത്തന്നെ നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച് സര്‍വ്വസ്വവും വെടിഞ്ഞ് ദേവതാത്മാവായ ഹിമാലയസാനുക്കളിലെത്തിച്ചേര്‍ന്ന് തപശ്ചര്യയുടെയും ജ്ഞാനനിഷ്ഠയുടെയും ഫലമായി “ഹിമവദ്‍വിഭൂതി” എന്ന പേരില്‍ പ്രശസ്തനായ ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു പൂജ്യശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍. പൂജ്യസ്വാമികളുടെ കൂടെ വെറും നാലു വര്‍ഷം മാത്രം അന്തേവാസിയായി കഴിഞ്ഞ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ എന്ന യുവാവ് ലോകമെങ്ങും ആദ്ധ്യാത്മികനവോത്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദനായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് ശ്രീ തപോവനസ്വാമികളുടെ അമേയമായ ആദ്ധ്യാത്മികമഹത്ത്വത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു തലമുറകളില്‍പ്പെട്ട ആദ്ധ്യാത്മികജിജ്ഞാസുക്കളായ മലയാളികളെല്ലാംതന്നെ ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍ വിരചിച്ച ഹിമഗിരിവിഹാരം, കൈലാസയാത്ര എന്നീ യാത്രവിവരണങ്ങളും, ഈശ്വരദര്‍ശനം (അഥവാ തപോവനചരിതം) എന്ന ആത്മകഥയും വായിച്ചു വളര്‍ന്നിട്ടുള്ളവരാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

കാളിദാസവിരചിതം മാളവികാഗ്നിമിത്രം – ഏ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ

കാളിദാസകൃതികളില്‍ കാവ്യകൃതികളെ അപേക്ഷിച്ച് നാടകങ്ങളാണ് സാമാന്യജനങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും അധികമായി ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. “കാവ്യേഷു നാടകം രമ്യം” എന്ന് കവിവചനവുമുണ്ടല്ലോ. കാളിദാസനാടകങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായതും ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളില്‍ പരിഭാഷകളുള്ളതും ശാകുന്തളത്തിനാണ്. അതിനുതൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിക്രമോര്‍വ്വശീയത്തിന്റെയും മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിന്റെയും സ്ഥാനം. കാളിദാസന്‍ വിരചിച്ച ആദ്യനാടകമാണ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. “മാളവികാഗ്നിമിത്രം” എന്ന പേരിന്റെ അര്‍ത്ഥം “മാളവികയുടെയും അഗ്നിമിത്രന്റെയും കഥ” എന്നാണ്. കാളിദാസന്റെ മറ്റു കൃതികളില്‍നിന്നു ഭിന്നമായി ഈ നാടകത്തിന്റെ പാശ്ചാത്തലം പൗരാണികമല്ല, ഐതിഹാസികമാണ്. ബി.സി.ഇ. രണ്ടാം ശതകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന സുംഗവംശസ്ഥാപകനായ പുഷ്യമിത്രമഹാരാജാവിന്റെ പ്രഥമപുത്രനും ആ രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവുമായിരുന്ന അഗ്നിമിത്രന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇതിവൃത്തമാണ് മഹാകവി കാളിദാസന്‍ മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്ന നാടകത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

വ്യാകരണമഞ്ജരി

ഭാരതീയഭാഷകള്‍ക്കെല്ലാം മാതൃതുല്യയായ ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം. വേദോപനിഷത്തുക്കളും, ഇതിഹാസങ്ങളും, പുരാണങ്ങളും, ഭാസ, കാളിദാസ, ഭവഭൂതി പ്രഭൃതികളുടെ കാവ്യനാടകങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതഭാഷയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാരതീയദര്‍ശനവും, സാഹിത്യവും ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സംസ്കൃതഭാഷജ്ഞാനം കൂടിയേ തീരൂ. സംസ്കൃതവ്യാകരണജ്ഞാനം കൂടാതെ സംസ്കൃതം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അസാദ്ധ്യമാണ്. പാരമ്പര്യരീതിയില്‍ സംസ്കൃതപഠനം നടത്തുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ല. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ കേരളത്തിലും, ഭാരതത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പാരമ്പര്യരീതിയിലുള്ള ഗുരുകുലങ്ങള്‍ നാമാവശേഷമായിത്തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്കൃതഭാഷാ പഠനത്തിന് ആധുനികരീതിയിലുള്ള ഗൈഡുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നത്. അത്തരത്തില്‍ സംസ്കൃതവ്യാകരണം ആധുനികരീതിയില്‍ പഠിപ്പിക്കുവാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് വ്യാകരണമഞ്ജരി.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

കാളിദാസവിരചിതം വിക്രമോ‍ര്‍വശീയം – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

ഭാരതീയകവികളില്‍ മഹാകവി കാളിദാസനു തുല്യരായി ആരുമില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതമതം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. “പുരാ കവീനാം ഗണനാപ്രസംഗേ കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതകാളിദാസഃ, അദ്യാപി തത്തുല്യകവേരഭാവാത് അനാമികാ സാര്‍ഥവതീ ബഭൂവ.” പണ്ട് ഏതോ ഒരു വിദ്വാന്‍ സംസ്കൃതകവികളുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോള്‍ ഏറ്റവും മികച്ച കവി എന്ന നിലയില്‍ ചെറുവിരല്‍ കൊണ്ട് ആദ്യം എണ്ണിയത് കാളിദാസനെയാണ്. പിന്നീട് തത്തുല്യനായ മറ്റൊരു കവിയെ ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാല്‍ അനാമികയുടെ – മോതിരവിരലിന്റെ – പേരു സാര്‍ത്ഥകമായി. (അനാമിക എന്ന വാക്കിന് പേരില്ലാത്തത് എന്നും അര്‍ഥമുണ്ട്. ആ വിരലില്‍ എണ്ണാനായി കാളിദാസനു തുല്യനായ ഒരു കവിയുടെ പേര് ഇല്ലാതെ പോയതിനാല്‍ അനാമിക എന്ന പേരു സാര്‍ഥകമായി എന്നു സാരം).……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

അമൂല്യവാണികള്‍ – സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തില്‍ ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികനഭോമണ്ഡലത്തില്‍ ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന്, അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തില്‍ വഴികാണാതെ അലഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനതയെ ശ്രേയോമാര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയ ജ്ഞാനസൂര്യനായിരുന്നു സംപൂജ്യ ചിന്മയാനന്ദസ്വാമികള്‍. വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന “വേദോപനിഷത്തുകളിലെ ജ്ഞാനം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക” എന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന്‍ ഗണ്യമായ സംഭാവനയാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉപനിഷത്തുകളിലെ ഋഷിമാരുടെ ദിവ്യസന്ദേശം ജനഹൃദയങ്ങളിലെത്തിക്കുവാനും, പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പുറംമോടിയില്‍ മതിമറന്ന് പൈതൃകസംസ്കാരത്തെ തികച്ചും വിസ്മരിച്ചു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരില്‍ നല്ലൊരു പറ്റം ആളുകളെ ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞങ്ങളിലൂടെ അജ്ഞാനനിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തുന്നതിനും, വേദാന്തദര്‍ശനത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീപാദസപ്തതി – മേല്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി – അര്‍ത്ഥസഹിതം

കേരളീയരുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തകവിയും, പണ്ഡിതാഗ്രേസരനുമായ മേല്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി അവസാനകാലത്തു രചിച്ച ഒരു സ്തോത്രരത്നമാണ് ശ്രീപാദസപ്തതി. ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സില്‍ നാരായണീയം നിര്‍മ്മിച്ച മേല്പത്തൂര്‍ നാല്പതിലേറെ സംവത്സരക്കാലം ശ്രീകൃഷ്ണഭജനവും, ഗ്രന്ഥരചനയുമായി കോഴിക്കോട്ടും, അമ്പലപ്പുഴയിലും മറ്റും കഴിഞ്ഞശേഷം ഒടുവില്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ തന്നെ സ്വപ്നത്തില്‍ ദര്‍ശനം നല്‍കി നിയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണത്രേ, മുക്തിസ്ഥലമെന്നു സംസ്കൃതത്തില്‍ പറയുന്ന മുക്കോലെച്ചെന്ന് അവിടെ ദേവിയെ ഭജിച്ചും ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചും ഗ്രന്ഥരചനകളിലേര്‍പ്പെട്ടും പ്രശാന്തജീവിതം നയിച്ചുവന്നു. എഴുപതാം വയസ്സു മുതല്‍ എണ്‍പത്താറു വയസ്സു വരെ മേല്പത്തൂരിന്റെ ജീവിതം മുക്കോലെയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അവിടെച്ചെന്ന ഉടനെ രചിച്ച സ്തോത്രമാണ് ശ്രീപാദസപ്തതി. മുക്കോല മേലെക്കാവിലെ ഭഗവതിയുടെ ശ്രീപാദം വര്‍ണ്ണിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയ എഴുപതു ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

സനത്സുജാതീയം ശങ്കരഭാഷ്യം മലയാളപരിഭാഷ – മഹോപാധ്യായ എസ്സ്. ഗോപാലപിള്ള

മഹാഭാരതം അമൂല്യങ്ങളായ ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ജനപ്രിയവുമായത് ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതയാണ്. യക്ഷപ്രശ്നവും, വിദുരനീതിയും, ശാന്തിപര്‍വ്വത്തില്‍ ഭീഷ്മര്‍ യുധിഷ്ഠിരനു നല്കുന്ന ജ്ഞാനോപദേശവും വളരെ പ്രശസ്തമാണല്ലോ. എന്നാല്‍ അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തമല്ലെങ്കിലും അതിവിശിഷ്ടമായ ഒന്നാണ് “സനത്സുജാതീയം. മഹാഭാരതത്തിലെ ഉദ്യോഗപര്‍വ്വത്തില്‍ സനത്സുജാതന്‍ എന്ന മുനി ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ക്കു നല്കുന്ന ജ്ഞാനോപദേശമാണ് “സനത്സുജാതീയം” എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത്. വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്ന പാണ്ഡവര്‍ക്ക് സൂചിമുന കുത്തുവാനുള്ള ഇടംപോലും നല്കുവാന്‍ ദുര്യോധന‍ വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പോള്‍ പിന്നെ കൗരവരെ യുദ്ധത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തി തങ്ങള്‍ക്കവകാശപ്പെട്ട് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു വഴി മാത്രമേ പാണ്ഡവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പാണ്ഡവരുമായി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ തന്റെ പുത്രന്മാര്‍ക്കു സര്‍വ്വനാശം സംഭവിക്കുമെന്നാലോചിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ക്ക് മനഃസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തിനേറെപ്പറയുന്നു. ഉറക്കം പോലും ഇല്ലെന്നായി. ഇതില്‍നിന്നും ഒരു മോചനം നേടുന്നതിനായി ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ തന്റെ ഉറ്റബന്ധുവും ഉപദേഷ്ടാവും ജ്ഞാനിയുമായ വിദുരരെ വിളിച്ചുവരുത്തി.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ദേവീമാഹാത്മ്യം – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

നേരത്തെ തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ പദ്യപരിഭാഷയും ഇ-ബുക്കായി വായനക്കാരുടെ മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാഭാരതം മുഴുവന്‍ വെറും 874 ദിവസങ്ങള്‍കൊണ്ട് വൃത്താനുവൃത്തം പദാനുപദം പദ്യരൂപത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ നിമിഷകവി “കേരളവ്യാസന്‍” എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. ദേവീഭക്തര്‍ക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാളപദ്യപരിഭാഷ കേരളവ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ തൂലികയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് മലയാളികളേവരുടെയും ഭാഗ്യാതിരേകം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് നിലവിലിരുന്നതും എന്നാല്‍ പിന്നീട് നിന്നുപോയതുമായ “പഞ്ചതന്ത്ര.ഓര്‍ഗ്” (panchathanthra.org) എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ “ദേവീമാഹാത്മ്യം ഇ-ബുക്ക്” ശ്രീ വിഷ്ണുവാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനായി അയച്ചുതന്നത്. ശ്രീ വിഷ്ണുവിനോടും, പഞ്ചതന്ത്ര.ഓര്‍ഗ് സൈറ്റിന്റെ അധികൃതരോടുമുള്ള ഹാര്‍ദ്ദമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

കേരളോല്പത്തി

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വളരെ പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒന്നാണ് “കേരളോല്പത്തി“. ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ രചയിതാവും മലയാളഭാഷയുടെ പിതാവുമായ തുഞ്ചത്തു രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛനാണ് കേരളോല്പത്തി രചിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ കരുതുന്നത്. സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട കേരളമാഹാത്മ്യം മുതലായ ഐതിഹ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് എഴുതപ്പെട്ട കേരളചരിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണിതെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണരുടെയും, മറ്റു ചില ജാതിക്കാരുടെയും കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവും, പിന്നീട് കേരളം വാണിരുന്ന നിരവധി പെരുമാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും, ഭരണകര്‍ത്താക്കളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കഥകളും വിവരണങ്ങളും, കേരളത്തിലെ വിവിധജാതികള്‍ക്കായി ശങ്കരാചാര്യര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിധിനിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും ഇതില്‍ കാണുന്നുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

അഥര്‍വ്വവേദം മലയാളം അര്‍ത്ഥസഹിതം – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ & ആര്‍. ലീലാദേവി

ഹിന്ദുക്കളുടെ പരിപാവനമായ ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങളായ നാലു വേദങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് അഥര്‍വ്വവേദം. അഥര്‍വ്വവേദത്തില്‍ 20 കാണ്ഡങ്ങളിലായി 730 സൂക്തങ്ങളും, അവയില്‍ ആകെ 5987 മന്ത്രങ്ങളുമാണുള്ളത്. 80 സൂക്തങ്ങള്‍ മാത്രം ഗദ്യത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങള്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഛന്ദോബന്ധമാണ്. 1200 – ഓളം മന്ത്രങ്ങള്‍ ഋഗ്വേദത്തിലും അഥര്‍വ്വവേദത്തിലും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അഥര്‍വണ-ആംഗിരസ പരമ്പരകളില്‍പ്പെട്ട മഹര്‍ഷിമാര്‍ക്കാണ് ഈ വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങള്‍ അധികവും വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദം ആദ്യകാലത്ത് “അഥര്‍വ്വാംഗിരസം” എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു..……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

 

ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള്‍ – സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി

കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം: ഭാരതീയമായ എല്ലാ ആസ്തികദര്‍ശനങ്ങളും, മതങ്ങളും ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം. ഒരു ജീവന്‍ ചെയ്യുന്ന ശുഭാശുഭങ്ങളായ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലമനുസരിച്ച് ആ ജീവന്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും വിവിധ യോനികളില്‍ ജനിക്കുന്നുവെന്നും അനേകം ജന്മങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സ്വപ്രയത്നത്തിന്റെയും ഈശ്വരകൃപയുടെയും ഫലമായി കര്‍മ്മബന്ധത്തില്‍ നിന്നു മുക്തനായിത്തീരുന്നു എന്നുമാണ് കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം അനുശാസിക്കുന്നത്.

നാഭുക്തം ക്ഷീയതേ കര്‍മ്മ കല്പകോടി ശതൈരപി (കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഫലം എത്ര കല്പങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലും അനുഭവിച്ചുതീര്‍ക്കാതെ ക്ഷയിക്കുകയില്ല) അതായത് “താന്താന്‍ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മങ്ങള്‍ താന്താനനുഭവിച്ചീടുകെന്നേ വരൂ”.

“യഥാ ധേനുസഹസ്രേഷു വത്സോ വിന്ദതി മാതരം, തഥാ പുരാ കൃതം കര്‍മ്മ കര്‍ത്താരമനുഗച്ഛതി” എന്ന വ്യാസവചനമനുസരിച്ച് “ഒരു പശുക്കുട്ടി ആയിരക്കണക്കിനു പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്വന്തം തള്ളയെ കണ്ടെത്തി അടുത്തുചെല്ലുന്നതുപോലെ, ഒരുവന്‍ ചെയ്ത കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു വന്ന് അവനെ പിടികൂടുന്നു” എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഭര്‍തൃഹരി വിരചിതം വൈരാഗ്യശതകം

വൈരാഗ്യം എന്ന പദത്തിന് “രാഗം ഇല്ലായ്മ അഥവാ ആസക്തിയില്ലായ്മ” എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. രാഗവും ദ്വേഷവും (ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍) ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടുവശങ്ങള്‍ പോലെയാണെന്നു പറയാം. അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്‍പ്പില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, രാഗത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടിയവന്‍ അതോടെ ദ്വേഷത്തില്‍ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരും. ഇതാണ് പ്രപഞ്ചനിയമം. രാഗത്തില്‍ നിന്നു മോചനം നേടാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരുവന് ദ്വേഷത്തില്‍നിന്നും മുക്തി പ്രാപിക്കാനും കഴിയില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് “വൈരാഗ്യം” എന്ന പദത്തിനെക്കുരിച്ച് ഒരു പുനര്‍വിചിന്തനം ചെയ്താല്‍ “രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്” വൈരാഗ്യമെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമില്ല. ആത്യന്തികമുക്തിക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മുഖ്യശത്രുക്കളാണ് രാഗവും ദ്വേഷവും എന്ന് യോഗേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഗീതയില്‍ അരുളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ഗീത 3-34,37). “കസ്യ സുഖം ന കരോതി വിരാഗഃ” (വൈരാഗ്യം ആര്‍ക്കാണ് സുഖം നല്കാത്തത്?) എന്ന ആദി ശങ്കര വചനവും വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഭര്‍തൃഹരി വിരചിതം നീതിശതകം

ഭര്‍തൃഹരിയുടെ സുഭാഷിതങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കേള്‍ക്കാത്തവര്‍ വളരെച്ചുരുക്കമാണ്. “വിദ്യാധനം സര്‍വ്വധനാത് പ്രധാനം” എന്ന സുഭാഷിതശകലം ഭര്‍തൃഹരിയുടേതാണെന്ന വാസ്തവം പലര്‍ക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഹൃദിസ്ഥമാണീ വരികള്‍. ശൃംഗാരം, നീതി, വൈരാഗ്യം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് ഭര്‍തൃഹരി ശതകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരരുചിയുടെയും വിക്രമാദിത്യന്റെയും സഹോദരനായിരുന്നു ഭര്‍തൃഹരി എന്നാണ് ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ വര്‍ണ്ണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കാളിദാസന്റെ സമകാലീനനായിരുന്നു എന്നും അല്ലെന്നും രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1500 വര്‍ഷം മുമ്പായിരുന്നു എന്നാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രപണ്ഡിതന്മാരില്‍ അധികം പേരും പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ശൃംഗാരശതകം, നീതിശതകം, വൈരാഗ്യശതകം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ “വാക്യപദീയം” എന്ന അതിബൃഹത്തായ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം കൂടി അദ്ദേഹം രചിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – എട്ടാം ഭാഗം

ഈ പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് (50 ദിവസത്തിനകം) തൊള്ളായിരത്തോളം പേജുകളുള്ള ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം പൂര്‍ണ്ണമായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യജനകമാണ്. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ണ്ണമായി സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മുന്നേറാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എല്ലാ സഹൃദയരുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുംമാത്രമാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയ എല്ലാ ഉദാരമനസ്‌കരോടും, ഐതിഹ്യമാല ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

 

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – ഏഴാം ഭാഗം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ ഏഴാം ഭാഗം ഇ-ബുക്ക് ഇന്ന് വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐതിഹ്യമാലയിലെ 126 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ ശേഷം ഒരൊറ്റ ഇബുക്ക് ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യപതിപ്പിലെപ്പോലെ എട്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ജോലി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും, അവസാനം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് ഒരൊറ്റ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഈ പ്രോജക്ട് തീരുന്നതുവരെ വായനക്കാര്‍ക്കു കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 103 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ആറു ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്നുള്ള 12 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഏഴാം ഭാഗം ഇന്നു വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഹിന്ദുധര്‍മ്മ പരിചയം – സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി

