Feed on
Posts
Comments


വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീമദ്ഭഗവദ് ഗീത എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും യാതൊരു സംശയവുമുണ്ടാകാനിടയില്ല. അതേസമയം മതതീവ്രവാദികളാലും, യുക്തിവാദികളാലും, നിരീശ്വരവാദികളാലും മറ്റും ഇത്രയധികം വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട വേറെയൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാകാനുമിടയില്ല. എണ്‍പതുകളുടെ അവസാനത്തില്‍ യുക്തിവാദി ആചാര്യനായ ശ്രീ ജോസഫ് ഇടമറുക് “ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമര്‍ശനപഠനം” എന്ന ഗ്രന്ഥമെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെ യുക്തിയുക്തം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് വാഗ്ഭടാനന്ദസ്വാമികളുടെ പുത്രനും പണ്ഡിതവരേണ്യനുമായ ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണ് പിന്നീട് “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും” എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മലയാളികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെ മനം കുളിര്‍ത്ത ഒരു വിജ്ഞാനപ്രദവും, പ്രേരണാദായകവുമായ ഈ വിമര്‍ശനഗ്രന്ഥം ഒരിക്കല്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് ഇതിനെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ വിസ്മരിക്കാനാവില്ല എന്നു പറയാം.

“ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം”, “ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമര്‍ഹതി” എന്നും മറ്റുമുള്ള ശ്ലോകഭാഗങ്ങളുടെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കും, “നക്ഷത്രാണാമഹം ശശീ” എന്ന ഗീതാവചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ പോലുമറിയില്ല എന്നുള്ള ആരോപണത്തിനും ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ നല്കുന്ന വിശദവും യുക്തിയുക്തവുമായ മറുപടി ഒരേ സമയം ജിജ്ഞാസുകള്‍ക്ക് അമൃതവര്‍ഷമായി അനുഭവപ്പെടുകയും വിമര്‍ശകരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗീതാവിമര്‍ശനത്തിന് ഇതിലും ഭംഗിയായി ഒരു ഖണ്ഡനഗ്രന്ഥമെഴുതാന്‍ മറ്റാര്‍ക്കും കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതിന് ഹൈന്ദവജനത എന്നെന്നും ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

കൃതജ്ഞത

ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ രചിച്ച “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും” എന്ന കൃതി ഇ-ബുക്കായി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സസന്തോഷം അനുമതി നല്കിയ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ പത്നി ലളിതാ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനനോടും, പുത്രി അപര്‍ണാ ഗിരീഷിനോടും ഈ ബ്ലോഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ഉദാരമനസ്കതയ്ക്കു മുന്നില്‍ നമോവാകമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് എഴുതിയ ആമുഖത്തിലെ ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍

