Feed on
Posts
Comments

Phaladeepika
ഫലദീപിക മലയാളം തര്‍ജ്ജമ
ഭാരതീയജ്യോതിഷത്തിനു ഗണിതം, സംഹിത, ഹോര എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. ശുദ്ധഗണിതവും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനനിര്‍ണയത്തുനുള്ള ഗണനാസമ്പ്രദായങ്ങങ്ങളുമാണ് ഗണിതസ്കന്ധത്തില്‍ വരുന്നത്. ഈ ഭാഗമാണ് പിന്നീടു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം  (Astronomy) ആയിത്തീരുന്നത്. സംഹിത, ഹോര എന്നീ സ്കന്ധങ്ങളില്‍ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷം (Astrology).

ഹോരാസ്കന്ധമാണ് ജ്യോതിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും പ്രചാരവുമുള്ള ഭാഗം. മുഹൂര്‍ത്തം, പ്രശ്നം, നിമിത്തം, ജാതകം എന്നിങ്ങനെ നാലു ഭാഗങ്ങളായി ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതി അടിസ്ഥാനമാക്കി അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൂത-വര്‍ത്തമാന-ഭാവികാല സംഭവങ്ങളെ പ്രവചിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജാതകം. ജാതകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കമ്മസിദ്ധാന്തമാണ്. ഒരാള്‍ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താല്‍ ഇന്നല്ലെങ്കില്‍ നാളെ അയാള്‍ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും എന്നതാണ് കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം.

ജാതകസംബന്ധമായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. അതിവിപുലവും അതിസങ്കീര്‍ണവുമായ ഒരു വിഭാഗമാണിത്. വരാഹമിഹിരന്‍ (എ.ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ട്) തന്റെ കാലത്തു ലഭ്യമായിരുന്ന എല്ലാ ഹോരാന്ഥങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ച് ഹോരാശാസ്ത്രം അഥവാ ബൃഹജ്ജാതകം എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതകവിഭാഗത്തില്‍ ഇന്നു കിട്ടാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ്. അര്‍ത്ഥബാഹുല്യമുള്ള 386 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും പല അര്‍ത്ഥങ്ങളും അവയില്‍ വിവിധമായ സൂചനകളുമുണ്ട്. നൂറ്റമ്പതില്‍പരം വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഇതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂല്യവും ഗഹനതയും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ദശാദ്ധ്യായി, വിവരണം തുടിങ്ങിയ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കുതന്നെ സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പുരാണങ്ങളുടെ രീതിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ബൃഹത്പരാശരഹോര (എഴാം നൂറ്റാണ്ട്), സാരാവലി (പത്താം നൂറ്റാണ്ട്), ഫലദീപിക (പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്?), ജാതകപാരിജാതം (പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്) തുടങ്ങിയ മഹത്തും ബൃഹത്തുമായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ജാതകവിഷയത്തില്‍ പ്രചാരമേറിയവയാണ്. ഇവയോരോന്നും അതാതു കാലദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേകതകളും ഔന്നത്യവും പുലര്‍ത്തുന്നവയുമാണ്.