എന്താണ് ഹിന്ദുമതം എന്നു ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുവാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിന്ദുധര്‍മ്മ പരിചയം. ജൂതമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം എന്നിവയെപ്പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഹിന്ദുമതം അഥവാ സനാതന ധര്‍മ്മം. വിശ്വാസത്തിലും, അനുഷ്ഠാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യരൂപ്യതയാണ് ഈ മതങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവം, ഒരു പ്രവാചകന്‍, ഒരു മതഗ്രന്ഥം എന്നതാണ് ഈ മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം. എന്നാല്‍ ഹിന്ദുമതം “നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം” എന്ന തത്വത്തിനലധിഷ്ഠിതവും അത്യന്തം വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഹിന്ദുമതത്തില്‍ ദേവിദേവന്മാര്‍ അനേകമുണ്ട്. അവതാരങ്ങളും അസംഖ്യം തന്നെ. മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കില്‍ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത അത്രയുമധികമുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – ആറാം ഭാഗം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 90 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ചു ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്നുള്ള 13 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ആറാം ഭാഗം ഇന്നു വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്. ഈ ഒറ്റമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആറു ഭാഗങ്ങള്‍ ഇ-ബുക്ക് ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കാം. ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ നല്കിയ എല്ലാ ഉദാരമനസ്‌കരോടും, ഐതിഹ്യമാല ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – അഞ്ചാം ഭാഗം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം ഇ-ബുക്ക് ഇന്ന് വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐതിഹ്യമാലയിലെ 126 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ ശേഷം ഒരൊറ്റ ഇബുക്ക് ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യപതിപ്പിലെപ്പോലെ എട്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ജോലി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും, അവസാനം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് ഒരൊറ്റ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഈ പ്രോജക്ട് തീരുന്നതുവരെ വായനക്കാര്‍ക്കു കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 77 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു മുതല്‍ നാലു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്നുള്ള 13 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ചാം ഭാഗം ഇന്നു വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – നാലാം ഭാഗം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ നാലാം ഭാഗം ഇ-ബുക്ക് ഇന്ന് വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐതിഹ്യമാലയിലെ 126 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ ശേഷം ഒരൊറ്റ ഇബുക്ക് ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യപതിപ്പിലെപ്പോലെ എട്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ജോലി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും, അവസാനം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് ഒരൊറ്റ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഈ പ്രോജക്ട് തീരുന്നതുവരെ വായനക്കാര്‍ക്കു കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 61 ഉപന്യാസങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്നുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്നുള്ള 16 കഥകളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നാലാം ഭാഗം ഇന്നു വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – മൂന്നാം ഭാഗം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഇ-ബുക്ക് ഇന്ന് വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐതിഹ്യമാലയിലെ 126 കഥകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ ശേഷം ഒരൊറ്റ ഇബുക്ക് ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യപതിപ്പിലെപ്പോലെ എട്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഈ പ്രോജക്ട് തീരുന്നതുവരെ വായനക്കാര്‍ക്കു കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. ആദ്യത്തെ 21 കഥകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യഭാഗവും പിന്നീടുള്ള 22 കഥകളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടാം ഭാഗവും ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നുള്ള “കിളിരൂര്‍ കുന്നിന്മേല്‍ ഭഗവതി മുതല്‍ കോന്നിയില്‍ കൊച്ചയ്യപ്പന്‍” വരെയുള്ള 18 കഥകളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മൂന്നാം ഭാഗം ഇന്നു വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – രണ്ടാം ഭാഗം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും ഇ-ബുക്കായി വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ ഇന്ന് സാഹ്ലാദം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവു മുതല്‍ കിടങ്ങൂര്‍ കണ്ടങ്കോരന്‍ വരെയുള്ള ഐതിഹ്യമാലയിലെ ആദ്യത്തെ 21 കഥകള്‍ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള 21 കഥകളാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഐതിഹ്യമാലയുടെ ഇ-ബുക്ക് പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പായി ശ്രീ വിഷ്ണു (ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതരായ ഗ്രന്ഥകര്‍തൃദമ്പതികളായ ശ്രീ. വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ – ഡോ. ആര്‍. ലീലാദേവി ദമ്പതികളുടെ സുപുത്രന്‍) ഐതിഹ്യമാലയിലെ മുപ്പതോളം കഥകള്‍ ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തുവെച്ചിരുന്നത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി അയച്ചുതരുകയുണ്ടായി. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും – ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീമദ്ഭഗവദ് ഗീത എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും യാതൊരു സംശയവുമുണ്ടാകാനിടയില്ല. അതേസമയം ഏറ്റവും മതതീവ്രവാദികളാലും, യുക്തിവാദികളാലും, നിരീശ്വരവാദികളാലും മറ്റും ഇത്രയധികം വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട വേറെയൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാകാനുമിടയില്ല. എണ്‍പതുകളുടെ അവസാനത്തില്‍ യുക്തിവാദി ആചാര്യനായ ശ്രീ ജോസഫ് ഇടമറുക് “ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമര്‍ശനപഠനം” എന്ന ഗ്രന്ഥമെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെ യുക്തിയുക്തം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് വാഗ്ഭടാനന്ദസ്വാമികളുടെ പുത്രനും പണ്ഡിതവരേണ്യനുമായ ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണ് പിന്നീട് “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും” എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – ഒന്നാം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ഒരു ശതാബ്ദക്കാലമായി മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരികജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യഭാഗമായി മാറിയ അതുല്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി വിരചിച്ച “ഐതിഹ്യമാല”. ലോകസാഹിത്യത്തില്‍ ആയിരത്തൊന്നു രാവുകള്‍ക്കും, ഈസോപ്പ് കഥകള്‍ക്കും ഉള്ളതും, ഭാരതീയസാഹിത്യത്തില്‍ പഞ്ചതന്ത്രത്തിനും, കഥാസരിത്‍സാഗരത്തിനുള്ള അതേ സ്ഥാനമാണ് മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളത്. ചെമ്പകശേരി രാജാവ് മുതല്‍ തിരുവട്ടാറ്റാദികേശവന്‍ വരെ 126 ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം. മലയാളികള്‍ നിരവധി തലമുറകളായി കൈമാറുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയുടെ ജനപ്രിയതയ്ക്ക് ഇന്നും അല്പവും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഇതിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഹിന്ദു ഇയര്‍ ബുക്ക് – ഡോ. ആര്‍. ലീലാദേവി

വസന്ത ഋതുവില്‍ ആരംഭിച്ച് ശിശിരഋതുവില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വരുന്ന വ്രതങ്ങളും, ഉത്സവങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവയുടെ പിന്നിലുള്ള തത്വങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഡോ. ആര്‍. ലീലാദേവി രചിച്ച “ഹിന്ദു ഇയര്‍ ബുക്ക്”. ശ്രീരാമനവമി മുതല്‍ ശിവരാത്രി വരെയുള്ള എല്ലാ വലുതും ചെറുതുമായ പുണ്യദിനങ്ങളുടെയും വിശദമായ വിവരണവും, ആ ദിവസങ്ങളില്‍ ഹിന്ദുക്കളനുഷ്ഠിക്കുന്ന പൂജകളും, വ്രതങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉടനീളം അതാത് ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള സ്തോത്രങ്ങളും പ്രാര്‍ത്ഥനാശ്ലോകങ്ങളും വായനക്കാര്‍ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഗീതാപ്രവചനം – വിനോബാ ഭാവേ – മലയാളം പരിഭാഷ – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍

സുപ്രസിദ്ധ ഗാന്ധിയനും, ഭൂദാനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രണേതാവുമായിരുന്ന ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവേ ഒരു ചിന്തകനും, സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയും, സാമുഹ്യപരിഷ്കര്‍ത്താവും, പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ഭഗവദ് ഗീത മനഃപാഠമാക്കുകയും, പിന്നീട് ഗീതാസാഗരത്തിലാഴ്ന്നിറങ്ങുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഗീതയെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. തന്റെ മാതൃഭാഷയായ മറാട്ടിയില്‍ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീതയെ പദ്യരൂപത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവദ്ഗീത തന്റെ പ്രാണനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്രസമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് 1932-ല്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധുലിയാജയിലിലടയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ച തന്റെ സഹതടവുകാരോട് അദ്ദേഹം മറാത്തി ഭാഷയില്‍ നടത്തിയ ഗീതാപ്രഭാഷണപരമ്പര പിന്നീട് മറാത്തിയിലും മറ്റനേകം ഭാഷകളിലും “ഗീതാപ്രവചനം” എന്ന പേരില്‍ പുസ്തകരൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

108 ഉപനിഷത്തുകള്‍ (അര്‍ത്ഥസഹിതം) – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ & ആര്‍. ലീലാദേവി

വേദങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിലെ ആസ്തികദര്‍ശനങ്ങളുടെയെല്ലാം പരമമായ പ്രമാണങ്ങള്‍. നാസ്തി വേദാത് പരം ശാസ്ത്രം (വേദങ്ങളേക്കാള്‍ ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം വേറെയില്ല) എന്ന് അത്രിസ്മൃതി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മറ്റു സ്മൃതികളും പുരാണങ്ങളുമെല്ലാം ഐക്യകണ്ഠേന ഇതിനെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭാരതീയര്‍ക്ക് വേദങ്ങളേക്കാള്‍ പ്രമാണമായി വേറെയൊന്നുമില്ലെന്നു സംശയാതീതമായി തെളിയുന്നു. വേദങ്ങള്‍ ശ്രുതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നാലു വേദങ്ങളുടെയും അന്ത്യഭാഗത്തെ വേദാന്തമെന്നും ഉപനിഷത്തെന്നും പറയുന്നു. ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് വേദസാരം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുകളെ ശ്രുതിശിരസ്സ് (വേദങ്ങളുടെ ശിരസ്സ്) എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ഭാരതീയദര്‍ശനത്തില്‍ ഉപനിഷത്തുകള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് വിളിച്ചോതുന്നത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍ (അര്‍ത്ഥസഹിതം) – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍

“ഗുരുദേവ കവിതകള്‍ക്ക് പദാനുപദ അര്‍ത്ഥം നല്കി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍. ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, മുനി നാരായണ പ്രസാദ് ഉള്‍പ്പെടെ പ്രഗല്ഭരായ പലരുടേയും വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ എനിക്കു സഹായകമായി വര്‍ത്തിച്ചിട്ടു്. ഇവരോടെല്ലാം എനിക്കുള്ള നിസ്സീമമായ കടപ്പാട് വാക്കുകള്‍ക്കതീതവുമാണ്. “മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍, ഗുരുദേവന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ എഴുതിയ ജീവചരിത്രം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിട്ടു്. കൊല്ലവര്‍ഷം 1090-ല്‍ വിവേകോദയം മാസികയിലാണ് ഇതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഗുരുവിനെപ്പറ്റി പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ ജീവചരിത്രങ്ങള്‍ക്കും അടിസ്ഥാനമായത് ആശാന്റെ ഈ ലഘുജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. പ്രസ്തുത ഭാഗം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അത്യധികം ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. ഗുരുസ്വാമിയെ ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇതുപകരിക്കും.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളം വ്യാഖ്യാനം

ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രിയവും, അതേ സമയം പ്രാമാണികവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത. ഭാരതീയരും വൈദേശികരുമായ ആചാര്യന്മാരും വിദ്വാന്മാരും ഗീതയ്ക്ക് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങള്‍ ഒട്ടവനധിയാണ് – എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ശ്രീശങ്കരന്‍ മുതല്‍ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജിയും, ഗാന്ധിജിയും, വിനോബാജിയും, നടരാജഗുരുവും, ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയും, ഡോ. രാധാകൃഷ്ണനും മറ്റും എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഗീതയുടെ മഹത്വത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയുമധികം പേര്‍ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെയുണ്ടോ എന്നുതന്നെ നമുക്കു സംശയിക്കാം. മലയാളത്തില്‍ തന്നെ പഴയതും പുതിയതുമായി ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ നിരവധി ഗീതാവ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയിലൊന്നും തന്നെ ഇ-ബുക്കായി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ ആദ്യമായി ഇറങ്ങുന്ന ഭഗവദ് ഗീതാ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഇ-ബുക്കാണ് സ്വാമി അഡഗഡാനന്ദജി രചിച്ച യഥാര്‍ത്ഥ ഗീത.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

സര്‍വ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്ത സാരസംഗ്രഹം – വ്യാഖ്യാനം – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി

സര്‍വ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്ത സാരസംഗ്രഹം: “ശ്രീ ശങ്കരഭഗവല്‍പാദരുടെ വേദാന്തപ്രകരണങ്ങളില്‍ എല്ലാംകൊണ്ടും ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ പ്രകരണമാണ് സര്‍വ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം. ഈ ഒരു പ്രകരണത്തെമാത്രം ശരിയായി പഠിച്ചാല്‍തന്നെ ഒരാള്‍ക്ക് അദ്വൈതവേദാന്തത്തില്‍ നിസ്സംശയമായ അറിവുണ്ടാവാം. അത്രമാത്രം വിപുലവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവുമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദനം. പ്രായേണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളേയും സ്പര്‍ശിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളിടത്തു പൂര്‍വ്വപക്ഷങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സമര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ വേദാന്തവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്കും ഈ പ്രകരണം വലിയൊരനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്.”……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ശ്രീചക്രം അഥവാ ശ്രീയന്ത്രം:ദേവീ ഉപാസനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു യന്ത്രമാണ് ശ്രീചക്രം അഥവാ ശ്രീയന്ത്രം. ഒരു വൃത്താകാരത്തില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായ ബിന്ദുവിനു ചുറ്റും പല വലുപ്പത്തിലുള്ള 9 ത്രികോണങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീയന്ത്രത്തില്‍. ഇതില്‍ ശക്തിയെപ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന 5 ത്രികോണങ്ങള്‍ അധോമുഖമായും, ശിവനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന 4 ത്രികോണങ്ങള്‍ ഊര്‍ധ്വമുഖമായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൂറുയാഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പതിനാറുവിധമുള്ള മഹാദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും മുന്നരക്കോടി തീര്‍ഥങ്ങളില്‍ കുളിക്കുന്നതിന്റെയും ഫലം കേവലം ശ്രീ ചക്രദര്‍ശനം കൊണ്ടു കിട്ടുമെന്നാണു ‘തന്ത്രസാര’ത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സൗന്ദര്യലഹരീസ്തോത്രത്തില്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യരും ശ്രീയന്ത്രത്തിനെ നിരവധി പ്രാവശ്യം പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ആദിഭാഷ – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വിരചിച്ച ഒരു ഭാഷാചരിത്രപഠനഗ്രന്ഥമാണ് ആദിഭാഷ. ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ഈ കൃതി തമിഴിലാണ് രചിച്ചതെന്നും, സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനും പണ്ഡിതനുമായ പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള അതിനെ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ കൃതി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം 80 വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെയും കണ്ടുകിട്ടാതെയും ഇരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പിന്നീട് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മലയാളികളുടെയെല്ലാം ആദരവും കൃതജ്ഞതയും പിടിച്ചുപറ്റിയ ശ്രീ. കെ. മഹേശ്വരന്‍ നായര്‍ പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള ഒരു ചട്ടമ്പിസ്വമികളുടെ ഒരു ഭക്തഗൃഹസ്ഥനില്‍ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു പഴയ കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതി കണ്ടെത്തി 2005 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വിരചിച്ച ആദ്യ കൃതിയാണ് ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം അഥവാ ക്രിസ്തുമതഛേദനം. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തില്‍ ക്രിസ്തീയ പാതിരിമാര്‍ ദരിദ്രരും നിരക്ഷരരുമായ ഹിന്ദുക്കളെ തൊപ്പിയും കുപ്പായവും മറ്റും നല്കി പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദപുരാണങ്ങളെയും മറ്റും ഹീനമായും അന്യായമായും അപഹസിച്ചു പറഞ്ഞും, ഹിന്ദുമതത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയും അനേകം ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “”ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം വന്നപ്പോഴും പാതിരിപ്രസ്ഥാനം പൂര്‍വ്വാധികം ശക്തിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പ്രാചീന മലയാളം രണ്ടാം ഭാഗം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത പ്രാചീനമലയാളം എന്ന കൃതിയ്ക്കുണ്ട്. സ്വാമികള്‍ ഈ കൃതിയെ ആറു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടു രചിച്ചു എന്നാണ് ജീവചരിത്രകാരന്മാര്‍ പറയുന്നതെങ്കിലും ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇതിന്റെ ആദ്യഭാഗം മാത്രമേ കുറച്ചുനാള്‍ മുമ്പുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ അടുത്ത കാലത്തായി ശ്രീ വൈക്കം വിവേകാനന്ദന്‍ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സൗത്ത് ഇന്‍ഡ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ് അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതില്‍ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
…………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ദേവീമാഹാത്മ്യം അര്‍ത്ഥസഹിതം

ശക്ത്യാരാധകര്‍ക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്തോത്രമാണ് മാര്‍ക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ 81 മുതല്‍ 93 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദേവീമാഹാത്മ്യം. 700 പദ്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കൃതി ദുര്‍ഗ്ഗാസപ്തശതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കൃതിയ്ക്ക് “ചണ്ഡീപാഠം” എന്ന ഒരു പേരുകൂടിയുണ്ട്. ഇതിലെ 700 പദ്യങ്ങള്‍ 13 അദ്ധ്യായങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാര്‍ക്കണ്ഡേയമുനി ജൈമിനിയോടും ശിഷ്യന്മാരോടുമായി വര്‍ണ്ണിച്ച ദേവിയുടെ മഹിമയെക്കുറിക്കുന്ന കഥകള്‍ അടങ്ങിയതാണ് ഈ സ്തോത്രം. 13 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി മുഖ്യമായി 3 കഥകളാണ് ഇതില്‍ വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യഭ്രഷ്ടനായ സുരഥന്‍ എന്ന രാജാവും, സ്വബന്ധുക്കളാല്‍ വഞ്ചിതനായ സമാധി എന്ന വ്യാപാരിയും, ആദ്ധ്യാത്മികോപദേശത്തിലൂടെ അവരെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാക്കിത്തീര്‍ത്ത മേധസ്സ് എന്ന മുനിയുമാണ് ഇതിലെ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങള്‍.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പ്രാചീന മലയാളം – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായത് എന്ന ഒരു സവിശേഷത പ്രാചീനമലയാളം എന്ന കൃതിയ്ക്കുണ്ട്. സ്വാമികള്‍ ഈ കൃതിയെ ആറു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടു രചിച്ചു എന്നാണ് ജീവചരിത്രകാരന്മാര്‍ പറയുന്നതെങ്കിലും ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇതിന്റെ ആദ്യഭാഗം മാത്രമേ കുറച്ചുനാള്‍ മുമ്പുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതില്‍ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വളരെ വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും തന്റെ അവതാരികയില്‍ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ദേവീ മാനസപൂജാ സ്തോത്രം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ സംസ്കൃതഭാഷയില്‍ വിരചിച്ച ദേവീ ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാര പൂജാ സ്തോത്രം എന്ന കൃതിയ്ക്ക് മലയാളഭാഷയില്‍ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ചമച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് ദേവീ മാനസപൂജാ സ്തോത്രം. ദേവപൂജയുടെ ഒരു പ്രധാന അംശമാണ് ഉപചാരം. ഉപചാരങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ ആധാരമാക്കി പൂജകള്‍ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് – പഞ്ചോപചാരപൂജ, ഷോഡശോപചാരപൂജ, ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരപൂജ, എന്നിങ്ങനെ. ഇവയില്‍ ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരപൂജ മാനസികമായി ചെയ്യുവാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യര്‍ ഈ സ്തോത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആസനം, സ്വാഗതം, പാദ്യം, അര്‍ഘ്യം, ആചമനീയം, മധുപര്‍ക്കം, സ്നാനം, മുതലായ അറുപത്തിനാലു ഉപചാരങ്ങളെയും വര്‍ണ്ണിക്കുന്നതും കാവ്യഭംഗിയും, ഭക്തിരസവും വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ ഈ സ്തോത്രത്തെ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ദിവസവും ജപിച്ച് മാനസപൂജ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്‍ ധര്‍മ്മം, അര്‍ത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ നേടുകയും, സകല അഭീഷ്ടങ്ങളേയും പ്രാപിക്കുമെന്നും, മരണാനന്തരം മോക്ഷമടയുമെന്നും ശങ്കരാചാര്യര്‍ ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയില്‍ പറയുന്നുമുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികള്‍ക്കും ശാശ്വത പരിഹാരമോതുന്ന സനാതനചിന്താപദ്ധതിയാണ് അദ്വൈതദര്‍ശനം. അത് ഋഷിമാരുടെ അനുഭൂതിമാത്രമല്ല സമസ്തചരാചരങ്ങളുടെയും അകപ്പൊരുള്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ജീവിതദര്‍ശനം കൂടിയാണ്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനമീമാംസയും യുക്തിചിന്തയുമാണ് അദ്വൈതദര്‍ശനം.