“ഭഗവദ്ഗീത അനശ്വരമായ ഒരു ധാര്‍മ്മികഗ്രന്ഥമെന്നതുപോലെ ത്തന്നെ, ഒരു ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥവുമാകുന്നു. മഹാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ക്ക് അത് വിജ്ഞാനദാഹശമനം നല്‍കി. വേദങ്ങളുടെ സാരതത്വമാണ് ഭഗവദ്ഗീതയില്‍ നാം കാണുന്നത്. അതില്‍ വേദങ്ങളുടെ ഉപാംഗങ്ങളിലെ തത്വങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നു. ന്യായം, വൈശേഷികം, സാംഖ്യം, യോഗം, മീമാംസ, വേദാന്തം ഈ ആറു ദര്‍ശനങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ഉപാംഗങ്ങളാകുന്നു. അതായത് ഈ ആറു സഹായക ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിയ്ക്കാതെ വേദങ്ങള്‍ മനസ്സിലാവുകയില്ല. എന്നാല്‍, ഇവ കടകവിരുദ്ധങ്ങളായ ചിന്താഗതികള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് വരെ ചില വൈദേശികന്മാര്‍ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ ചെയ്തതില്‍ അവര്‍ക്ക് ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ പഠിച്ചിട്ടാണ് ചില വിദ്വാന്മാര്‍ ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് വിശദീകരണം നലിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരം പുസ്തകങ്ങള്‍ ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ ഗൗതമനേയും (ന്യായദര്‍ശനകര്‍ത്താവ്), കണാദനേയും (വൈശേഷിക ദര്‍ശനകര്‍ത്താവ്), കപിലനെയും (സാംഖ്യദര്‍ശനകര്‍ത്താവ്), നിരീശ്വരവാദികളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു. ചിലര്‍ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥങ്ങളായ കാരികകളാണ് ആദ്യമൂണ്ടായതെന്നും, ദര്‍ശനങ്ങള്‍ പിന്നീടാണുണ്ടായതെന്നും സായിപ്പന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ പഠിച്ച് വിധി എഴുതി. പുത്രി ജനനിയെ പ്രസവിച്ചു എന്നുപറയുന്നതുപോലെ ഹാസ്യാസ്പദമാണീ ധാരണ. ആദ്യമുണ്ടായത് ദര്‍ശനങ്ങള്‍ തന്നെ, സംശയമില്ല. ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരുടെ പുറകെ പോയവരുടെ പുറകെ പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രചനയാണ്, “ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമര്‍ശനപഠനം” എന്ന പുസ്തകം. റിച്ചാര്‍ഡ് ഗാര്‍ബേ, വെബര്‍ തുടങ്ങിയ മതമൗലികന്മാര്‍ ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുന്‍വിധികളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ സ്വച്ഛന്ദമായ അനുമാനങ്ങളിലൂടെ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിച്ചാര്‍ഡ് ഗാര്‍ബെയുടെ അനുമാനങ്ങള്‍ തിരസ്കൃതങ്ങളാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ തന്നെ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവദ്ഗീതാ ഭാഷ്യത്തില്‍ ഈ സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“തിരസ്കൃതങ്ങളായ ഈദൃശ ചിന്താഗതികളുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളായ കൃതികള്‍ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭൗതികവാദികളും തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിലും, ഹിന്ദിയിലും, മലയാളത്തിലും എന്നുവേണ്ട ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുഭാഷകളിലും ഭാരതീയ തത്വചിന്തയെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മതഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകള്‍, തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കോട്ടിവളച്ചുവെങ്കില്‍, ഭൗതികവാദികള്‍ നിരീശ്വരവാദത്തെയും, തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭാരതീയചിന്തയെ വിരൂപമാക്കി. യുക്തിവാദി ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകള്‍ അതിനെ വികലവും, വികൃതവുമാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു മകുടോദാഹരണമാണ് ഇടമറുക് എഴുതിയ “ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമര്‍ശനപഠനം” എന്ന കൃതി. ജര്‍മ്മന്‍ പണ്ഡിതനായ ഷ്ളീഗലിന്റെ ഭഗവദ്ഗീത പരിഭാഷ വായിച്ച ജര്‍മ്മന്‍ പണ്ഡിതന്‍ ഹംബോള്‍ട്ട് അതിനെ വാനോളം വാഴ്ത്തി. “It is perhaps the deepest and the loftiest thing the world has to show” (ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിന് കാട്ടുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അഗാധവും, ഏറ്റവും ഉന്നതവുമായ വസ്തുവാണത് (ഗീത)”, എന്ന് ഹംബോള്‍ട്ട് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മതഫണ്ടമെന്റെലിസ്റ്റുകളായ ആല്‍ബെര്‍ട്ട് വെബര്‍, ലോറിന്‍സര്‍ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്ക് കലികയറി. അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു. വിമര്‍ശനബുദ്ധിയോടെ, അവരെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചാല്‍ യുവതലമുറക്ക് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാകും. പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാര്‍ എഴുതിക്കൂട്ടിയതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഹൈന്ദവ തത്വചിന്ത എന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായിത്തോന്നും. അത്തരം ഒരു തോന്നലിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇടമറുകിന്റെ ഗീതാവിമര്‍ശനപഠനം.