അദ്വൈതവേദാന്തം പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു കൈപ്പുസ്തകമാണ്, ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വിരചിച്ച അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി. അദ്ധ്യാരോപാപവാദങ്ങള്‍, ശരീരതത്ത്വസംഗ്രഹം, ജഗന്മിഥ്യാത്വവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും, തത്ത്വമസിമഹാവാക്യോപദേശം, ചതുര്‍വ്വേദമഹാവാക്യങ്ങള്‍, ശ്രുതിസാരമഹാവാക്യപ്രകരണം എന്നീ ആറ് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ സമഗ്രമായും ലളിതമായും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൃതി മുമുക്ഷുക്കളായ എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമാകുന്നുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ലഘുകൃതികള്‍

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം വേദാധികാരനിരൂപണം, ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം, നിജാനന്ദവിലാസം എന്നീ മൂന്നു പ്രമുഖകൃതികള്‍ ഇ-ബുക്കുകളായി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രാചീനമലയാളം, അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി എന്നീ ഇ-ബുക്കുകളും താമസിയാതെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ലഘുലേഖനങ്ങള്‍, ചില ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്കെഴുതിയ ആമുഖങ്ങളും അവതാരികകളും, കവിതകള്‍, കത്തുകള്‍, തുടങ്ങിയവയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഇതില്‍ തത്ക്കാലം താഴെ പറയുന്ന മൂന്നു ലഘുകൃതികള്‍ മാത്രമേ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ……….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

നിജാനന്ദവിലാസം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

വേദാന്തപഠനം: അദ്വൈതവേദാന്തം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ സംക്ഷിപ്തവും, ലളിതവും, സമഗ്രവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങള്‍. (ഇതുകൂടാതെ വേദാന്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മാത്രമെടുത്ത് അതിനെ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട് – ആത്മബോധം, ദൃഗ്‍ദൃശ്യവിവേകം, തുടങ്ങിയവ. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചര്‍ച്ച ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ പ്രസക്തമല്ല). ഇവയില്‍ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തില്‍ സാധാരണയായി പ്രചാരത്തിലുള്ള ചില പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. വിവേകചൂഡാമണി – ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍
2. ഉപദേശസാഹസ്രി – ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍
3. പഞ്ചദശി – വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

കേനോപനിഷത്ത് മലയാളം

ഉപനിഷത്ത്: പ്രപഞ്ചസത്യത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇതിഹാസത്തില്‍ ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ക്ക് അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. “ആത്മാവിന്റെ ഹിമാലയ”മെന്ന് പാശ്ചാത്യദാര്‍ശനികരും, “ശ്രുതിശിരസ്സ്” എന്ന് ഭാരതീയാചാര്യന്മാരും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ പ്രതിപാദ്യം ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ്. തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിനേക്കാള്‍ ആത്മവിചാരത്തിലൂടെ അനുഭൂതി നേടുന്നതിനാണ് ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ പ്രാധാന്യം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു ഉപനിഷദ് ഋഷി പാടിയത് –

വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാന്തം ആദിത്യവര്‍ണ്ണം തമസഃ പരസ്താത്
തമേവം വിദ്വാന്‍ അമൃത ഇഹ ഭവതി നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യതേഽയനായ………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ആത്മവത് സര്‍വഭൂതേഷു എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിന് അനുരൂപമായി സമസ്തജീവജാലങ്ങളോടും സമഭാവന പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍. ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം എന്ന കൃതിയിലൂടെ നാമെല്ലാവരും സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെയും മാംസാഹാരം വര്‍ജ്ജിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ താത്വികമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മാംസഭക്ഷണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ സാധാരണയായി പറയാറുള്ള ചില വാദങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ. അവയില്‍ ചിലതു താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ദൈവം മൃഗാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ്.
2. ഹിംസ കൂടാതെ മനുഷ്യന് ജീവിച്ചിരിക്കുവാനാവില്ല. എന്തെന്നാല്‍ നാം ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളില്‍ അസംഖ്യം ജീവാണുക്കളുണ്ട്. അവയെ കൊല്ലാതെ അതൊന്നും ഭക്ഷിക്കാനോ, ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുവാനോ സാധിക്കില്ല……………….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

വേദാധികാരനിരൂപണം – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

മഹാഭാരതം:വേദാധികാരനിരൂപണം: ലോകസാഹിത്യത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വേദം. “വിദ്” എന്ന സംസ്കൃതധാതുവില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേദം എന്ന ശബ്ദത്തിന് അറിവ് എന്നാണ് സാമാന്യാര്‍ത്ഥമെങ്കിലും വേദകാലത്തെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു സമാഹാരമാണ് വേദമെന്നു പറയാം. ഭാരതീയമായ സ്മൃതികളും, പുരാണേതിഹാസങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ വേദത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. വേദപഠനത്തിനുള്ള അധികാരം ആര്‍ക്കെങ്കിലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രം പോലും വേദത്തില്‍ ഒരിടത്തും കാണുവാനില്ലെങ്കിലും, അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാഗാരമായ വേദം പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം അവകാശമായി കാലക്രമേണ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

വിദുരനീതി അര്‍ത്ഥസഹിതം

മഹാഭാരതം:വേദവ്യാസമഹര്‍ഷി വിരചിച്ച മഹാഭാരതം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അതിബൃഹത്തായ കൃതിയാണ്. “ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീത” യാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ വിവിധ ഉപാഖ്യാനങ്ങളിലും, ഉപദേശസംഗ്രഹങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജിച്ചതും ഏറ്റവുമധികം ഭാഷകളില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധിയിലും, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തിലും അതിനു തൊട്ടു പുറകില്‍ നില്ക്കുന്നവയാണ്, വിദുരനീതി, യക്ഷപ്രശ്നം, സനത്സുജാതീയം തുടങ്ങിയവ. ധര്‍മ്മമാണ് മഹാഭാരതകഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ധു. എന്നാലും മറ്റു പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങളായ അര്‍ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയെയും വ്യാസമഹര്‍ഷി യഥായോഗ്യം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സധൈര്യം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പഞ്ചതന്ത്രം മലയാളം – മഹാകവി കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍

ലോകസാഹിത്യത്തിന് ഭാരതം നല്കിയ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് പഞ്ചതന്ത്രം. ബി.സി.ഇ. മൂന്നാം ശതകത്തിനോടടുപ്പിച്ച് വിഷ്ണുശര്‍മ്മ എന്ന പണ്ഡിതന്‍ രചിച്ചതാണ് ഈ കൃതി എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്കഭാഷകളിലും എത്രയോ ശതകങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പുതന്നെ പഞ്ചതന്ത്രത്തിന് പരിഭാഷകള്‍ വന്നുകഴിഞ്ഞുവെന്നതുതന്നെ ഇതിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ പക്ഷിമൃഗാദികളാണെന്നുള്ളതാന് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പാടലീപുത്രത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന അമരശക്തിയുടെ മന്ദബുദ്ധികളായ മൂന്നു പുത്രന്മാരെ രാജ്യഭരണത്തിനു പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വിഷ്ണുശര്‍മ്മ ഈ രാജനീതിഗ്രന്ഥം രചിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിദ്യാദേവതയുടെ ശ്രീകോവിലില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതിരുന്ന ആ രാജകുമാരന്മാരെ വെറും ആറുമാസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സര്‍വശാസ്ത്രസാരജ്ഞന്മാരും രാജനീതിജ്ഞന്മാരുമാക്കിത്തീര്‍ത്ത വിഷ്ണൂശര്‍മ്മയെ മഹാരാജാവ് യഥോചിതം പാരിതോഷികങ്ങള്‍ നല്കി ആദരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മുണ്ഡകോപനിഷത് അര്‍ത്ഥസഹിതം

സദ്ഗുരുവിന്റെ കാല്‍ക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്നതും ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തെ സമൂലം നശിപ്പിച്ച് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ വിദ്യയാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ അഥവാ ഉപനിഷത്ത് എന്നാണ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപനിഷത്ത് ഗ്രന്ഥത്തെ നാം ഔപചാരികമായി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തില്‍ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് ഉപനിഷത്ത്. അസംഖ്യം ഉപനിഷത്തുക്കളുള്ളതില്‍ പത്തെണ്ണം മുഖ്യമായി കരുതപ്പെടുന്നു. അവയില്‍ ഒന്നാണ് അഥര്‍വവേദാന്തര്‍ഗതമായ മുണ്ഡകോപനിഷത്ത്. ഛാന്ദോഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം എന്നീ ബൃഹത്തായ ഉപനിഷത്തുക്കളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം കണക്കിലെടുത്താല്‍ ഈ ഉപനിഷത്ത് അവയോട് തോളോട് തോള്‍ ചേര്‍ന്നു നില്ക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അനവധി മന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട്. ഇതിലെ “അന്ധേനൈവ നീയമാനാ യഥാന്ധാഃ” എന്ന ഉപമ കേള്‍ക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല. “Like the blind leading the blind” എന്നു ആംഗലേയഭാഷയില്‍ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതിനു സമാനമായ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടാകാം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീരാമോദന്തം അര്‍ഥസഹിതം

കഴിഞ്ഞ കുറേ തലമുറകളായി കേരളത്തിലെ സംസ്കൃതവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ ബാലപാഠങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചുവരുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീരാമോദന്തം. ശ്രീരാമോദന്തം എന്ന സമസ്തപദത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ശ്രീരാമസ്യ ഉദന്തം എന്നും, അതിന്റെ അര്‍ഥം ശ്രീരാമന്റെ കഥ എന്നുമാണ്. ശ്രീപതിം പ്രണിപത്യാഹം ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസം ശ്രീരാമോദന്തമാഖ്യാസ്യേ ശ്രീവാല്മീകി പ്രകീര്‍ത്തിതം എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഇതിലെ ഒന്നു രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും മനഃപാഠമായിട്ടില്ലാത്ത മലയാളികളായ സംസ്കൃതജ്ഞര്‍ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇന്ന് സാമ്പ്രദായികരീതിയിലുള്ള സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം മണ്‍മറഞ്ഞുപോയെങ്കിലും, കേരളസര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന സംസ്കൃതപാഠാവലികളിലും കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുവരെ ശ്രീരാമോദന്തത്തിലെ ബാലകാണ്ഡമെങ്കിലും ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത സംസ്കൃതപ്രേമികള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിന്നിടയാക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്നറിയില്ല. ഭാഷാപഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതീയസംസ്കൃതിയും, മൂല്യങ്ങളും ബാലമനസ്സുകളില്‍ വേരൂന്നുവാന്‍ ഇത്തരം കൃതികളുടെ പഠനം സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല……….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

അഷ്ടാവക്രഗീതാ അര്‍ഥസഹിതം

ഉപനിഷത്പ്രതിപാദ്യമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ച് ഈ ലോകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മോക്ഷസുഖമനുഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്ന പല ഗീതകളുമുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം. അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗീതയാണ് അഷ്ടാവക്രഗീത അഥവാ അഷ്ടാവക്രസംഹിത. അഷ്ടാവക്രമുനിയും ജനകമഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇതില്‍ വേദാന്തശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദാന്ത ശാസ്ത്രചര്‍ച്ചയേക്കാള്‍ അദ്വൈതാനുഭൂതിയ്ക്കാണ് അഷ്ടാവക്ര ഗീതയില്‍ മുന്‍തൂക്കം. ഭഗവദ്ഗീതയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിലെ പ്രതിപാദനശൈലി കൂടുതല്‍ സരളവും, ഋജുവുമാണ്. ഒരിക്കല്‍ ജനകമഹാരാജാവ് നിദ്രയിലാണ്ടിരിക്കെ താന്‍ ഒരു യാചകനായി ദാരിദ്യദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതായുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില്‍ ഒരു സംശയമുദിച്ചു, “സ്വപ്നത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒരു യാചകനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു രാജാവാണ്. സ്വപ്നവേളയില്‍ ഞാന്‍ യാചകനാണെന്നത് സത്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ രാജാവാണെന്നുള്ളതും സത്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇവയിലേതാണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ സത്യമായിട്ടുള്ളത്?”……….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

യക്ഷപ്രശ്നം അര്‍ത്ഥസഹിതം

മഹാഭാരതത്തില്‍ അന്തര്‍ഗതമായതും അത്യന്തം വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് യക്ഷരൂപം ധരിച്ച യമനും യുധിഷ്ഠിരനുമായുള്ള സംവാദരൂപത്തിലുള്ള “യക്ഷപ്രശ്നം”. യമധര്‍മ്മന്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന അതിക്ലിഷ്ടമായ 126 ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് യുധിഷ്ഠിരന്‍ നല്കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ ഓരോന്നും അത്യന്തം ഉചിതവും അത്ഭുതകരവുമാണ്. യക്ഷപ്രശ്നത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ചുരുക്കി വിവരിക്കാം. പാണ്ഡവരുടെ വനവാസകാലത്ത് ഒരിക്കല്‍ അവര്‍ ഒരു മുനി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു മാനിനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു. മാനിന്റെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ നോക്കി പിന്തുടര്‍ന്ന അവര്‍ ഒരു ഘോരവനത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും, അവിടെ വെച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് അത്യധികമായ ദാഹമനുഭവപ്പെടൂകയും ചെയ്തു. സഹദേവന്‍ അടുത്തുള്ള ഉയരമേറിയ ഒരു വൃക്ഷത്തില്‍ കയറി ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോള്‍ അധികം ദൂരെയല്ലാതായി ഒരു ജലാശയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഉടന്‍ തന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി ജലം കൊണ്ടുവരുവാനായി സഹദേവന്‍ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.……….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

നാരദ ഭക്തി സൂത്രം അര്‍ത്ഥസഹിതം

ആദ്ധ്യാത്മികസാധകന്മാര്‍ക്ക്, വിശേഷിച്ചും ഭക്തന്മാര്‍ക്ക്, അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ശ്രീനാരദമഹര്‍ഷി വിരചിച്ച നാരദഭക്തിസൂത്രം. “ഈശ്വരനോടുള്ള പരമമായ പ്രേമമാണ് ഭക്തി” എന്നാണ് നാരദമഹര്‍ഷി ഭക്തിയെ നിര്‍വ്വചിക്കുന്നത്.

വെറും എണ്‍പത്തിനാലു സൂത്രങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ശ്രീനാരദന്‍ “എന്താണ് യഥാര്‍ഥഭക്തിയെന്നും, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, ഭക്തിലാഭത്തിനുള്ള ഉപായങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്നും, ഭക്തന്റെ കര്‍ത്തവ്യമെന്തെന്നും, ഭക്തന് നിഷിദ്ധമായതെന്തെന്നും, ഭക്തിയെ നേടുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലാഭമെന്തെന്നും, ഭക്തന്മാരുടെ മഹിമയെന്തെന്നും” സുലളിതങ്ങളായ സൂത്രങ്ങളിലൂടെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്നു………………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

സൗന്ദര്യലഹരി സ്തോത്രം അര്‍ത്ഥസഹിതം

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അലകള്‍ എന്നാണ് സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന സ്തോത്രത്തിന്റെ പേര് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 41 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആനന്ദലഹരി എന്നും പിന്നീടുള്ള 59 ശ്ലോകങ്ങള്‍ സൗന്ദര്യലഹരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ കൈലാസം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു ചുമരില്‍ കൊത്തിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം കണ്ടവയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്നും ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് അദ്ദേഹം സ്തോത്രം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ദേവിഭക്തരുടെയില്‍ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രത്തിന് സംസ്കൃതത്തില്‍ തന്നെ മുപ്പത്തിയാറിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അവയില്‍ ലക്ഷ്മീധരന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തം. മലയാളത്തിലും ഈ സ്തോത്രത്തിന് അനവധി ഗദ്യ, പദ്യപരിഭാഷകളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം പകര്‍പ്പവകാശമുള്ളതിനാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാന്‍ അസാദ്ധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് വിവര്‍ത്തകന്‍ ലളിതമായ ഈ ഗദ്യപരിഭാഷയ്ക്ക് മുതിര്‍ന്നത്………………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഈശ്വരകാരുണ്യം – ശ്രീ പുരുഷോത്തമാനന്ദസ്വാമികളുടെ ആത്മകഥ

ഭക്തന്മാരുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യര്‍ഥനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ പുരുഷോത്തമാനന്ദ സ്വാമികള്‍ (1879-1961) രചിച്ച് 1956 – ലാണ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മികസാഹിത്യത്തിനും, ആത്മകഥാ സാഹിത്യത്തിനും ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണശിഷ്യനായ നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വരുവാനും, പിന്നീട് ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികളില്‍ നിന്ന് മന്ത്രദീക്ഷയും, ശിവാനന്ദസ്വാമികളില്‍ നിന്ന് സന്ന്യാസദീക്ഷയും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി. 1928 – ല്‍ ഋഷീകേശിലെ വസിഷ്ഠഗുഹയിലെത്തിച്ചേര്‍ന്ന ഈ തപോനിധി പിന്നീട് തന്റെ ജീവിതാന്ത്യം വരെയുള്ള മൂന്നു ദശകത്തിലധികം കാലം തപോനിഷ്ഠനായും, തന്നെ ദര്‍ശിക്കുന്നതിനെത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തന്മാരില്‍ അനുഗ്രഹവര്‍ഷം ചൊരിഞ്ഞും കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ഉദാത്തമായ ആത്മീയാദര്‍ശങ്ങളെ ദൈനന്ദിനജീവിതത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ പ്രയത്നിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു ഉത്തമ മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയാണ്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശിവാനന്ദലഹരീ സ്തോത്രം – അര്‍ത്ഥസഹിതം

ഭക്തിരസപ്രധാനമായ ഒരു സ്തോത്രകൃതിയാണ് ആദിശങ്കരവിരചിതമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന “ശിവാനന്ദലഹരീ”. അവ്യക്തനായ ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിക്കുവാനോ, ധ്യാനിക്കുവാനോ, ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ആരാധിക്കുവാനോ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഉപനിഷത്തുക്കളും, ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളും വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന പരമസത്യവും, അനിര്‍വ്വചനീയനും, നിത്യനും, നിരാകാരനും, നിര്‍ഗുണനും, സര്‍വ്വവ്യാപിയുമായ ഈശ്വരനെ തന്റെ മാതാവും, പിതാവുമായി കാണുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന് അവിടുത്തെ നിഷ്പ്രയാസം ആരാധിക്കുവാന്‍ കഴിയുകയുന്നത്. ഭക്തനെ തന്റെ പരമപ്രേമാസ്പദമായ ഈശ്വരന്റെ അടുത്തെത്തിക്കുവാനും, ഈശ്വരനുമായി സംവദിക്കുവാനും, സായുജ്യമുക്തിപദത്തിലെത്തിക്കുവാനും ശിവാനന്ദലഹരി പോലെയുള്ള സ്തോത്ര, കീര്‍ത്തന കൃതികള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് അദ്വിതീയമാണ്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.


ശ്രീമദ് നാരായണീയം അര്‍ത്ഥസഹിതം

മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വിരചിച്ച ശ്രീമന്നാരായണീയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ്. 14000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാഗവത പുരാണത്തെ അതിന്റെ സാരം ഒട്ടും ചോര്‍ന്നു പോകാതെ 1036 ശ്ലോകങ്ങളില്‍ മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ സംക്ഷേപിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

തന്റെ ഗുരുവായ അച്യുതപ്പിഷാരടി വാതരോഗത്താല്‍ പീഡിതനായപ്പോള്‍ നാരായണഭട്ടതിരി തന്റെ യോഗബലത്താല്‍ ഗുരുവിന്റെ രോഗം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും, പിന്നീട് സ്വന്തം രോഗശമനത്തിനായി ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുവെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. നാരായണഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരില്‍ 100 ദിവസം ഭജനമിരുന്നുവെന്നും, എന്നും നാരായണീയത്തിലെ ഒരു ദശകം വീതം രചിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനു സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്നും നൂറാം നാള്‍ “ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം” എന്നവസാനിക്കുന്ന ദശകം എഴുതി സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന വാതരോഗം, വാതാലയേശന്റെ കൃപയാല്‍ നിശ്ശേഷം ശമിച്ചുവെന്നുമാണ് കഥ. …………….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ജനനീനവരത്നമഞ്ജരീ – വ്യാഖ്യാനസഹിതം

ഗുരുദേവകൃതികളില്‍ അതിപ്രശസ്തമായ “ജനനീനവരത്നമഞ്ജരീ” എന്ന സ്തോത്രകൃതിയ്ക്ക് സ്ക്കൂള്‍ ഓഫ് വേദാന്തയുടെ സ്ഥാപകനും ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ ശിഷ്യനുമായ സ്വാമി സുധി രചിച്ച ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് “മാതൃത്വത്തിന്റെ മാധുര്യം“. വൈറ്റില ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തില്‍ സ്വാമി സുധി നടത്തിയ ഏഴു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥകാരന്‍ മുഖവുരയില്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്. “അതിനെല്ലാമുപരി നാരായണഗുരുവിന് ’വിശ്വജനനി’ എന്ന മാതാവിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് വേറൊരിടത്തും ഇത്ര സുതാര്യതയോടെ എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അതിലെ ചില വരികള്‍ എന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദങ്ങളില്‍ പോലും താളാത്മകമായി ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. …………….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ചാണക്യനീതി അര്‍ത്ഥസഹിതം

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന് ഭാരതത്തിന്റെ ചക്രവര്‍ത്തിസ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ചാണക്യനെ (ക്രിസ്തുവിന് മുന്‍പ് അഞ്ചാം ശതകം) പലരും അറിയുന്നത്. എന്നാല്‍ ചാണക്യന്‍ അതിലുപരി ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും, ധിഷണാശാലിയും, നീതിനിപുണനുമായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു.

മനവേ വാചസ്പതയേ ശുക്രായ പരാശരായ സസുതായ
ചാണക്യായ ച വിദുഷേ നമോസ്തു നയശാസ്ത്രകര്‍തൃഭ്യഃ

എന്നുള്ള പഞ്ചതന്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വന്ദനശ്ലോകത്തില്‍ ചാണക്യനെ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാല്‍ പഞ്ചതന്ത്രം എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തു തന്നെ മനു, വാചസ്പതി, ശുക്രാചാര്യര്‍ എന്നിവരോടൊപ്പം സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മഹാനായ നയശാസ്ത്രകൃത്തായി ചാണക്യന്‍ വളര്‍ന്നിരുന്നുവെന്നു ന്യായമായും കരുതാവുന്നതാണ്. …………….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ആത്മബോധം അര്‍ത്ഥസഹിതം

അദ്വൈതവേദാന്തമെന്താണ് എന്നറിയുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്ക് അത്യന്തം പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ വിരചിച്ച “ആത്മബോധം”. അറുപത്തിയെട്ടു ശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അനാദികാലം മുതല്‍ക്കേ മനുഷ്യന്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളായ “ഞാനാരാണ്? എനിക്കെന്തു കൊണ്ട് എപ്പോഴും ശാന്തിയും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല? ഈ ദുഃഖത്തില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചനം നേടുക?” എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ സുലളിതമായ ഭാഷയില്‍ യുക്തിയുക്തമായി ഉത്തരം നല്കുന്നു.

ദൈനംദിനജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് അടര്‍ത്തിയെടുത്ത കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഒരുദാഹരണം എടുത്തുകാണിക്കുകയാണെങ്കില്‍ “പാകസ്യ വഹ്നിവജ്ജ്ഞാനം വിനാ മോക്ഷോ ന സിധ്യതി” – തീയില്ലാതെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതു പോലെ ജ്ഞാനം കൂടാതെ മോക്ഷവും സാദ്ധ്യമല്ല എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ശ്രീ ശങ്കരന്‍ തന്റെ ഗ്രന്ഥരചനയാരംഭിക്കുന്നതു തന്നെ. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

സംസ്കൃതവ്യവഹാര സാഹസ്രീ – മലയാളം

സംസ്കൃതഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ആയിരം സംസ്കൃതവാചകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ പുസ്തകം. ഓരോ വാചകത്തിനോടൊപ്പം അതിന്റെ മലയാള വിവര്‍ത്തനവും നല്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണിതിന്റെ സവിശേഷത.

ദൈനംദിനജീവിതത്തില്‍ സ്ക്കൂള്‍ , ഓഫീസ്, വീട്, മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും, അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും, സ്ത്രീകള്‍ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോഴും മറ്റും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന വാചകങ്ങളും, അതിനാവശ്യമായ പദങ്ങളും ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം‍

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ സ്വാമി വെങ്കിടേശാനന്ദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്‍ നിന്നും നിത്യപഠനത്തിനുതകുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഖ്യാനങ്ങളോടോപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവസവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു പേജ് വായിച്ചാല്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഭാഗവതം സംക്ഷിപ്തമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഒരു സാമാന്യജനങ്ങളെപ്പോലും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമൃതവാണികളായ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ കൃതി.

ശ്രീ എ. പി. സുകുമാര്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത ഈ കൃതി 2005-ല്‍ നിത്യപാരായണം എന്ന പംക്തിയില്‍ മംഗളം ദിനപത്രത്തില്‍ ദിവസേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ഭജഗോവിന്ദം അര്‍ത്ഥസഹിതം‍

ശങ്കരാചാര്യരാല്‍ വിരചിതമായ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു സ്തോത്രമാണ് ഭജഗോവിന്ദം അഥവാ മോഹമുദ്ഗരം. ഭജ ഗോവിന്ദം എന്ന ഈ സ്തോത്രത്തിന്റെ രചനയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ തന്റെ 14 ശിഷ്യരുമൊത്ത് വാരണാസിയിലെ ഒരു വീഥിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ഒരു വൃദ്ധവൈയ്യാകരണന്‍ തന്റെ യുവശിഷ്യനെ സംസ്കൃതവ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാന്‍ ഇടയായി. കാര്യം ഗ്രഹിക്കാതെ ഉരുവിട്ട് മനഃപാഠമാക്കുന്ന ശിഷ്യനെക്കണ്ട് അലിവുതോന്നിയ ശങ്കരാചാര്യര്‍ വൈയ്യാകരണന് നല്‍കിയ ഉപദേശമാണത്രേ ഭജ ഗോവിന്ദം എന്ന കവിതയിലെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ ‍. ശങ്കരാചാര്യര്‍ 12 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവ “ദ്വാദശമഞ്ജരികാ സ്തോത്രം” എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 14 ശിഷ്യന്മാരും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതം ചേര്‍ത്തു. അവ “ചതുര്‍ദശമഞ്ജരികാ സ്തോത്രം” എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഉപദേശരൂപേണ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളും ചേര്‍ന്നതാണ് ഭജ ഗോവിന്ദം. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ആത്മോപദേശശതകം – വ്യാഖ്യാനസഹിതം‍

ശ്രീനാരായണഗുരു (1855-1928) വിന്റെ ഒരു പ്രമുഖ ദാര്‍ശനിക കൃതിയായ ആത്മോപദേശശതകത്തിന് സ്വാമി സുധി രചിച്ച വ്യാഖ്യാനം.

ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ച് 1897ല്‍ രചിച്ചതാണീ കൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. തന്റെ യോഗാനുഭൂതികളുടെയും താനാര്‍ജ്ജിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ആത്മതത്വത്തെ വര്‍ണ്ണിക്കുകയാണ് ഗുരുദേവന്‍ ഈ കൃതിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത് അര്‍ഥസഹിതം

ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ ഭാരതീയദര്‍ശനത്തിലെ ഹിമാലയമായി കരുതപ്പെടുന്നു.അത്രയ്ക്ക് ഉദാത്തമാണ് ഉപനിഷത് ദര്‍ശനം. ഋക്‍, സാമ, യജുര്‍, അഥര്‍വ വേദങ്ങളില്‍ അന്ത്യഭാഗത്താണ് ഉപനിഷത്തുക്കളുള്ളത്. പ്രധാനമായി 108 ഉപനിഷത്തുക്കളും, അവയില്‍ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യര്‍ ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തില്‍ ബാദരായണമഹര്‍ഷി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ പത്തു ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ വിശിഷ്ടവുമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ പത്തുപനിഷത്തുക്കളുടെയും പേരുകള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം സഹായിക്കും.

“ഈശകേനകഠപ്രശ്നമുണ്ഡമാണ്ഡൂക്യതിത്തിരി
ഐതരേയം ച ഛാന്ദോഗ്യം ബൃഹദാരണ്യകം തഥാ”

ഉപനിഷത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ സാമാന്യാര്‍ഥം “ഗുരുവിന്റെ കാല്ക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യ” (ഉപ = സമീപം, നിഷദ് = ഇരിക്കുക) എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ തന്റെ ഭാഷ്യത്തില്‍ ഈ പദത്തിന് നാലു അര്‍ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഉപ = ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്നതു നി = നിശ്ശേഷമായും നിശ്ചയമായും സദ് = ബന്ധകാരണമായ അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിദ്യയാണ് ഉപനിഷത്തെന്നു ഇതിനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ഞാന്‍ ആരാണ്? – ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി

ശ്രീരമണ മഹര്‍ഷി (1879-1950) യുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സില്‍ അദ്ദേഹം വിരൂപാക്ഷഗുഹയില്‍ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ ശ്രീ ശിവപ്രകാശം പിള്ള എന്ന ഭക്തന്റെ 14 ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മഹര്‍ഷി നല്കിയ മറുപടികളാണ് ‘Who Am I? (ഞാന്‍ ആരാണ്?) എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. മഹര്‍ഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹമാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം.

“ഞാന്‍ ആരാണ്” എന്ന ആത്മവിചാരമാണ് എല്ലാത്തരം ദുഃഖനിവൃത്തിക്കും പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്കുമുള്ള പ്രധാനഉപായം എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ” മനസ്സിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണ്? മനസ്സിനെ എങ്ങനെ അടക്കാം? അതിനുള്ള ഉപായമെന്താണ്? ശാസ്ത്രപഠനം ആവശ്യമാണോ? യഥാര്‍ഥഭക്തി എന്താണ്? എന്താണ് യഥാര്‍ഥ സുഖം? എന്താണു മുക്തി? എന്നിങ്ങനെ ഒരു മുമുക്ഷു അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

നീതിസാരം – സംസ്കൃതസുഭാഷിതങ്ങള്‍ – അര്‍ഥസഹിതം‍

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ഒരു ലഘുസമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഈ സുഭാഷിതങ്ങളിലോരോന്നും നമ്മുടെ മുന്നില്‍ അറിവിന്റെ ഒരു പുതിയ ലോകം തുറന്നുതരുന്നു. നര്‍മ്മവും യുക്തിയും പ്രായോഗികതയും ഒരു പോലെ ഈ സുഭാഷിതങ്ങളിലോരോന്നിലും അതിസുന്ദരമായി ഒത്തുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

നീതി എന്ന പദത്തിന് വളരെ ലളിതമായ അര്‍ഥം പറയുകയാണെങ്കില്‍, “ശരിയായ സ്ഥലത്ത്, ശരിയായ സമയത്ത്, ശരിയായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക”എന്നതാണ്. എത്രയോ തലമുറകളായി, സംസ്കൃതഭാഷാപ്രേമികളായ മലയാളികള്‍ ഹൃദിസ്ഥമാക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് “നീതിസാരം”.

ഇത് ആദ്യമായി ഇപ്പോഴാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഈ സദുദ്യമത്തില്‍ ഒരു നിമിത്തമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ എനിക്ക് ചാരിതാര്‍ഥ്യമുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്കൃതപ്രേമികള്‍ക്ക് ഹൃദ്യമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളം അര്‍ഥസഹിതം

ഹിന്ദുക്കളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രിയവും പ്രചുരപ്രചാരമുള്ളതുമായ ഒരു മഹത്തായ അദ്ധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത. വേദോപനിഷത്തുക്കളിലെ ഉദാത്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ ആദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങളെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഗീതയില്‍ സുലളിതമായി ഭക്തി, ജ്ഞാന, കര്‍മ്മ യോഗങ്ങളായി ഏവര്‍ക്കും അനുഷ്ഠിക്കുവാനാവും വിധം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഗീതയുടെ സുപ്രധാന സവിശേഷത. ഗീതാമാഹത്മ്യത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ സ്മരണീയമാണ്.

സര്‍വ്വോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ദ്ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ
പാര്‍ഥോ വത്സഃ സുധീര്‍ഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്

എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പശുക്കളും, കറവക്കാരന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനും, പശുക്കിടാവ് അര്‍ജുനനും, പാല്‍ ഗീതാമൃതവുമാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആ ഗീതാമൃതം ഭുജിക്കുന്നവര്‍ ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്നു.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത അര്‍ഥസഹിതം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന എന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് ഇന്ന് പൂവണിയുന്നത്. ഈ ഇ-പുസ്തകം എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കുമായി ഇത് സസന്തോഷം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഇതു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ എന്റെ സുഹൃത്ത് രാമചന്ദ്രന്‍ (ramu.vedanta) നല്ലൊരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം കടപ്പാടോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ജ്ഞാനപ്പാന‍

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഭക്ത കവികളിലൊരാളായിരുന്ന പൂന്താനത്തിന്റെ (1547-1640) ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന. ലളിതമായ ശൈലിയിലൂടെ ഭാരതീയ ജീവിതചിന്ത കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന രീതിയില്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ മേന്മ . ഐഹികങ്ങളായ ഭ്രമങ്ങളുടെ അര്‍ഥശൂന്യതയും ഭഗവത്സ്മരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവുമാണ് ഇതില്‍ കവി പ്രധാനവിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ അന്തര്‍ഹിതമായിരിക്കുന്ന ജീവിതവിമര്‍ശനം ഇന്നത്തെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലും പ്രതിധ്വനിക്കാന്‍ പോന്നവയാണ്.

കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍
രണ്ടു നാലു ദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍
മാളിക മുകളേറിയമന്നന്റെ തോളില്‍ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാന്‍. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം അര്‍ഥസഹിതം‍

പതഞ്ജലിമഹര്‍ഷിയാല്‍ വിരചിതമായ യോഗസൂത്രങ്ങളാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണ്യമുള്ള ഗ്രന്ഥം. ഇതില്‍ നാലു പാദങ്ങളിലായി (അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി) 196 സൂത്രങ്ങളാണുള്ളത്.
ഓരോ പാദത്തിനും അതിലെ വിഷയത്തിന് അനുരൂപമായി സമാധിപാദം, സാധനപാദം, വിഭൂതിപാദം, കൈവല്യപാദം എന്നീ പേരുകളാണുള്ളത്. ഇന്ന് യോഗസാധനയെന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ചില ആസനങ്ങളും പ്രാണായാമങ്ങളും മറ്റുമാണ്. അവയെ യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാമെങ്കിലും അവ യോഗമാര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ആദ്യപടികള്‍ മാത്രമാണ്. ജ്ഞാനം, ഭക്തി, കര്‍മ്മം എന്നിവയെപ്പോലെ യോഗമാര്‍ഗ്ഗവും ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഉപായമായി എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനാകട്ടെ ഗീതയില്‍ പലയിടത്തും, ഭാഗവതത്തില്‍ ഉദ്ധവോപദേശത്തിലും യോഗസാധനയുടെ മഹത്ത്വം എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മാന്വേഷിയായ ഒരു സാധകന് ചിത്തശുദ്ധിയും, ഇന്ദ്രിയജയവും മനോനിയന്ത്രണവും യോഗാനുഷ്ഠാനം കൂടാതെ അസംഭാവ്യമെന്നു തന്നെ പറയാം. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീ വിവേകാനന്ദസൂക്തങ്ങള്‍‍


അനാദികാലം മുതല്‍ ഭാരതീയ മഹര്‍ഷിമാരാ‍ല്‍ സുദീര്‍ഘപതപസ്സു കൊണ്ടൂം ധ്യാനംകൊണ്ടും സമ്പാദിച്ചതും സംഭരിക്കപ്പെട്ടതും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ശതാബ്ദങ്ങളായി അജ്ഞാതമായി കിടന്നിരുന്നതുമായ അതിതീക്ഷ്ണമായ ജ്ഞാനാഗ്നി കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടില്‍ ശ്രീ വിവേകനന്ദസ്വാമികളില്‍ക്കൂടി ഒരഗ്നിപര്‍വ്വതം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച്, ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ഉപനിഷന്മന്ത്രങ്ങളായ ഉല്ക്കകള്‍ ലോകമെങ്ങും വിതറി, ആ അഗ്നി ഏറ്റൂ വാങ്ങിയ ആത്മാക്കളി‍ല്‍ വീര്യവും അഭയവും ആളിക്കത്തി. ആ കരുത്തിന്റെ കുറേ കനല്‍പ്പൊരികളാണ് ഇവിടെ വിവേകാനന്ദസൂക്തങ്ങളായി സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിവേകനന്ദസന്ദേശം ഒരു മഹാഭാരതം പോലെ പരപ്പുള്ളതാണ്. അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനദ്വാരങ്ങള്‍ മാത്രമയിട്ടേ ഈ സുക്തങ്ങ‍ള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൂള്ളൂ. എങ്കിലും അവ സ്വാമിജിയുടെ വീര്യമുറ്റ ആശയങ്ങളാണ്. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടേണ്ടു എന്നറിയാതെ പരിഭ്രമിച്ചു ഉഴലുന്ന പ്രക്ഷീണ ബുദ്ധികള്‍ക്കു വെളിച്ചവും ധൈര്യവും വീര്യവും നല്കുന്ന ഈ സൂക്തങ്ങള്‍ നിത്യപാരായണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രചോദന ഗ്രന്ഥമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആശാവഹമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതിക‍ള്‍‍

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ (1854 – 1928) ഗദ്യപദ്യകൃതികളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ ഗ്രന്ഥം. മലയാളം, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലായി 57 കൃതികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവകൃതികളെ ഇതില്‍ അഞ്ചു വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1. സ്തോത്രങ്ങള്‍
2. ഉദ്ബോധനകൃതികള്‍
3. ദാര്‍ശനികകൃതികള്‍
4. തര്‍ജ്ജമകള്‍
5. ഗദ്യകൃതികള്‍

സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന നിലയില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് നാം വളരെയധികം അംഗീകാരങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഋഷിതുല്യനായ ജ്ഞാനി, ഒരു മഹായോഗി, ദീപ്തമായി കാവ്യാനുഭവം തരുവാന്‍ കെല്പുള്ള സര്‍വലക്ഷണയുക്തനായ കവി, എന്നീ നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും നാം അറിയാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്‌. കേരളീയ സമൂഹം അതിന്‌ ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്‌. ഗുരുദേവകൃതികളുടെ പഠനം ഗുരുദേവനെ പൂര്‍ണ്ണമായറിയാന്‍ നമുക്ക് സഹായകമാകുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കട്ടെ. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

സത്യാര്‍ഥപ്രകാശം – മലയാളം

വിഖ്യാത വേദപണ്ഡിതനും,സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്‍ത്താവും ആര്യസമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി (1824-1883) രചിച്ച ഒരു സുപ്രസിദ്ധകൃതിയാണ് സത്യാര്‍ഥപ്രകാശം.