“ആകാശവാണിയുടെ ഹിന്ദി സംസ്കൃതവിഭാഗത്തില്‍ ജോലിച്ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഈ കൃതി ഞാന്‍ കാണുവാനിടയായത്. അത് വായിച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നി. ഹൈന്ദവതത്വചിന്തയെയും, ചരിത്രത്തേയും ഫണ്ടമെന്റെലിസ്റ്റുകളായ ചില പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ യഥേഷ്ടം ദ്രോഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുപുറമേ ഇതാ ഒരു കൂനില്‍കുരു. ഒരു മറുപടി എഴുതണമെന്ന് അതു വായിച്ച പലരും എന്നെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ ഈ വിമര്‍ശനത്തെ അവഗണിക്കുവാന്‍ പറഞ്ഞു. പണ്ഡിതരും, സഹൃദയരുമായ ചിലര്‍ മറുപടി എഴുതുവാനാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മഹാകവി അക്കിത്തത്തിനെ ഞാന്‍ ആദ്യമായി സ്മരിയ്ക്കട്ടെ.

“അങ്ങിനെ എഴുതിയ മറുപടിയുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ധര്‍മ്മസ്നേഹിയും, ഗീതാഭക്തനുമായ കേസരി പത്രാധിപര്‍ ശ്രീ. പി.കെ. സുകുമാരന്‍ അവര്‍കളെ ഞാന്‍ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് വായിച്ച് എത്രയും വേഗം പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ കേസരി വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനപരമ്പര സമ്പാദനം ചെയ്തെടുത്തതാണ് “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും” എന്ന ഈ കൃതി.”

– ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍

ഡൗണ്‍ലോഡ് ഇ-ബുക്ക് – “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും – ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍”

17 Responses to “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും – ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ Bhagavad Gitayum Idamarukum by Harshavardhanan”

 1. രാമു says:

  ശ്രീമാന്‍ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്റെ പത്നിയുടെയും പുത്രിയുടെ വിശാല മനസ്സിനെ നമിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഈ ഉദാരത, ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ‘ഹര്‍ഷം’ (ആനന്ദം) വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

  കൃതജ്ഞതയോടെ.
  രാമു

 2. bhattathiri mulavana says:

  Indian Vedic contribution is a reservoir of Vibrant Information and
  Harmonious Creativity. May the womb of nature embrace all with
  tranquil blessings from this day forward. Let this attract one’s
  attention affecting them positively. It is a Sanctuary of the Self a
  Creative Venue which serves as an Enduring Expression of Lightness,
  where a peaceful Atmosphere with Sunlight Flows and serene atmosphere
  prevail.

  In the storm of life we struggle through myriads of stimuli of
  pressure, stress, and multi problems that seek for a solution and
  answer. We are so suppressed by the routine of this every life style
  that most of us seem helpless. However, if we look closely to ancient
  techniques we shall discover the magnificent way to understand and
  realize the ones around us and mostly ourselves. If only we could stop
  for a moment and allow this to happen. May all beings be happy (Loka
  Samastha Sukhino Bhavanthu)

 3. bhattathiri mulavana says:

  One of the greatest contributions of India to the world is Holy Gita
  which is considered to be one of the first revelations from God. The
  spiritual philosophy and management lessons in this holy book were
  brought in to light of the world by many great Indian saint’s effort
  and they call the Bhagavad-Gita the essence of Vedic Literature and a
  complete guide to practical life. It provides “all that is needed to
  raise the consciousness of man to the highest possible level.”
  Maharishi reveals the deep, universal truths of life that speak to the
  needs and aspirations of everyone. Your followers in your
  establishment are continuing the mission by keeping this lantern
  burning always knowing the wishes of the modern generations. Arjuna
  got mentally depressed when he saw his relatives with whom he has to
  fight.( Mental health has become a major international public health
  concern now). To motivate him the Bhagavad-Gita is preached in the
  battle field Kurukshetra by Lord Krishna to Arjuna as counseling to do
  his duty while multitudes of men stood by waiting. Arjuna face the
  problem of conflict between emotions and intellect. In almost all of
  the cases, emotions win. Gita teaches Honesty, Sincerity, Truthfulness
  etc. Integrity in public life requires perfect coordination,
  synchoranisation in thoughts, action and deeds. The values one
  believes, should be the same as one’s practices. Today everybody
  wants to accumulate Wealth, Human wants are galloping in geomatric
  progression. Greed is the order of the day. Public Life is filled
  with Private wants, desire. People in power want more power. They
  are power crazy. Power corrupts – obsolute Power Corrupts obsultely.
  Very few people in public life are honest. Men & Women in public life
  should follow the principles :- Integrity : Ethics, fairness in all
  their dealings. Only a very few people have a conflict-free
  emotion and intellect. Emotions are required, for, without them, one
  is a mere robot. They make life pleasant as long as they are sensible
  and within limits. It has got all the management tactics to achieve
  the mental equilibrium and to overcome any crisis situation. The
  Bhagavad-Gita can be experienced as a powerful catalyst for
  transformation. Bhagavad-Gita means song of the Spirit, song of the
  Lord. The Holy Gita has become a secret driving force behind the
  wisdom of one’s life. In the days of doubt this divine book will
  support all spiritual searches. This divine book will contribute to
  self reflection, finer feeling and deepen one’s inner process. Then
  life in the world can become a real education—dynamic, full and
  joyful—no matter what the circumstance. May the wisdom of loving
  consciousness ever guide us on our journey? What makes the Holy Gita a
  practical psychology of transformation is that it offers us the tools
  to connect with our deepest intangible essence and we must learn to
  participate in the battle of life with right knowledge?. It shows us
  the path to handle the situation with equipoise mind irrespective of
  what comes our way and reminds us time and again, that what the right
  action is. Developing mindfulness of the connections between mind and
  body is a form of intelligence just as important as IQ, EQ (emotional
  intelligence), or social intelligence. As awareness deepens, bodily
  sensations provide feedback and guidance about every aspect of your
  life—from nurturing relationships to enhancing effectiveness at work.
  By acting on this information you can reduce stress, balance your
  life, and maximize your innate potential for health, creativity, and
  spiritual growth.

 4. Naveen Madakkara says:

  dear sir,

  please send the E-book to my mails.here I can’t download.access denied by our company.

 5. venusarangi says:

  Idamaruk was (is) a christian throne out from church.why he is fingering Hinduisam. first let him do on bible & Khorana.

  • bharateeya says:

   Venusarangi,

   We cannot expect others not to criticize our religion or scriptures. We must prepare ourselves to give befitting reply to such criticism as Shri Harshavardhanan did through this book. Let us learn to defend our religion and scriptures rather than trying to silence our critics by force.

 6. Abiraj says:

  great…

 7. Dharmo Rakshati Rakshita

 8. pradeep, bangalore says:

  Dear Sir,
  I am not able to open the link.. request you to kindly send me the e- book by mail.

  regards,
  pradeepkrl@yahoo.com

  • bharateeya says:

   Pradeep,

   There are 2 links. I checked them now. Both are working. So, please try again. Hundreds of visitors have downloaded this book.

 9. Vinu says:

  Valye upakarayi! Adya linkil ninnu download cheythathil page 20 kananilla.

 10. E. M. Ravindran says:

  sir,
  i am trying to download this book but i got the msg as the “web page is not available”.
  it is need not to say that now-a-days hinduism, hindu scripures and its culture are attacked by all means. the book like “bhagavad gitayum idamarukum should available freely to all hindus to defend their beliefs and knowing more its greatness.
  regds

 11. sukumaran nair says:

  It is possible that some network administers may block certain sites to reach, for their employees. My request is to those having problem to reach the site or download materials like ebook, try to go out of your network I mean to public places like hotel, netcafe, or wifi, will solve your problem. Requesting for link is no use. Because you have reached this page means no problem with site. Downloading is the problem. By giving different link is useless for you because your download from here or there are similar. This is my opinion.

 12. sukumaran nair says:

  P.S. I have to correct myself. Please note.
  If you reach this page:-

  There Is No Preview Available For This Item

  This item does not appear to have any files that can be experienced on Archive.org.
  Please download files in this item to interact with them on your computer.
  Show all files
  Then click on all files. Then select the first one. pdf will start the page.

 13. sukumaran nair says:

  P.S. I have to correct myself. Please note.
  If you reach this page:-

  There Is No Preview Available For This Item

  This item does not appear to have any files that can be experienced on Archive.org.
  Please download files in this item to interact with them on your computer.
  Show all files
  Then click on all files. Then select the first one. pdf will start the page. Click on download on pdf page.

Leave a Reply