അജ്ഞാനത്തിലും അന്ധവിശാസത്തിലും ആഴ്ന്നു കിടന്ന ഭാരതീയരെ വേദങ്ങളിലെ വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുകൊടുത്ത് സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നയിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ദയാനന്ദസരസ്വതി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചന നിര്‍വ്വഹിച്ചത്.

ആകെ പതിനാലു അദ്ധ്യായങ്ങളാണീ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. അതില്‍ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായും ഭാരതത്തിലുടലെടുത്തിട്ടുള്ളതും, വേദപ്രമാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ വിവിധമതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ പുരാണങ്ങളെയും, തന്ത്രമാര്‍ഗ്ഗത്തെയും, പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധായത്തില്‍ ചാര്‍വ്വാക, ജൈന, ബൗദ്ധദര്‍ശനങ്ങളെയും വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലും, പതിന്നാലാം അദ്ധ്യായത്തിലുമായി യഥാക്രമം ബൈബിളിനെയും (ക്രിസ്തുമതത്തെയും), ഖുറാനെയും (ഇസ്ലാം മതത്തെയും) അതിനിശിതമായ വിമര്‍ശനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ആത്മോപദേശശതകം – ശ്രീനാരായണഗുരു‍

ശ്രീനാരായണഗുരു (1855-1928) വിന്റെ ഒരു പ്രമുഖ ദാര്‍ശനിക കൃതിയാണ് ആത്മോപദേശശതകം. ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ച് 1897ല്‍ രചിച്ചതാണീ കൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. തന്റെ യോഗാനുഭൂതികളുടെയും താനാര്‍ജ്ജിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ആത്മതത്വത്തെയും ആത്മാനുഭൂതിയെയും വര്‍ണ്ണിക്കുകയാണ് ഗുരുദേവന്‍ ഈ കൃതിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന നിലയില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ പ്രതിഷ്‌ഠിതനാണ്‌. എന്നാല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന ആദ്ധ്യാത്മികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മഹായോഗി, ദീപ്തമായി കാവ്യാനുഭവം തരുവാന്‍ കെല്പുള്ള സര്‍വലക്ഷണയുക്തനായ കവി, എന്നീ നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും നാം അറിയാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്‌. കേരളീയ സമൂഹം അതിന്‌ ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്‌. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

തിരുക്കുറള്‍ മലയാളം‍

ശ്രീ തിരുവള്ളുവര്‍ വിരചിച്ച തിരുക്കുറള്‍ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ കൃതികളിലൊന്നാണ്. തിരുക്കുറള്‍ വിരചിതമായ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന് മുന്‍പ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തിരുവള്ളുവര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും അതല്ല നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും തിരുക്കുറളിന് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.

തമിഴ് മറൈ (തമിഴ് വേദം), തെയ്‌വ നൂല്‍ (ദിവ്യഗ്രന്ഥം) എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന തിരുക്കുറളില്‍ 133 അധ്യായങ്ങളിലായി 1330 കുറളുകള്‍ – ഈരടികള്‍ – ആണുള്ളത്. ഇതില്‍ ഓരോ അധ്യായത്തിനും തനതായ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേര് നല്കിയിട്ടുണ്ട് – ദൈവസ്തുതി, സന്ന്യാസം, ധര്‍മ്മം, എന്നിങ്ങനെ. തിരുക്കുറളിനെ അരം, പൊരുള്‍ , ഇന്‍പം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ഗുരുഗീത അര്‍ത്ഥസഹിതം‍

ശ്രീവേദവ്യാസരചിതമായ സ്കന്ദപുരാണാന്തര്‍ഗതമായ ഗുരുഗീത ശിവപാര്‍വതീസംവാദരൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ പാര്‍വ്വതിയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരമായി ശ്രീ പരമേശ്വരന്‍ ഇതില്‍ ഗുരുതത്വവും, ഗുരുപൂജാവിധികളും, ഒരു ശിഷ്യന് അവശ്യം വേണ്ട സദ്ഗുണങ്ങളും വിശദമായി വര്‍ണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുഭക്തരായ സാധകര്‍ക്ക് ഗുരുതത്വമറിഞ്ഞ് സദ്ഗുരുവിനെ സേവിക്കുവാനും, ഗുരുഗീത നിത്യം പാരായണം ചെയ്യുവാനും ഈ പുസ്തകം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും.

ഗുരുര്‍ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്‍ദേവോ മഹേശ്വരഃ
ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരംബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീമദ് നാരായണീയം

മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വിരചിച്ച ശ്രീമന്നാരായണീയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ്. 14000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാഗവത പുരാണത്തെ അതിന്റെ സാരം ഒട്ടും ചോര്‍ന്നു പോകാതെ 1036 ശ്ലോകങ്ങളില്‍ മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ സംക്ഷേപിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

തന്റെ ഗുരുവായ അച്യുതപ്പിഷാരടി വാതരോഗത്താല്‍ പീഡിതനായപ്പോള്‍ നാരായണഭട്ടതിരി തന്റെ യോഗബലത്താല്‍ ഗുരുവിന്റെ രോഗം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും, പിന്നീട് സ്വന്തം രോഗശമനത്തിനായി ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുവെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. നാരായണഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരില്‍ 100 ദിവസം ഭജനമിരുന്നുവെന്നും, എന്നും നാരായണീയത്തിലെ ഒരു ദശകം വീതം രചിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനു സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്നും നൂറാം നാള്‍ “ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം” എന്നവസാനിക്കുന്ന ദശകം എഴുതി സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന വാതരോഗം, വാതാലയേശന്റെ കൃപയാല്‍ നിശ്ശേഷം ശമിച്ചുവെന്നുമാണ് കഥ. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത (മലയാളം)‍

ഹിന്ദുക്കളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രിയവും പ്രചുരപ്രചാരമുള്ളതുമായ ഒരു മഹദ് ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത. വേദോപനിഷത്തുക്കളിലെ ഉദാത്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ ആദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങളെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഗീതയില്‍ സുലളിതമായി ഭക്തി, ജ്ഞാന, കര്‍മ്മ യോഗങ്ങളായി ഏവര്‍ക്കും അനുഷ്ഠിക്കുവാനാവും വിധം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഗീതയുടെ സുപ്രധാന സവിശേഷത. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി – ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍‍

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ക്കു ശേഷം കേരളം കണ്ട ഒരസാമാന്യ ആധ്യാത്മിക പ്രതിഭാസമായ ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ അദ്വൈതദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളഭാഷയില്‍ രചിച്ച ഒരു പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി.

അദ്വൈതദര്‍ശനത്തിന്റെ നാനാ വശങ്ങളെയും സാമാന്യമായും വേദാന്തപ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ഇതില്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥമെന്നും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം – ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍‍

പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തില്‍ ക്രിസ്തീയ പാതിരിമാര്‍ ദരിദ്രരും നിരക്ഷരരുമായ ഹിന്ദുക്കളെ തൊപ്പിയും കുപ്പായവും മറ്റും നല്കി പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദപുരാണങ്ങളെയും മറ്റും ഹീനമായും അന്യായമായും അപഹസിച്ചു പറഞ്ഞും, ഹിന്ദുമതത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയും അനേകം ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം വന്നപ്പോഴും പാതിരിപ്രസ്ഥാനം പൂര്‍വ്വാധികം ശക്തിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു. ക്ഷേത്രാരാധനയ്ക്കു പോകുന്ന ഭക്തന്മാരായ ഹിന്ദുക്കളെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി പിശാചിനെ തൊഴാന്‍ പോകരുതെന്നും സത്യദൈവമായ ക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളെടെ മതത്തില്‍ ചേരണമെന്നും പാതിരിമാര്‍ ധൈര്യമായി പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു”.

ഈ കടുത്ത അനീതിയ്ക്കെതിരെയുള്ള ധാര്‍മ്മികമായ ഒരു പ്രതികരണമായാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ തന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വയസ്സില്‍ (1889 ല്‍) ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ തന്റെ ചില വാഗ്മികളായ ശിഷ്യന്മാരെ ഇതിലെ ആശയങ്ങള്‍ കേരളമൊട്ടുക്കു പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ട പരിശീലനം നല്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ മതം മാറ്റം തെല്ലൊന്നു സ്തംഭിച്ചു. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ദാര്‍ശനിക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ക്രിസ്തുമതത്തിലെ അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളിനെ യുക്തിയുക്തമായും അതിനിശിതമായും വിമര്‍ശിക്കുകയും ഖണ്ഡിക്കുകയുമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ക്രിസ്തുമതത്തിലെ അടിസ്ഥാനവിശ്വാസങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം സുവ്യക്തമാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊരു ഹിന്ദുവും അവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അമൂല്യഗ്രന്ഥമാണിത്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം‍

ദേവീസ്തോത്രങ്ങളില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരമേറിയതും ഉത്തമവുമാണ് ലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം.

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തര്‍ഗതമായ ഈ സ്തോത്രം ഹയഗ്രീവ-അഗസ്ത്യ സംവാദരൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ സ്തോത്രം ദേവിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് വശിന്യാദി വാഗ്ദേവതകള്‍ രചിച്ചതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതു കൊണ്ടുതന്നെ സഹസ്രനാമങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം കാവ്യഭംഗിയുള്ളതാണ് ഈ സ്തോത്രം.

ഇത് നിത്യപാരായണത്തിനും വെള്ളിയാഴ്ച തോറും പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്‌ – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍

മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം (കിളിപ്പാട്ട്‌) പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്നു. എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതു ഭക്തിരസപ്രധാനമാണെന്നതാണ്. തലമുറകളായി മലയാളികള്‍ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളില്‍ സന്ധ്യാസമയം വിളക്കു കൊളുത്തി അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വായിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.

ഈ വരുന്ന രാമായണമാസത്തിനു മുമ്പായി ഈ ഇ-പുസ്തകത്തോടെ എന്റെ മലയാളം ബ്ലോഗിനു ഗണപതി കുറിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. തിരക്കു പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിതയാത്രയില്‍ വല്ലപ്പോഴുമൊന്നു തങ്ങളുടെ ലാപ് ടോപ്പിലോ പി. സി. യിലോ രാമായണം വായിക്കുവാനും അതിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുവാനും ഈ ഇ-പുസ്തകം മലയാളികള്‍ക്കുപകരിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കട്ടെ. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.

……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

399 Responses to “ഇ-ബുക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ്”

 1. ram says:

  please add Malayalam Mahabharata

 2. sajeev says:

  It is great attempt to add such a wonderful collection of books.Some of the books are rare to get from book sellers.so it is greatness of your mind to do such things.If it possible please add some more books on shree lalithambika like soubhagya bhaskaram etc.

  Thank you very much!!!!!!!!

 3. Abhi says:

  Namaste,

  Noble attempt. This is an apt example for the wording “loka hitham mama karaneeyam”

  Pranams.

 4. hariharan e says:

  Namasthe,
  Thanks for your great attempt, please add all vedas and upanisaths

 5. sugesh says:

  Thanks for your great effort, please add all vedas and upanisaths

 6. Hari Oommmm..

  A very good attempt… Wish you all the best…. May Guruvayoorappan bless you….

 7. mkrmenon says:

  It is indeed a great effort to digitizing spiritual books and to make them available for the use of general public. I salute your effort and wish you all success in your endeavor.

 8. mkrmenon says:

  Hindu spiritual books are available in sreyas.in.

 9. kulasekhara kurup says:

  ഏത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിവരാത്തത്ര മഹത്വ പൂര്‍ണമായ ഈ മഹദ്‌ കൃത്യം നിര്‍വഹിക്കുന്ന താങ്കളും താങ്കളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും അറിവിന്‍റെ ഉറവിടം തിരയുന്ന എന്നെപ്പോലെയുള്ള മറുനാടന്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് വിലമതിക്കാത്ത രത്നങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെ ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. വരും തലമുറകളും നിങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമര്‍പിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു

 10. dominickavaratt says:

  dear publishers..
  i am very glad to appreciate all of you and your sincere work.. also it is very good attempt… for us to read these powerful ancient writings, believes, thoughts to us.. really encouraging & unbelievable..

  with love

  dominic

 11. kulasekhara kurup says:

  ക്രിസ്തുമതചേദനം വായിക്കുവാന്‍ അവസരം ഒരുക്കിതന്നതിനു നന്ദി. പ്രാതസ്മരണീയനായ പൂജ്യപാദരുടെ ഓരോ അക്ഷരവും രത്നങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. നിസ്വാര്‍ത്ഥ ബുദ്ധിയോടെ അറിവിന്‍റെ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന താങ്കളുടെ പിതാവിനേ ഞാന്‍ ഹൃദയപൂര്‍വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു! നല്ല വൃക്ഷത്തില്‍ നിന്നേ നല്ല വിത്തുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. നല്ലതു വരട്ടേ.

 12. Suresh says:

  Hi, Could you please upload the Mahabharatham Malayalam Ebook. I searched a lot but i couldn’t find in the net.

  • bharateeya says:

   സുരേഷ്,

   ഞാന്‍ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സുരേഷിന്റെ കമന്റ് വായിക്കുവാനും, മറുപടി എഴുതുവാനും വൈകിയത്.

   മഹാഭാരതം സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html എന്ന സൈറ്റിലുണ്ട്. ഇത് വളരെ ആധികാരികമായ പാഠമാണ്. അതിനെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകള്‍ വച്ച് മലയാളലിപിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുവാനും കഴിയും. എന്നാലും പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് വലിയൊരു ജോലിയാണ്. സംസ്കൃതം അറിയുന്ന എട്ടു പത്തുപേരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ആ ജോലി സേവനമായി ചെയ്തു തീര്‍ക്കുവാനാവില്ല.

   എന്റെ അറിവില്‍ മഹാഭാരതം ഇതുവരെ മലയാളത്തില്‍ ആരും തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. “മലയാള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട്” ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു.

   സി. വി. കുഞ്ഞുരാമന്‍ രചിച്ച “വ്യാസഭാരതം” ഇപ്പോള്‍ ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്നിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് മരണമടഞ്ഞ് 60 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ കൃതികള്‍ ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്നിലാകും. പിന്നീട് ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും അതിനെ ഡിജിറ്റെസ് ചെയ്യുകയോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. സി. വി. കുഞ്ഞുരാമന്‍ രചിച്ച “വ്യാസഭാരതം” ഞാന്‍ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ അഥവാ അതു വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ എഴുതി അറിയിച്ചാല്‍ കൊള്ളാം. അത് ഇപ്പോള്‍ പ്രിന്റിലുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല.

   • RAGESH R NAIR says:

    e bookku kalellam thanne valareyadhikam nallathaane oru nirasa mahabharatham malayalam vaayikkan kazhiyunnilla ennu maathram oru paadu thiranju pakshe yaatharthyam ippozhaane manasilaayathe oraayiram nanni om namo naarayanay:

   • Sajith says:

    I was looking for the Mahabharatam in malayalam.. please try to upload as and one someone find it

    • rajagopalan pillai says:

     as in my knowledge, mahabharatam translated by kodungallore kunjikkuttan thampuran;
     if anybody know about this please give me address

   • Salu Thomas John says:

    A few years ago, “Vyasamahabharatham” in pdf, upto ‘Dhrona Parvam’ translated by Vidhvan K Prakasam, published by NBS and ‘avatharika’ by Kuttikrishnamarar was available at sreyas.in .
    Now it is missing.
    A great loss…..
    Hope someone will bring it back to the public.

    • bharateeya says:

     You can write to the admin of sreyas.in. Sometimes, there might be some technical hitch and they can resolve the issue. If the page had been removed due to copyright violation, then the admin of sreyas.in would be helpless to restore the page.

     Another option is for the ‘government of Kerala’ to nationalise these books by paying compensation to the copyright holders. We have before us the model of Tamil Nadu government, who nationalised more than 2000 books of reputed authors – http://www.tamilvu.org/library/nationalized/html/index.htm

 13. n.s.rajesh kumar says:

  Please upload “Kaivallia Navaneetham” translated by Thunchath Ramanujan Ezhuthachan in Malayalam originally written by Thandavaraya swamigal of Nannilam in Tamil.

  • bharateeya says:

   Rajesh,

   Thanks for visiting this blog and also for suggesting titles of new books.
   In fact I have not heard of Ezhuthachan’s translation of Kaivalya Navaneetam.
   Is it available in print? Or do you have a copy of it? If so, could you please scan it and send a pdf to me?

 14. N.S.Rajesh kumar says:

  Ezhuthachan’s translation of Kaivallia Navaneetham in prited form available with me has lost. In Tamil it is available. If anybody possess the malayalam version may please be uploaded.

 15. ആശാകിരണ്‍ കൈലങ്കജെ says:

  ഈ വെബ് സൈറ്റ് വളരെ നല്ലതാണ്.
  ഒരുപാട് ദുര്‍ല്ലഭങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
  എനിക്കും ഈ സംരംഭത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍……….

  • bharateeya says:

   ആശാകിരണ്‍,

   നമസ്തേ

   തീര്‍ച്ചയായും കിരണിനും അടുത്ത പ്രോജക്ടില്‍ പങ്കെടുക്കാം. ഇതില്‍ താല്പര്യം കാണിച്ചതില്‍ നന്ദി. അടുത്ത പ്രോകക്ട് അധികം താമസിയാതെ തുടങ്ങും. അന്നേരം ഞാന്‍ മെയില്‍ അയയ്ക്കാം.

   ശങ്കരന്‍

 16. ramu says:

  Dear Rajesh Kumar

  Please forward to me a scanned version of the Tamil version of the Kaivalya Navaneetham, which you said you have. My address is ramu (dot) vedanta (at) gmail (dot) com

  If it is too big for the mail server, please upload it in mediafire, 4 share, etc. and share me the link.

  Ramu

 17. girish says:

  your effort to make these documents is commendable

  when i thought Indians especially Malayalis are poor in

  sharing resources over net ….your effort make me think other

  wise

  i wish you put your great energy to make available

  books that are rare and not mainstream but

  more hidden gems which we rarely have the grace and

  luck to read

  guru nithya chaitanya yati ,,,and tanatra books would be

  great to see on your site

  wishing all success in your endeavor

 18. girish says:

  more books on learning sanskrit and classical tamil would be

  great service on your part to all those knowldge seakers

  and self learners in this busy world

 19. robinson says:

  good work.remarkable beginning…keep on

  can u get yoga vasishta in malayalam…..

  • bharateeya says:

   Robinson,

   Thanks for the suggestion. I also would like to post Yoga Vasishtham in Malayalam here. But, I do not have access to any hard copy of the text. If you or any one else knows about Malayalam Yoga Vasishtham translations published in the first half of 20th century, please let me know.

 20. kannan says:

  very good projects.. i am unable to download ebooks why and how? pls help

  • bharateeya says:

   Kannan,

   You may click on the download link given at the bottom of the page and the download page will open in a new window from where you can download the books. (Almost all ebooks are uploaded to my folder at mediafire.com and only the links are given at this blog).

 21. sajeesh says:

  thangal cheyyunnathu oru mahathaya karyam thanneyanu. hindu madha puranangalkum mattu krithikalkum oru digital jenmam nalkiyathinu thankale ethra abhinandhichalum madhiyakilla. puthu thalamuraku anyamayikondirikunna itharam krithikal ikkalathinu anuyojyamaya reethiyil thayyarakiyadhinu nanni. Bhagavan ningale anugrahikate.
  sajeesh,nilambur

 22. Retheesh Raj says:

  its really awesome . i cannot believe ,such a good effort .really thankful.

 23. Manoj Manayil says:

  ധന്യാത്മന്‍
  എന്‍റെ കൈവശം ‘കേരളോല്‍പത്തി’യുടെ ഒരു കോപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട്. അതു മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്തു PDF ആയി അയച്ചു തരണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്.

  സ്നേഹം

  മനോജ് മനയില്‍

  • bharateeya says:

   മനോജ്,

   ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിച്ചതിനും പ്രോത്സാഹനം നല്കിയതിനും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി.

   മനോജിന്റെ കൈവശം കേരളോല്പത്തിയുടെ കോപ്പിയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കുറച്ചു നാളായി ഞാനും ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പിയ്ക്കായി പലരോടും പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. പുസ്തകത്തിന് എത്ര പേജുണ്ട്? ഏതു വര്‍ഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നറിയാമോ? ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്ത് അയച്ചുതന്നാല്‍ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എന്നെപ്പോലെ ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്ന പലരുമുണ്ടാവും. അവര്‍ക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ.

   ദയവായി വിശദമായി ഒരു മറുപടി എഴുതുക.

 24. viji says:

  it will be highly useful if the brahmanas and aaraNyakas are added

 25. pranav says:

  Thank you for up loading Aithihya Mala……….
  കുറച്ചു നാളായി ഞാന് ഇതിന്റെ ഒരു free കോപ്പിയ്ക്കായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. നന്ദി

 26. RajeshUnuppally says:

  സുഹൃത്തുകളേ,
  വളരെ നാളായി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ബുക്കാണ് കേരളോത്പത്തി , അതു താങ്കളുടെ കൈവശം ഉണ്ടന്നറിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. കോപ്പിയെടുത്തു അയച്ചു തന്നാൽ ഞാനും കൂടാം ടൈപ്പു ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ.

  – രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി

 27. Prem says:

  മലയാളം മഹാഭാരതം ബുക്ക് സ്കാന്‍ ചെയ്ത് പി.ഡി.എഫ്. ആക്കി അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുമോ?

  • bharateeya says:

   ഒരു പുസ്തകം കോപ്പിറൈറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ അത് സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ പകര്‍പ്പവകാശികള്‍ അതിനായി പ്രത്യേക അനുമതി നല്കിയാലും മതി. കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ പദ്യപരിഭാഷയുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അതിന്റെ കോപ്പി എന്റെ കൈവശമില്ല. ആരെങ്കിലും സ്കാന്‍ ചെയ്തു അയച്ചുതന്നാല്‍ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റുചെയ്യാന്‍ സന്തോഷമാണ്.

   • Sethulakshmy says:

    Hi
    e book
    Enik sathyathil sangadamullathu malayalikal enthanu samskaarathe innu kurachu kaanunnathu. Mattu baashakalil purangal ellam vivarthanam cheythutund. Aalukal veruthe goshtikaanikan chodikunnu reply um kodukkunnu. Ennepolulla ariyan aagrahikunna aalukalku athu eshwarakadhakal avakku arudem sahayam illallo. Allelum kalikaalathu itharam grandhangal vikkukayanallo. Orutharathil ariyan agrahamullore athu sahayikum. E pusthakathinu othiri vilayund marketil. Athilum bhetham pdf alle. Arengilum mahabharatham puranamokke kadhakal pdf scan cheythu ittude. Athu mattullorku prayochanapettal athu ningalkum njangalkum salgunamalle varunne. Athu oru dharmam aayi maarulle. Sahayiku. Dhanathinekal moolyam arivinanu.

 28. ഗിജിശ്രീശൈലം says:

  എഴുത്തച്ഛൻ, നമ്പ്യാർ, ആശാൻ കൃതികൾ, കൃഷ്ണഗാഥ എന്നിവ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ

  • bharateeya says:

   ഗിജിശ്രീശൈലം,

   ഇവയില്‍ കുറെയൊക്കെ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയില്‍ ലഭ്യമാണല്ലോ. അവിടെ ചെയ്യാന്‍ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാലും സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കാം. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃതികളുടെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പി കിട്ടുവാന്‍ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കൃതികള്‍ കൈവശമുള്ള ആരെങ്കിലും അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് പി.ഡി.എഫ്. അയച്ചുതരുകയാണെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാന്‍ സൗകര്യമാകും.

 29. sethu says:

  മഹത് കൃതികള്‍ ഇ ബുക്ക്‌ ആയി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല
  തിരുകുറല്‍ പോലെ ഉള്ള കൃതികള്‍ ചേര്‍ത്തത് നന്നായി പക്ഷെ തമിഴില്‍ ഉള്ള തിരുക്കുരലും അതിന്‍റെ വിവര്‍ത്തനവും രണ്ടും കൂടി ചേര്‍ന്ന പതിപ്പ് ഇവിടെ ചേര്‍ത്താല്‍ നന്നായിരിക്കും

  • bharateeya says:

   സേതു,

   നിര്‍ദ്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എനിക്ക് തമിഴ് കാര്യമായി അറിയില്ല. അറിയാത്ത ഭാഷ (അതും ക്ലാസ്സിക്കല്‍ ഭാഷ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാഹസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തമിഴ് നന്നായി അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനായി മുന്നോട്ടു വന്നാല്‍ ചെയ്യുന്നതിനു സന്തോഷമേയുള്ളൂ.

 30. Sridhar says:

  Very nice attempt! God bless all who has contributed to this… Looking for bhagavatham moolam in malayalam. In case any knows, kindly reply with the link

  • bharateeya says:

   Sridhar,

   Thanks for visiting this blog and for your kind words of appreciation. As far as I know, Bhagavatam Moolamatram is not available in Malayalam anywhere on the net. But, an English transliteration is available at http://www.granthamandira.com/index.php?show=entry&e_no=692

   You will have to install the font “balram” to read the file. It is possible to convert this text into Malayalam using 2 online programmes. I will write a detailed mail to you if you are interested in doing it.

 31. അഞ്ജന says:

  ഒരു സംശയം

  “തലമുറകളായി മലയാളികള്‍ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളില്‍ സന്ധ്യാസമയം വിളക്കു കൊളുത്തി അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വായിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.”
  എന്നെഴുതി കണ്ടു

  സന്ധ്യ സമയത്ത് രാമായണം വായിക്കരുത് എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് . രാമായണം വായിക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനായി ഹനുമാന്‍സ്വാമിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ധ്യാ വന്ദനം മുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സന്ധ്യക്ക് കുറച്ചു സമയം രാമായണം വായന നിറുത്തി വയ്ക്കണമെന്നും കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുദിവസ്സം കൊണ്ട് രാമായണം മുഴുവന്‍ വായിച്ചു തീര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സന്ധ്യക്ക്‌ കുറച്ചു സമയം രാമായണം വായന നിറുത്തി വയ്ക്കാരുള്ളതായും ഓര്‍ക്കുന്നു

  എന്‍റെ കുഞ്ഞുന്നാളില്‍ എല്ലാ ദിവസ്സവും അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് രാമായണം വായിച്ചുകേട്ടിട്ടുള്ളതും.

  .

  • bharateeya says:

   അഞ്ജന,

   ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും നടപ്പിലുള്ളത് ഒരേ രീതിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തില്‍ മറ്റു വായനക്കാരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

 32. Raghunadhan.V. says:

  നമസ്തേ,

  അഞ്ജന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശരിയാണെന്നാണ് എനിയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്
  .കേട്ടിട്ടുള്ളതും അങ്ങിനെതന്നെയാണ്.എന്റെ വീട്ടിലെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും പറയുവാന്‍ കഴിയില്ല.കാരണം എന്റെ വീട്ടില്‍ രാമായണം വായിയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടില്‍ മുത്തച്ഛന്‍ (അമ്മയുടെ അച്ഛന്‍ )രാമായണം പതിവായി വായിക്കുമായിരുന്നു.അദ്ദേഹം അത്താഴത്തിനു ശേഷമാണ് രാമായണം വായിച്ചിരുന്നത്.രാമായണം വായിയ്ക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.ഇതിനു ഉപോല്‍ബലകമായ ഒരു തെളിവായി ഈയടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ച കുറച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ അനുബന്ധമായി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷെ രാമായണ മാസക്കാലത്ത് ഈ പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് .മിക്കവാറും ഹൈന്ദവ ഗൃഹങ്ങളിലും ,ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സന്ധ്യാസമയത്ത് രാമായണം വായിക്കുന്നത് ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അറിവുള്ളവര്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് ഉചിതം

  രഘുനാഥന്‍ .വി

 33. ramu says:

  രാമയണം വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ’സന്ധ്യ കര്‍മ്മങ്ങള്‍’ മുടങ്ങാതെ തുടരാനായിരിക്കും ആ ഒരു short break. അല്ലാതെ എപ്പോഴും രാമയണം വായിക്കാമെന്നാണ് എന്റെ എളിയ അഭിപ്രായം.എപ്പോഴെങ്കിലും വായിച്ചാല്‍ മതി.

  രാമു.

  • bharateeya says:

   രാമുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനോടു ഞാനും യോജിക്കുന്നു. അതേ സമയം ഞാനെഴുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലെ തെറ്റു തിരുത്തുകയും ചെയ്യാം.

 34. prakash babu says:

  നമസ്തേ,
  വൈകാതെ അടുത്ത പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്.

  • bharateeya says:

   പ്രകാശ് ബാബു,

   മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിന്റെ ടൈപ്പിങ്ങ് ഏകദേശം തീര്‍ന്നു. ശാകുന്തളം കുറച്ചു ബാക്കിയുണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും പ്രൂഫ്റീഡിങ്ങും ബാക്കിയാണ്. ഞാന്‍ വിശദമായി മെയില്‍ അയയ്ക്കാം.

 35. Hari says:

  Thanks for your efforts.

 36. unni says:

  Thanks a lot and I am just beginning…

 37. Syam S Nair says:

  ഈ ഉദ്യമത്തിന് ശതകോടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങട്ടെ,
  വികല വ്യാഖാനം നല്‍കി ഹിന്ദുത്വത്തിന് മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പുറകോട്ടടിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ ഹിന്ദുത്വം എന്താണെന്ന് പോലും വശമില്ലാതെ കേവലം വാക്കുകളാല്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും, ശാസ്ത്രീയമായിഹിന്ദുത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കും ഈ സൈറ്റ് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നകാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ചതുര്‍വേദങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക്‌ പരിഭാഷ നടത്തി ഇ-ബുക്ക്‌ ആക്കി മാറ്റുവാന്‍ സാധിക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ? ഈ പ്രൊജെക്റ്റില്‍ പങ്കാളിയാകുവാന്‍ എനിക്കും താല്‍പര്യം ഉണ്ട്‌. ദയവായി മറുപടി തരിക.

  • bharateeya says:

   ശ്യാം,

   നമസ്തേ,

   തീര്‍ച്ചയായും താങ്കള്‍ക്കും ഈ പ്രോജക്ടില്‍ പങ്കെടുക്കാം. ഇപ്പോള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന “രാജയോഗം” ഇ-ബുക്കിന്റെ പണി ഏകദേശം തീരാറായി. അടുത്ത പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ശ്യാമിനെ അറിയിക്കാം.

   ചതുര്‍വേദങ്ങള്‍ അത്യന്തം മഹത്തും അതേസമയം ബൃഹത്തുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയതായി പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ ഇതിനകം നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരാല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പരിഭാഷ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അവരുടെ അനുമതി സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. അഥര്‍വ്വവേദം (വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍, ആര്‍ ലീലാദേവി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്) ഇതിനകം ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഇ-ബുക്കും അധികം വൈകാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്നു.

   • Syam S Nair says:

    താങ്കളുടെ മറുപടിക്ക് നന്ദി.
    ഋഗ്വേദം ഇ ബുക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു.
    അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ്‌ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അറിയിക്കണം.
    —–അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് —-

 38. Jayaraj says:

  Good Day,

  Great work,
  Any possibility to upload “Thripura Rhasyam” with malayalam transilation.

  Regards,

  Jayaraj

 39. sabulal.G. says:

  Brave and congratulations. Its Divine and awake the divinity of all who come across this ocean of Bharateeya Knowledge.

  Wonderful and one suggestion is that make it as e book for mobile phone users as they can read this knowledge wherever they are.

  Thank you for your Seva to Brahmam……..

  • bharateeya says:

   Sabulal,

   Most of our ebooks are available at archive.org in various formats such as epub, mobi, etc. You must be able to read them in mobile phones. Please let me know if you find any difficulty in doing so.

 40. Mohandas A K says:

  Thanks for all the selfless efforts to upload all these books for the welfare of humanity. May I make a request, if it is not too much. I have heard of Ekanath Bhagavatham, which was written by Sant Ekanath in Marathi in obedience to the instructions of his Guru Janardhana Swamy. This book is a treatise on the 11th Skantha of Bhagavatham. Have you heard of its translation in Malayalam by anybody and where is it available.

  With pranams to all..

  • bharateeya says:

   മോഹന്‍ദാസ്,

   ഏകനാഥ് മഹാരാജിന്റെ മറാത്തിയിലുള്ള ഭാഗവതം മലയാളത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല. മലയാളഗ്രന്ഥവിവരം എന്ന സൈറ്റിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞാല്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എഴുതാം.

 41. pushparaj says:

  വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് , നന്ദി
  മഹാഭാരതത്തിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷ കൂടി ഉള്‍പെടുത്തണം

  • bharateeya says:

   പുഷ്പരാജ്,

   മഹാഭാരതത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷകളില്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ പദ്യപരിഭാഷ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ കോപ്പിറൈറ്റില്ലാത്തതായി (ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്‍നില്‍) ഉള്ളത്. അത് ഇപ്പോള്‍ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് ആണ്. അതിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകള്‍ കേരളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ലൈബ്രറികളിലോ യൂണിവേര്‍സിറ്റി ലൈബ്രറികളിലോ ഉണ്ടാകും. ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിയില്‍ അതു കണ്ടെത്തണം. പിന്നെ ഫോട്ടോകോപ്പിയെടുത്ത് സ്കാന്‍ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡിജിറ്റൈസേഷ‍ന്‍ സാധിക്കൂ. ഞാന്‍ കേരളത്തിനു പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാഹചര്യമില്ല. ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുകയാണെങ്കില്‍ വോളണ്ടിയര്‍മാരുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാന്‍ സന്തോഷമേയുള്ളൂ.

 42. Pradeepkumar .R says:

  Dear Sir,

  You are the one, who fulfilled other’s wants without expecting anything in return.

  Thank you sir, you are the people doing great job. Wish you and your whole team a happy onam.

  Pradeep

 43. Gokul says:

  നമസ്തേ..
  Great effort., എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു.. തുടര്‍ന്നും അമൂല്യവും വിരളവുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പതിപ്പുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..

 44. devatheth says:

  ധന്യത്മന്‍, ഓഷോ പുസ്തകങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പെടുത്തിയാലും………+91 7598533575

  • bharateeya says:

   ധന്യാത്മന്‍,

   ഓഷോ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് പകര്‍പ്പവകാശമുണ്ട്. അവ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

 45. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍, നന്ദി

 46. രഞ്ജിത് says:

  ഹരി വംശം എവിടെ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ? ഇംഗീഷ് ആയാലും മതി

 47. Preethy says:

  namaste sir,

  hridayam niranja nandi…
  ee samrambhathinu ella bhavukangalum nerunnu.

 48. Bhavin says:

  Dear Sir,
  Any possibility to uload 18 puranas in this site .
  regds,
  Bhavin

  • bharateeya says:

   Bhavin,

   I have not yet come across any translation of Puranas that is in public domain. If I find any, I will surely post here.

 49. ptamodh says:

  Dear sir,
  You done a great help for us
  thank u so much, happy deepaavaly.

 50. ശ്രീ says:

  വളരെ നല്ലൊരു സംരംഭം.

  അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

 51. rajesh says:

  dear sir,
  Can you please upload “garuda puranam”??

  Thanks & regards
  Rajesh

 52. Bijoy says:

  May I Get Manu Smruti in malayalam version????????????

  • bharateeya says:

   Bijoy,

   Manusmriti ebook is not yet ready. Its typing is over, but proof-reading and formatting are not complete.

 53. സ്നേഹിതന്‍ says:

  പ്രിയ പണ്ഡിതാ ,

  നമസ്തെ

  അങ്ങയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമത്തെ വളരെ യതികം പ്രസംശ അര്‍ഹികുനതാണ് ,
  എനിക്കും തങ്ങളുടെ ഇ ഉദ്യമത്തില്‍ പംഗാളി യാവണം എന്നുണ്ട് , ജോലിതിരക്കോ, സമയകുരവൊ കാരണം നിങ്ങള്‍ തരുന്ന ക്രത്യം ഒര്പക്ഷേ സമയബന്തിതമായി തീര്‍ക്കാന്‍ കയിഅതെ വരം ആയതിനാല്‍,
  തങ്ങളുടെ ഇ സംഭ്രംഭതിന്‌ സാമ്പത്തികമോ / മറ്റെന്തങ്ങിലും രിതിയിലോ ഇ ഉള്ളവന്റെ സഹായം അവശ്യ മേങ്ങില്‍ ബന്ടപെടാന്‍ വിനീതമായി അഭ്യര്‍ത്തിക്കുന്നു .

  വിശസ്തതയോടെ ,

  സ്നേഹിതന്‍ .

  • bharateeya says:

   സജീഷ്,

   ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിച്ചതിനും പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അനുമോദിച്ചതിനും നന്ദി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ സൗജന്യമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികച്ചെലവ് കാര്യമായില്ല. ഭാവിയില്‍ വേണ്ടിവന്നാല്‍ താങ്കളെ അറിയിക്കാം.

 54. krishna kumar says:

  Sree Padmanabha jayam
  Dear All i am really Happy at your work .please inform me if any help needs
  padmanabha swami may help you all.Thanks and regards

 55. krishna kumar says:

  Sree padmanabha jayam
  please digitalis Mukunda malawritten by Kulashekhara Alvar in 100CE.

  thanak you

  • bharateeya says:

   Krishnakumar,

   Mukundamala is there in “Stotra Ratnakaram” which is our latest project. Hope to post its e-book on the blog very soon.

 56. Unni says:

  Om Nama shivaya…. Many Thanks for sharing …. God Bless.

 57. jinson says:

  hi
  any body can tell me plse where i can get vikramadiya kathakal full story

 58. Hussain Nazeer says:

  Great collection! Thanks for the effort!

 59. jino says:

  great site keep it up wish yu all the best

 60. agent says:

  Great work.Much appreciated.

 61. sarath says:

  sir,
  can you upload mahabharatham by kunjikuttan thampuran ?

  • bharateeya says:

   Sarath,

   I have replied twice to the same question. Please go through previous comments on this page.

 62. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ says:

  ഈ മഹത് സംരഭത്തിനു പിന്നിലെ എല്ലാ മുമുക്ഷുക്കളേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ എല്ലാം വായിച്ചു ആനന്ദിക്കുവാന്‍ എനിക്ക് ഇനിയും മനുഷ്യ ജന്മങ്ങള്‍ തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കുവാന്‍ തോന്നുന്നു.

 63. Athmaja A B says:

  thank you so much for your effort these books are just awesome

 64. starry says:

  i would like to read Garuda purana especialy in second phase regarding lifedeath and importance of after rituals

 65. Preethy JP says:

  Namaskaram
  It is very happy to see this blog.very very interesting.I also want to part of this great job. I have one book ,that is the book include the AYYAPPAN PAATTUKAL(SASTHAMPATTUKAL) and THAALANGAL .It is also helpful for the self study of Sasthaampattu in its original form.This is First book in Malayalam which handled all part of Ayyappan Vilaku .The name of the Book is “SWAMIYUDE VILAKANUSHTANAM” BY M.R.SUBRAMANIAN MASTER.It is pleasure to submit in this blog.I waiting your valued reply.
  With Thanks
  Preethy JP

  • bharateeya says:

   Preethy,

   Namaste!

   We can post a book on the blog only if it is in public domain. Which is the year of publication of first edition of “Swamiyude Vilakanushtanam”?

 66. Preethy JP says:

  Thank you very much for your quick reply.1st edition on 2003 September.The auther is willing to do.and me also rights for copyrights.

 67. Preethy JP says:

  Namaskaram
  Would you please give your Email ID.

 68. ayyappadas.m.v says:

  RSS NTE BOOKS UNDENGIL THARUMO

 69. ayyappadas.m.v says:

  NAMASTHE,

  CHETTANMARE MAHABHARATHAM STORY IPPOL MATHRUBHUMIYUDE SITIL KITTUNNUNDU ഇന്ദിരക്കുട്ടിയമ്മ AANU EZHUTHUNNATHU

 70. Sivakumar says:

  Namaste!

  This endeavor is highly appreciated. Which software is used for typing malayalam here, if i can practice and participate in this. The Thunchathezhuthachan e-book
  seems to be not available to download. Can you please enable it.

  Thanks & regards

  Sivakumar

 71. vineeth.v says:

  great work……….thank you

 72. Achuthsankar says:

  Dear Team Malayalam eBooks
  Am excited and proud to see this venture !!!
  My best wishes
  Achuthsankar, Kerala Universty

 73. Jenish says:

  ഇത്രയും അമൂല്യങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അതിനിടയാക്കി തന്നവർക്ക് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു..

  108Upanishads-Malayalam-VBalakrishnanDrRLeeladevi എന്ന പുസ്തകം download ചെയ്ത് ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി.. അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ വായനയിൽ കല്ലുകടിയാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം..

 74. MANOJ says:

  GOD

  THERE IS NO WORD TO SAY ABOUT THIS SITE…..EXTREMELY GOOD JOB
  GOD BLESS YOU.

  manoj

 75. Hareesh says:

  Great effort…
  I am searching for Manusmriti…Would you please help me…

 76. ajay chandrashekhar says:

  unnbelievable collection…gr8…namikunnu…preshesthamaya malayala sahitya srishtikalum, I mean novels, ebookukal akiyal nanayirikm…njan palayidengalilm alenjenkilm kandethuvanayila..this one is a rare collection..thanks a lot sir

 77. Thilak says:

  Sir

  I wold like to read Mahabharatham in malayalam. Kindly help me where can i get abook which will be in malayalam where i can get all hapenings in Mahabharatha in simple and undestandable language.

  • bharateeya says:

   Thilak,

   Please read my reply to first comment on this page. It is about Malayalam Mahabharata. It is a long reply. I do not want to repeat it here.

 78. jinu says:

  സുഹൃത്തെ,
  മഹാഭാരതം മലയാളം പരിഭാഷ ഈ-ബുക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമോ..

 79. vidhu says:

  freiends malayalam mahabharatha is avilable on googlebooks pls upload here

 80. vidhu says:

  i see a book name mahabhatham on books.google.com also available om indulekha.com.pls upload mahabhatham complete story book in malayalam

 81. vidhu says:

  mahabharatham malayalamebooks undan upload cahiyumo?

 82. vidhu says:

  mahabharatham malyalam udan upload chaiumo?

 83. vidhu says:

  randamoozham-mt book link , http://www.4shared.com/office/MJsCqx8c/randamoozham-mt-malayalam.html .mahabharatham itho ploe scan chaiythe upload chaiye its very easy.randamoozham is master piece of mt

  • bharateeya says:

   Vidhu,

   Thanks for link to Randamoozham. I do not have hard copies of Kunjikkuttan Tampuran’s Maharabharata. Moreover, we cannot scan and post recent editions as they are obviously under copyright. We will have to get copies of older editions of MB that were published before 1950.

 84. vidhu says:

  i dont no copyright problems,can u upload Mahabharata of Vyasa – malayalam Translation by K M Ganguli.its english avilable only.scan copies have no piracy problems.for only ebooks.

 85. vidhu says:

  ipol nadakuna project yathanu?yathe ebook ane udan upload?

 86. vidhu says:

  mahamharatham storeies ulla malayalam book undo?

 87. vidhu says:

  at last lot of search i go mahabharathum online in malayalam its done by mathrubhumi goto http://astrology.mathrubhumi.com/astrology-article/category.php?cat_id=10&start=4

 88. vishnu says:

  i need geruda puranam

 89. Hariram says:

  Namasthe,
  Please provide HariNamaKeerthanam with meaning..

 90. Vinod says:

  നിങ്ങളുടെ ഈ സംരഭത്തിനു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ.
  ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം കിട്ടുവാൻ മാർഗം ഉണ്ടോ.

 91. spk says:

  Dear Sir,

  Great attempt….Appreciate the effort !!.
  Keep going…God Bless.

  Sincere Regards
  SPK

 92. antos says:

  ee blogil nalkiyirikkunna ella e booksum kollam…….mahabharatham idan pattumoo

  Rply: kindly

 93. അഭിലാഷ് says:

  സര്‍ , ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ ?

 94. അഭിലാഷ് says:

  എങ്ങിനെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാമോ . ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് ഇത് നെറ്റ് ഓണ്‍ ചെയ്തു വായിക്കാന്‍ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ .

 95. Sala says:

  Very glad…and thank you…..never thought that I can read these books even to see….
  Can you please upload vikramadityakadhakal…….

 96. sanal says:

  Please try to include charakasamhitha in Malayalam. Thanks is not enough for this venture. Appreciated from deep heart.

 97. വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും രാമായണം സന്ധ്യക്ക്‌ പാരായണം ചെയ്യരുത് എന്ന വിശ്വാസത്തെപറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ.

  ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പഴമക്കാര്‍ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ദീപാരാധന നടക്കുമ്പോള്‍ രാമായണം വായന പാടില്ല. ഭക്തര്‍ക്കു‌ വേണ്ടി ഹനൂമാന്‍ ദീപാരാധന നടക്കുന്നിടത്ത് എത്തും. സാധാരണ സൂര്യസ്തമയസമയത്താണ് ദീപാരാധന.

  എന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ – കവിയൂരില്‍ – തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഹനൂമദ്ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഹനുമാന്‍ അല്ല, ഹനൂമാന്‍ എന്ന് നീട്ടി എഴുതണം, ഉച്ചരിക്കണം. വടക്കോട്ടു‌ തിരിഞ്ഞിരുന്നേ വായിക്കാവൂ എന്നും ഇവിടെ ചിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വായിച്ചുനിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അവസാനത്തെ
  വരി(കള്‍) മൂന്നു തവണ ചൊല്ലുന്ന പതിവ് ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നു. അവസാനത്തെ വരികള്‍ എന്നതു ഓരോ കാണ്ഡത്തിന്റെയും/ഭാഗത്തിന്റെയും അവസാന വരികളാണ്‌; ഇടയ്ക്കു വച്ച് നിര്‍ത്തുന്നെങ്കില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമായ വരികളും.

  • bharateeya says:

   രാമു,

   വി. എസ്സ്. ആപേയുടെ സംസ്കൃതനിഘണ്ടുവില്‍ ഹനുമാന്‍, ഹനൂമാന്‍ എന്നീ രണ്ടു രൂപങ്ങള്‍ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ഒന്നുമാത്രം ശരിയെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും?

 98. SUBRAMANIAN says:

  Sir,

  Let me first appreciate the efforts taken to publish so many valuable e-books.
  I have been seaeching for Devi bagavatham Malayalam in different web sites but could not find it any where. It will be great if this can be published with malayalam explanations and slokas.

  • bharateeya says:

   Subramanian,

   I also have tried to find a copy of Devi Bhagavatam published before 1930 (so that it will be free from copyright). It is very difficult to get copies of old religious books. I found that a digitized copy of Devi Bhagavatam Malayalam translation by Kandiyur Mahadeva Sastri published in 1927, is available at Kerala Sahitya Akademi. Their site shows the availability of this book in their digital collection. But, its link is disabled. So, we cannot download it from there. I am giving below link to relevant page in the digital library site of Kerala Sahitya Akademi.

   http://www.keralasahityaakademi.org/online_library/m-d.html

   If you can contact them in person and manage to get a copy of it, it would great. I am helpless in this matter because I am outside Kerala. Please let me know if you make any progress in this.

 99. Mohamed Shahid says:

  Dear Sir,

  Great attempt…!!!!
  Every one can study.
  Keep going…

  Sincere Regards
  Mohamed Shahid

 100. M.Easwaran says:

  Sirs,
  I have gone through the converted pages of some of the books.
  I hear that the Malayalam University is converting the typeface to the old style where the joined characters are to be used as phonetic characters. Also the setting of old text to new typestyle is very cumbersome. It is also possible to find more proof readers for the texts if the old style of malayalam font is used. In fact we have been typesetting Malayalam text in old style for our publications for the last 15 years and we still use the same and the work speed is also not so difficult to achieve. In fact use of ISM and Srilipi could be suggested. The use of webfonts is cumbersome and when downloaded they may or may or maynot work.
  Please let me have your views.
  Easwaran

 101. സുജീഷ് കെ റാവു says:

  ഹരി ഓം
  ഈ ഒരു സൈറ്റ് എന്നെ വല്ലാതെ ആകര്‍ഷിച്ചു … ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എന്നാ മാധ്യമത്തെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയില്‍ ഒരു അറിവിന്റെ ശേഖരം ആക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് …
  ഞാന്‍ കുറെ നാളുകള്‍ ആയി പല പുസ്തകങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന .. അതില്‍ ഒരുവിധം പുസ്തകങ്ങള്‍ എനിക്കിവിടെ നിനും ലഭിച്ചു … ഒരുപാട് ഒരുപാടു സന്തോഷവും നന്ദിയും ഉണ്ട് …
  പ്രതിഫലം ഇച്ചിക്കാതെ നടത്തുന്ന ഈ പുണ്യമായ പ്രവര്‍ത്തിയെ മുക്ത കണ്ഠം പ്രശംസിക്കാതെ വയ്യ…
  ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി … ഈശ്വരന്‍ നിങ്ങളെ സദാ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ …
  ഹരി ഓം
  ശ്രി ഗുരുഭ്യോ നമ :
  ഹരി ഓം
  ജയ് ശ്രീറാം

 102. Kiran Dev C.K says:

  valare mahathayathum avarnaneeyavum aaya oru blog ……njan ithranaalum teedi alanjathum , arinjathum ariyathathum aaya pustakakangal…athum labhecha koodathe e books aayi prasidhikaricha ee bloginte ella aniyara pravarthakarkkum orayirum nanni….

 103. Gopkumar says:

  Hai,
  This is good effort and it is knowledge center. warm wishes and regards keep moving.
  Gopakumar

 104. mathews says:

  Thanks for uploading all the ebooks. great work.

 105. sreekanth says:

  can i get garudapurana in malayalam

 106. Vineeth says:

  I am looking for Manusmriti….

  Is it available in malayalam…?

 107. Jayaraj says:

  Namasthe
  Please try to add the following ‘Dharma Radio Malayalam’ link in your website. This is a 24hr Malayalam Internet radio broadcasting the speeches of Dr. N. Gopalakrishnan only.
  http://www.myradiostream.com/iish
  I am happy to provide the embed code for the player. So you can stream this radio live on your website.

  Pranam
  Jayaraj

 108. നമസ്തേ…!!!

  നിങ്ങളുടെ ഈ സംരഭത്തിനു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ…!!!

  ഈ സംരഭം ഒരു വിജയമാവട്ടെ…!!!

  ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി…!!!

  നന്ദി…!!!

  നന്ദി…!!!

  ആയുർ വേദ ഗ്രന്ഘങ്ങൾ കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…!!!

  സസ്‌നേഹം

  മോനൂട്ടൻ…!!!

 109. J K M Nair says:

  appreciations in keeping the jewels of Indian culture shining. Let the good work continue.

  regards

 110. Sreejith Nair says:

  Namasthe,

  Hearty Congratulations…. Ayurveda Pustakagal kittummoo???

  • bharateeya says:

   Sreejith,

   The following sites have Ayurveda books in Malayalam. But the books are not sorted. Nor is there any option to search. You will have to browse through the list of books and download them one by one. At Mathrubhumi’s site, you will have to download the books page by page. If you are looking for any particular texts, and don’t find them, let me know. I will try to help you.

   Kerala Sahitya Akademi’s Malayalam books collection at DLI – http://www.new.dli.ernet.in/KeralaSA.php
   Mathrubhumi digital books collection – http://digital.mathrubhumi.com/#books

 111. Pradeep says:

  Appreciate the effort made to have all such rare collections of malayalam books been digitized.. can there be any chance to have the srimad bhagavadam (poem) in this collection.

  Pradeep

 112. Saji says:

  First of all Thanks a lot for this wonderfull collection…

  Is there a chance to get venmani mahan & seevolli kritis ?

 113. Vipin says:

  Hi,
  Aarenkilum malayalam mahabharatham book (hard copy) suggest cheyyamo? Please give details of publisher . Online oru book mathrame available ulloo(around 300 Pages).
  meetvipinas@gmail.com

 114. KUMAR NARAYANA IYER says:

  Dear Sir,

  If you published “GARUDA PURANAM” in Malayalam. I need one copy of the same. Please sent the price details.

  Thanks & Regards,

  Kumar Narayana Iyer

 115. dinkar says:

  Sree man Sankara swamikal ariyuvan, thaankal cheyyunna ee mahath kaaryathinu ethra nandhi paranjalum madhiyavilla ennariyam, ennirunnalum ente ullinte ullil ninnum nandhiyum abinandhanangalum ariyikkunnu. Varum thalamurakalkku oru srothassavatte angayude ee samrambham.

  dinkar

 116. dinkar says:

  Dear Sankaran sir THALIYOLA will be a great asset to this collections.

 117. bashir says:

  very good jobs all…1001 രാവുകൾ മലയാളം ഫ്രീ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടോ? സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടി നന്നായിരുന്നു …

 118. prijesh says:

  namovaaaakam great job

 119. Kumaran Arayan says:

  Dear Sir

  I could find one book translated by Pandit Karrupan. Please add more malayalam book of Pandit Karrupan

 120. Vineeth chir says:

  SUPER !
  Really good !

  Thanks for the opportunity

 121. Krishna kumar says:

  മനുസ്മൃതി മലയാളത്തില്‍ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായേനെ…

  • sivanar says:

   Sri Ramakrishna Asrama, Puranattukara had published it with commentary of
   Sri SidhinAdhAnanda SWami.Availability can be confirmed from their website
   With PraNAm,
   sivanar

 122. SREEKANTH P K says:

  please post sreemadbhagavatham full if possible……

 123. Narayanan Kaplingat says:

  Hi,
  Thanks for the initiative.

  One query:- Can we read the .mobi books in kindle without any app?
  Also, can we read the ePub versions in any tablet without any specific app?

  Regards,
  Narayanan

 124. Prasobh says:

  Great work

 125. safwan says:

  anybody have meluhayile chiranjeevikal

 126. anil says:

  മഹാഭാരതം കിളീപ്പാട്ട് കോപ്പി കിട്ടുമോ ?

 127. Balachandran.K.V. says:

  Pranam,
  Hope and wish you can provide me PDF copy of “varivasya rahasyam”
  wiyh pranam
  Balachandran

 128. leela says:

  SreeNarayneeyam VyaakhyaanaSahitham PDF download LINK “not working”.
  Best Wishes

 129. Nandakumar Shenoy says:

  Dear all,
  This is an excellent site and am very excited to see digital copies of old books which are very rare.
  Today I have downloaded ‘Aithyhya Mala’ Part1 and Part7.

  Many thanks to all volunteers who worked on these projects without any commercial benefit.

  Thanking you
  Nandakumar Shenoy

 130. ANAND T MENON says:

  നമസ്കാരം സഹോദരാ

  Is is wonderful site , as the most of the books which i need to read is available and in.
  Wish i could also help you in some way . Pls advice do we have manusmriti in Malayalam ?

  Thanks in again for this all books

  Regards
  Anand T Menon

 131. Sajeev Mumbai says:

  dear publishers..
  i am very glad to appreciate all of you and your sincere work.

 132. rajesh says:

  Namaskaram, valare nalla oru site aanu ithinte ella pravarthakarkkum hrudayam niranja nandi… sanathanam pularatte… jai hind.

  ‘Vamanapuranam’ malayalam pdf kitttan margamundo

 133. Thankam says:

  Thanks for this site!!! I don’t have words to appreciate you! I need a help .Need Mahabharatham Volume 1 published by Vidwan K prakasam. Contacted Vidyarthi mithram and received Volume 2&3. Could you please help me?

 134. Thankam says:

  I tried accessing this link.I am able to see a image. But it is not directing to the book.
  Not sure what to do 🙁

 135. Thankam says:

  Can you help me to get first volume of Vyasamahabharatham by Vidwan K prakasam? If I can get a book I will take a copy of that and I will give back.

 136. LATHA says:

  DEVI BHAGAVATAM IN MALAYALAM PDF

 137. shyju says:

  Thank you for this wonderfull site. I have got rid veda and adharva veda. can anyone add sama veda and yajur veda also.

  Thank you
  Shyju

 138. RenjithRCNair says:

  Really appreciate this site, I was really in hunt for such a library. Really helpful to reach very rare religious contents

  Reg
  Renjith

 139. Venu Gopal .N says:

  let me say first.. its Excellent service..
  Also if u have bhavishya puranam pls inform.

  • bharateeya says:

   Venugopal, I have not seen Malayalam translation of the Bhavishya Purana in the open domain. All editions are copyrighted.

 140. Sreejith Oorkolil Sreedharan says:

  Site is much appreciated. But why Mahabharatham is not uploaded?

 141. C V Pillai says:

  Namaste!
  The books are all of immense value. Is it possible to have these in ePUB ?
  Thanks & Regards,

  C V Pillai

 142. K7 says:

  Great effort…………God bless you all….

 143. bijin says:

  please upload tharkkasasthra written by kesavamasra and tharkkasamgraha by annabhatta

 144. Ratheesh says:

  Is there any chance to get a copy of Bhasha Bharatham by Kodungallur Kunjikuttan Thampuran

 145. Aravindan Karuppali says:

  Sir,
  Excellent works. I never thought such big collection of very old books will be available in PDF format. I am very much thank full by Including Sathyartha Prakasam. This book was the collection of my Father Karuppali Andihutty. Unfortunately I gave this book to my Friend P.N. Dasan, who have wrote so many books. But he did not returned the book after reading.

  More over Adhyatma ramayanam by Thunjathezhuthachan could not be downloaded. Please find out the reason and do need full.

  I am wondering the work done by Sri. R. Balakrishnan and Leela Devi. They have done such a big work one can not do in life time. Convey my thanks to that very big persons.

 146. Sanil says:

  Sir,
  Can I get “MANU SMRUTHI” in Malayalam

 147. BHAVANA says:

  Can u plz upload unnunilisandesam?

 148. Boben T J says:

  Very innovative work

 149. Greeshma says:

  Great work. Really appreciate it. 🙂

 150. chandhu says:

  മനുസ്മൃതി മലയാളം കിട്ടുമോ?
  ദയവായി അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമോ Sr.

 151. Dr. Mohan P.T. says:

  അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട്. ഈ സന്മനസ്സിന്, ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

 152. kuruvilla chacko says:

  Hi Admin,
  My name is Kuruvilla Chacko, and I need some urgent info regarding the free ebooks available on this site. Looking forward to your reply to discuss this matter at the earliest. Thank you.

 153. unni says:

  എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നു അറിയില്ല……..
  നന്ദി……. ഒരായിരം നന്ദി.

 154. ribin says:

  my best wishes if any help need contact me too.

 155. Rajesh Cherthala says:

  Great effort…………God bless you all….
  Thank you all…

 156. sujith mony says:

  വളരെ നന്ദി .. എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ തയ്യാറാക്കാൻ തോന്നിയതിൽ. വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒപകാരം ആണ് ചെയ്തത് . വളരെ കാലമായി വയീകൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാടു ബുക്ക്‌ കൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടു നന്ദി ..

 157. unnikrishnan says:

  Nothing to say, my heartly wishes to the great team for the work has done behind the scene. GOD BLESS YOU ALL AND ALWAYS…………………….

 158. Radhakrishnan says:

  sir
  If there eny ayurveda books in this blog;please inform me in the above Mail ID

  • bharateeya says:

   Radhakrishnan, There might be a few Ayurveda books in the Anandashram Series, Bibliotheca Indica series and Jivananda Vidyasagara’s works posted in this blog. A great source of Ayurveda books is dli.gov.in and archive.org. If you are looking for any particular text and are not able to find it anywhere, let me know. I will try to help you.

 159. Abhilash AP says:

  സർ . മഹാഭാരതം വളരെ പ്രയാസമാണ് പൂർണ രൂപത്തിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് അറിയാം . . എങ്കിലും അതിൻറെ കഥ സാമാന്യം വിശദമായ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? അറിയാവുന്ന ആരെ യെങ്കിലും കൊണ്ട് എഴുതിച്ചാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമൂഴം പോലെ ഒരു പുസ്തകം.

  • bharateeya says:

   അഭിലാഷ്, മഹാഭാരത കഥ മലയാളത്തില്‍ സി.വി. കുഞ്ഞുരാമന്‍ സംഗ്രഹിച്ചെഴുതിയത് ഡി.സി. ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച മഹാഭാരതസംഗ്രഹം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. സി. രാജഗോപാലാചാരിയുടെ മഹാഭാരതസംഗ്രഹം പി. ശേഷാദ്രി അയ്യര്‍ മലയാളത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കേരള സര്‍വ്വകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ദേവി ബുക് സ്റ്റാളിലോ, ഗുരുവായൂരിലോ ഇവയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

 160. josephjoshi says:

  Hi how to downloas the books pls help

 161. samolpp says:

  hi,
  i want to download YAJURVEDA and its mantras. all the complete collection of contents of yajurveda.can you pls post the link of YAJURVEDA here, so that i can download and read and try to understand.

 162. Unni says:

  Dear sir could you please up load Bavishya purana?

 163. ajtih says:

  exellent job,,,,,i really appreciate this work,,,,

 164. unnikrishnan says:

  You guys are doing great job. Keep it up.

 165. Narayanan says:

  can Sri Kunhukuttan Thamburan’s Mahabhartham translation be not digitalised? Is that subject to copy right?

 166. Babeesh says:

  mahabharatham full story pls upload lik as story wit pictures.

 167. Asokan Nair Cheruvathoor says:

  Dear Shankarji,
  Namaskaram

  First let me give pranam to you for your great service to us.
  I am looking for the commentary of Revered Sri Sankaracharya’s Saudrya Lahari by ‘Thekke ambadiyil Meenakshi Amma”. It was first published by the author itself around 75 years back. It is recently re-published by Sri Ramkrishna Math. I understood that it has been edited by the mat due to some tantric comments in the commentary.
  Can you help me to get it or can you guide me from where I can get at least a copy.

  Pranamas

  asokan

 168. VIPIN says:

  thank you very much for upload this much of books

 169. Umes T Nair says:

  Namasth…
  Dhanaanthree Moorthy, Sidhi budhee smetha Naha Gsnapathy…,
  ennivayeppatty kooduthal vivarangal evide kittum. ?

 170. Baiju R nair says:

  Namaste,
  Shall I Get TRIPURA RAHASYAM in malayalam with meaning.
  Baiju R Nair

 171. Mervin Thomas says:

  Thank you for publishing this ebooks. In vedas category there are 5 books listed, but only two vedas are available. Would like to have yajur veda and Sama veda books too. Thanks for your time and effort.

 172. A S Murali says:

  Bhageeratha Prayathnam
  My salutations.

 173. Ashin says:

  Hello

  Mahabharaththile maharadhiyaaya karnante kadha ithil ulpeduthum o..
  videm thiranjitt kittila ,

  plsss replyyy

  • bharateeya says:

   Ashin,

   DC Books has published Malayalam translation of epic novel on Karna by Sivaji Sawant. But, it can’t be shared on the internet since it is copyrighted.

 174. Gopalkrishnan says:

  Dear Sir,
  Can you please publish or advise me “ASHWAROODHA MANTRAM”.

  Regards,

  Gopalakrishnan

 175. Govind says:

  sir,
  can you please upload mahabharatham in Malayalam?

 176. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാണ് .
  ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് .വിഷയം സംസ്‌കൃതമാണ്.
  എനിക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടു.

 177. B Sadasivan Nair says:

  I have chanced upon a great translation of Sampoorna Sivapuranam by Shri C.G.Variyar printed at Sulabha Printers, Thrissur 680 004 published in August, 1996. The person who possess of this great book refused to even spare the book to read and politely asked me to read the book at his home (more than 1500 pages). I tried my level best find out the publisher but my efforts are futile. Will you please upload the same in your blog. If you have any information about availability of this book please let me know. I would like to possess one copy.

  Thanks.

  • bharateeya says:

   Sir, You may enquire at Devi Book Stall. Their contact details are given below.
   Devi books Stall,
   Gokuldas (Proprietor)
   Dealers of all kinds of Ayurvedic,Astrological,Devotional,Spiritual and General books Devi Book Stall,
   Publishers & Book Sellers,
   Sringapuram,Kodungallur,
   Thrissur Dist,Kerala-680664
   Tel : 0480-2802177,
   E-mail : devibookstall@gmail.com
   http://devb.byethost17.com/contacts.php

   • Aneesh says:

    Sampoorna Sivapuranam by Shri C.G.Variyar printed at Sulabha Printers

    ഒരുപാടു ഒരുപാടു പേര് അന്വേഷിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു ഒരു വിവരം ഇവിടെ ഷെയർ ചെയുന്നു
    I think it is available at
    Trivandrum Kerala Central Library
    for rent.
    Link:
    http://103.251.43.202:8080/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Sulabha%2C

    Sampoorna sivapuranam / translated by C. G. Varier
    by Varier, C. G [translator].

 178. sarath says:

  NO WORDS……… MAY GOD BLESS……….

 179. vijesh says:

  അഭിനന്ദനങൾ .. ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടിട്ട്
  ഒരു പേജെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതെങ്ങനെ…

 180. narayanan namboothiri says:

  god bless u all

 181. Sajeev says:

  മഹാഭാരതം വിദ്വാൻ കെ പ്രകാശം എഴുതിയത് ശ്രേയസ്സിൽ ലഭ്യമാണ്.

 182. krishnankutty N V says:

  ധന്യാത്മാക്കളെ ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു കർമം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വാക്കുകൾക്കാവില്ല . ഇതിന് കിട്ടുന്ന പുണ്യം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരും .അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത പാപ കർമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടും ….കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്മകൾ വന്നു ഭവിക്കും . സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കും . സകലമാന പേർക്കും കിട്ടാവുന്ന അറിവിന്റെ ശേഖരം നൽകാൻ നിങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞു . തുടർ ഉദ്യമങ്ങൾക്കു ആശംസകൾ

 183. ഈയിടക്ക് മാത്രമാണ് ഇ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. കുറച്ചുനാളുകളായി ഇത്തരത്തിൽ ഹിന്ദുസമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭഗവാക്കാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹരാണ്‌. ഇൻഫർമേഷൻ ടെൿനോളജിയുമായി ബന്ധപെട്ടു ഏത് തരത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ രീതിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. കൂടുതൽ ആളുകളുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ നമുക്കൊന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം.

  ഞങ്ങൾ ദുബായ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു IT കമ്പനി ആണ്

 184. Diana says:

  Hi,
  Good start.. I would like to share some malayalam novel pdfs (eg. Randaamoozham) here. Is that fine? If so, how I can do that?
  Also, any hope to get other Malayalam books like “Karnan, Mahabharatham” etc.?
  Thanks ,
  Diana

 185. harshan says:

  Could you add here mahabharatam story.!!!

 186. Rani says:

  Amazing collection of books,nowadays these books are not available even at famous libraries.After reading BHAGAVAT GITA I searched many sites for Upanishads with meaning and finally reached here.Thank you very much for giving me a blessed experience and eagerly wants to join your next project.

 187. Renjith says:

  Namaskaram

  plz add Bhagavath gita sankara bhashyam

 188. Arun V S says:

  വളരെ നല്ല ഉദ്യമം. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി അറിയിക്കുക.

 189. ramesh says:

  Hi, I really appreciate the effort behind this. Thanks a lot and keep going

 190. VipinKumar V says:

  Sir,
  nannayittundu .abhinandhanagal…

 191. sandeep says:

  കാമസൂത്രം മലയാളം പരിഭാഷ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരമൊന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

 192. Bigith B says:

  Can i get malayalam editions of Kerala history and Indian History by Prof A Sreedhara Menon.

 193. Vishnu says:

  Satyavan and savithri story Malayalam pdf undenkil onnu tharuo

 194. Renjith V says:

  om Nama Sivaya

  great effort thank you so much

 195. Indu says:

  Really thankful to each of you for this seamless effort.
  I was searching for ‘Manusmruti’, do we have its malayalam version here, if so please let me know.

 196. akshaya says:

  ഈ വൻ സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മഹാരഥൻമാർക്കും !!! അഭിനന്ദനങ്ങൾ ……എന്താണ് പറയേണ്ടത് …….ഹോ !!

 197. Jayakrishnan says:

  എനിക്ക് വിക്രമാദിത്യകഥകൾ pdf ൻ്റെ link തരുമോ…???

 198. Sujith Pushpan says:

  Excellent collections. Thanks a lot for uploading this awesome books! Keep up the great work!

 199. Radhakrishnan M says:

  A commendable job, compiling such a vast compendium of texts and having them translated into Malayalam.
  I was searching for Shankara dhyana prakaram grahikka nee … which I understand is part of Shiva Puranam when I stumbled upon your site. Did not find the text in malayalam, only you tube video with the renedition of the same.

  Regards
  Radhakrishnan M

 200. malayalathil vayikkanamennagrahicha kure pusthakangal nalkiyathinu nanni thanku very much

 201. Sujith K says:

  Kindly please send me the link to “Parayipetta Pantheerukulam” book if available

 202. Rejeesh says:

  Manusmriti Malayalam translation kittumo?

 203. N P Sarma says:

  It is wonderful to know there are people who are working on preserving our ancient literature. I am looking for Sivapuranam in Malayalam. If anyone knows where i can get even a printed copy, please help me.

 204. Sreejith says:

  A very good effort in fact no words to say, to keep our culture and the knowledge to be preserved to pass on to the next generation…..

 205. Manju Narayan says:

  namaste..!!
  very good job..thank you..Can you publish SANKARA DHYANA PRAKARAM GRAHIKKA NEE” Sivapuranam.

 206. radesh says:

  Can i get the garuda puranam link
  ഗാരുഡപുരാണം?

 207. RAJAN says:

  Very Good Job. Thank you very.
  It is very precious if post Lalitha sahasranamam with meaning

 208. RAJAN says:

  Thanks a lot……

 209. Viswan says:

  I tried downloading most of the Malayalam and Sanskrit epub files but none of them are readable in any book readers. Please help me which are the fonts I can embed to make them working? otherwise how can I read them?

 210. krishna kumar says:

  Dear Sir,
  GREAT WORK.
  Work is worship.
  Spread our valuable wisdom to our new generation. Ignorance is not an attractive ornament.
  Regards,
  Krishna

 211. Binoy says:

  Thank you so much …..

  Please translate Chanakya’s Arthashasthra.

  Thanks
  Binoy.

 212. arun says:

  കഥാസരിത്സാഗരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ? അഥവാ ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്

 213. sethu says:

  ശ്രീ ഗരുഡപുരണത്തിന്റെ മലയാള സാരാംശം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമോ സർ..

 214. Shijil says:

  ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നത്തെ തലമുറക്കല്ല വരുന്ന തലമുറകൾക്കു നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കട്ടെ.. ഈ വലിയ ശ്രമത്തിന് എന്റെ കൂപ്പുകൈ..

 215. sureshbabu says:

  “”ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവതം”” ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവതം പുസ്തകം ഉള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ Rgds/Suresh

 216. Sureshbabu says:

  സൂര്യമണ്ഡല സ്തോത്രം please post

 217. Roshith says:

  I need Yejurvedam and Samavedam Malayalam

 218. Abhishek.k says:

  Kindly request you to upload shivapuranam Malayalam.

 219. Biju says:

  നമസ്തേ ജീ
  മനുസ്മൃതി പൂർത്തിആയോ ആയെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് തരാമോ

 220. salim says:

  many many thanks GOd may bless you
  salim

 221. R. Sasidhara Varma says:

  സർ
  ഹരിനാമകീർത്തനം ഇ ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?

  ആർ. ശശിധര വർമ്മ

 222. Madhu Prakash says:

  Dear All,
  Any chance to get Ilangovar’s CHILAPPATHIKARAM pdf in Malayalam version?
  If yes could you please forward to me on prakeerthjm@gmail.com

 223. Rahul C says:

  Sir Brahmasutra sankarabhasya vyakhyanasahitham upload cheyyumo

 224. hithes says:

  respected sir,

  My sincere salutaions to the hard work done by your team to protect the cultural heritage of bharath.

  I request you to publish the mathrupanchakam translation by kodungalloor kunjikkuttan thampuran.

  thank you sir

  hithes

 225. R. Ssidhara Varma says:

  Sir,

  Have you publisshed the Sreemad Bhagavatham in big fonts (some what)? if not is it possible to get one?

  Yours faithfully,
  R. Sasidhara Varma

 226. Sureshbabu says:

  നമസ്തേ ,
  രാമായണം മലയാളം ബുക്ക്സ് കിട്ടുമോ ?

  സുരേഷ്ബാബു

 227. ajith says:

  എത്ര നന്ദി മലയാളം ഇ ബുക്സിനോട് പറഞ്ഞാലും തീരുകില്ല , അമൂല്യങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരണം ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ശേഖരിച്ചും.ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എളുപ്പം വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയും. തുടർന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യമായി അത് എത്തിക്കാനും കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തി തികച്ചും പ്രശംസഹനീയമാണ് .
  വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. തുടർന്ന് എന്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടി മലയാളം ഇ ബുക്ക്സ് ടീം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കേരളം കാലത്തിനൊത്തു വളർന്നു വരുന്നത് അനുസരിച്ചു ആചാര അനുഷ്ട്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവുന്നില്ല. നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നേ അത് പകർന്നു നൽകുവാനായി ഉത്തമമായ കാരണമോ, ആവശ്യകതകളോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിലനിൽക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാന്യം. അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ലഗ്ഗുരൂപങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ പഠിക്കാനും പകർന്നു നൽകാനും എളുപ്പമായിരുന്നു .

 228. Sachindev says:

  Nandi
  Kannu thurakkan sahayichathil
  Kuppukai

 229. SURESH KEECHERIL says:

  NAMASTHE,

  I you can upload Garuda Puranam in Malayalam, then it will be very greatly helpful to me. This is the first time which i have noticed this web site. one of the most valuable asset of Hindus, especially devotees. Thanks.

 230. Sreeraj a ayiroli says:

  NAMASTHE,

  I you can upload Garuda Puranam in Malayalam, then it will be very greatly helpful to me. This is the first time which i have noticed this web site. one of the most valuable asset of Hindus, especially devotees. Thanks.

 231. Murali Prasad Thekkepatte says:

  is ‘Gargha Samhita Malayalam version’ available? could you please send a link

 232. rahul says:

  Respect you for your hard work and dedication. Jai Hind

 233. മഹേഷ്‌ കുമാർ നാരായണൻ നായർ says:

  മഹാത്മൻ, ഏ. ആർ. രാജ രാജ വർമ്മ രചിച്ച വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ pdf ലഭിക്കുമോ?

 234. Abhilash K Mohan says:

  ആയിരത്തൊന്നു രാവുകൾ പുസ്തകം കിട്ടുമോ

 235. Balachandran kavil says:

  Pranam
  I like to know about the nonpublished book list #26 “ThykkadAyyaarue”I am interest to suppor for publishing .Pleasekindly let me know
  Balachandran Mob7025506534
  With pranam

  • bharateeya says:

   You can find the book തൈക്കാട്ട്‌ യോഗിയാര്‌ by Sankunni Nambisan in Sahitya Akademi library in Trissur or in other reputed old libraries like public library Trivandrum or Kerala University library.

 236. Ajmal says:

  K v anil sirnte books PDF kittumo

 237. Vishal Vijayan says:

  Is there way to get Markandaya purana??

 238. Latheef says:

  Ee corona kaalam enik ee website valare upayogapradhamakan sahat I hu, vayik athra palathum,,, daivam nanma kal nalki anugrahikkatte, athmarthamayi snehathode..

 239. Ramu says:

  Truly Great Job….
  Divine one !

  An humble request, whether one can get “Volga Mudhal Gana Vare” ( വോൾഗ മുതൽ ഗംഗ വരെ) by Rahul Sankriyayan ?

  Thanks very much for your great services…

  Ramu

 240. Kumar S says:

  I need Krishanagatha from Cherussery. Please share if it is available.

 241. Sreelakshmi CS says:

  Vyasa Mahaabharatham by Vidwan K prakasam upload cheyyanu saadhiyumo…. All your efforts are very much praisable…

 242. ANIL KUMAR says:

  Please publish malayalam translation of Arthasastra by Chanakya

 243. manoj says:

  CAN I GET THE PANCHADHASI IN MALAYALAM

 244. Ajay says:

  Siva puranam malayalam link kittumo?

 245. Sangeetha says:

  Namaskaram
  Narayaneeyam word by word malayalam meaning ulla book available aano? Please reply

 246. Sureshbabu says:

  Shyamala dhantakam Malayalam print kittumo

  Rgds/Sureshbabu

 247. Reji says:

  Is Manusmrithi pdf ready to download?

 248. Sureshbabu says:

  1. ശതരുദ്രീയം
  2. രുദ്രസുക്തം
  മലയാളം PDF file അയച്ചു തരുമോ
  sureshevershine@gmail.com

 249. അഭിജിത്ത് says:

  കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ എഴുതിയ ശ്രീമഹാഭാരതം ഉണ്ടോ ??

 250. Suresh Babu says:

  ശിവ സഹസ്ര നാമം അർഥം സഹിതം
  മലയാളം pdf / ബുക്ക്/ ഫയൽ കിട്ടുമോ
  sureshevershine@gmail.com

 251. Retty says:

  Do you have any books related to astrology?

 252. Remi says:

  Mothiram -karoor, pazhaya thuramukhangal

 253. Sivakumar says:

  ശിവപുരാണം കിട്ടാൻ മാർഗം ഉണ്ടോ??

 254. Sreekala says:

  Reg.Devibhagavatham moolam eBook
  The ebooks uploaded for Deviibhagavatham
  both are second volume.
  Kindly go through it and upload first volume

 255. Sreekala says:

  If we open first volume it starts with saptama Amanda
  Second volume also starts with saptama Amanda

  • bharateeya says:

   You are right. The files were uploaded by sreyas team at sreyas.in. You may contact them for further action.

 256. Sreekala says:

  Kindly provide the email details of shreyas if u have

 257. Bageerathi Bagavathy says:

  Sir,
  Your website is very useful.
  I wanted to help you If any ongoing project is there.
  Am very interested in reading Malayalam Books.

 258. Resmy says:

  please do add malayalam garga bhagavatam

 259. Suresh says:

  ശ്രീ ശിവമഹാപുരാണം വ്യാഖ്യാന സഹിതം pdf ഫയൽ കിട്ടുമോ

 260. Rajeesh says:

  ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ ?

 261. Shibu says:

  1001 രാവുകൾ മലയാളം കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ ?

Leave a Reply