ഫലദീപിക രചിക്കപ്പെട്ടത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ എന്ന കാര്യം തര്‍ക്കവിഷയമാണ്. അതുപോലെ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവായ മന്ത്രേശ്വരനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്‍ മാര്‍ക്കണ്ഡേയഭട്ടതിരി എന്നാണെണും, മലയാളബ്രാഹ്മണനാണെന്നും അതല്ല പേര്‍ മാര്‍ക്കണ്ഡേയഭട്ടര്‍ എന്നാണെന്നും തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളവും തമിഴ്‌നാടും ഒന്നായിക്കിടന്ന ഒരു കാലത്തെയായിരിക്കാം. ഭാഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഫലദീപിക, പാരിജാതത്തേക്കാള്‍ പ്രാചീനമാണ്. അതെന്തായാലും, മന്ത്രേശ്വരന്‍ ജീവിച്ചത് തിരുനെല്‍വേലിയിലാണെന്നതിന് ഫലദീപികയില്‍ത്തന്നെ സൂചനകളുണ്ട്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ദേശാടനം നടത്തിയെന്നും തിരിച്ചെത്തി അവസാനനാളുകള്‍ തിരുനെല്‍വേലിയില്‍ത്തന്നെ കഴിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഫലദീപികയ്ക്കു മറ്റു ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഹോരാശാസ്ത്രത്തിലെപ്പോലെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ശ്ലോകങ്ങളില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഒതുക്കിപ്പറയുന്ന ഉദാത്തമായ ആഖ്യാനരീതിതന്നെ. പല ശ്ലോകങ്ങളും അപൂര്‍വസുന്ദരങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഫലദീപിക ഫലജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഒരു എന്‍സൈക്ലോപീഡിയപോലെയാണ്. മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറയാത്തതോ സൂചിപ്പിക്കുകമാത്രമോ ചെയ്ത ദുര്‍ഘടമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വളരെ ലളിതമായും വിശദമായും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കാലചക്രദശ, അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം, ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, ചാരഫലം തുടങ്ങിയവതന്നെ മതിയാകും. രാശികള്‍, ഭാവങ്ങള്‍, ഗ്രഹങ്ങള്‍, ഗ്രഹബലം, ഭാവബലം, ലഗ്നഫലം, ഭാവഫലം, ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാലുള്ള ഫലങ്ങള്‍, സ്ത്രീജാതകം, പുത്രയോഗം, ആയുസ്സ്-രോഗം-മരണം എന്നിവ നിര്‍ണ്ണയിക്കാനുള്ള വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, ഫലങ്ങളുടെ സമയനിര്‍ണ്ണയത്തിനുതകുന്ന ചാരഫലം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഫലദീപികയില്‍ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫലദീപികയ്ക്ക് മലയാളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ് – നാണുപിള്ള ആശാന്റെ ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനവും ചെറുവള്ളി നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ വ്യാഖ്യാനവും. എന്നാല്‍ രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞത് പലയിടത്തും കണ്ട‚ രസകരമായ സാമ്യതയാണ്. പലയിടത്തും വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ രണ്ടിലും ഭാനുസുതം സൂര്യനാണ്. കൂടാതെ, രണ്ടും സാമ്പ്രദായിക അഥവാ പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ളവയാണ്. വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കുക എന്ന റിസ്ക് അവര്‍ എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങിനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ജ്യോതിഷം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കു കാര്യങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി മനനം ചെയ്തെടുക്കാനാകൂ.

ഈ തര്‍ജ്ജമയില്‍ കഴിയുന്നിടത്തോളം പദാനുപദം പിന്തുടരാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സാര്‍ത്ഥകമാക്കുന്നതിന്, ശ്ലോകത്തിലും അര്‍ത്ഥത്തിലുമുള്ള തെറ്റ് ഒഴിവാക്കി എടുക്കുന്നതിനായി, മേല്‍പറഞ്ഞ രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവയോടു ചേര്‍ത്തുവെച്ചു പഠിക്കുകയുണ്ടായി. തെറ്റുകള്‍ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാകാം. വിവരമുള്ളവര്‍ അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍ സസന്തോഷം തിരുത്തുന്നതുമാണ്.

അവസാനമായി ഈ തര്‍ജ്ജമ നടത്തിയ ആളെക്കുറിച്ചു പറയേണ്ടതും ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യമാണ്. 1945 ജൂണ്‍ 10-ന് മുല്ലപ്പിള്ളി ഇല്ലത്ത് കൃഷ്ണന്‍ ഇളയതിന്റെയും നങ്ങേലി അന്തര്‍ജ്ജനത്തിന്റെയും മകനായി തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുഴൂരില്‍ ജനിച്ചു. ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുപതാംവയസ്സിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്.

(ഫലദീപിക മലയാളം തര്‍ജ്ജമയ്ക്ക് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവെഴുതിയ ആമുഖം)

കൃതജ്ഞത: ജ്യോതിഷപണ്ഡിതനായ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി തൃശൂര്‍ അനുഷ്ഠിച്ച അനേക വര്‍ഷങ്ങളുടെ ജ്ഞാനസപര്യയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഫലദീപിക മലയാളം തര്‍ജ്ജമ ഇ-ബുക്ക്. തന്റെ കൃതി മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സദയം അനുമതി നല്കിയ ശ്രീ. മുല്ലപ്പള്ളി തൃശൂരിനോടുള്ള ഹാര്‍ദ്ദമായ നന്ദി ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ബ്ലോഗ് – Phaladeepika/Malayalam/Revised Second Edition

ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്ക് (ഫലദീപിക മലയാളം തര്‍ജ്ജമ ഇ-ബുക്ക്)

Tags: , , , , , , , ,

cover Swamiyude Vilakkanushthanam
സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം ഇ-ബുക്ക്: കേരളത്തിലെ പ്രാചീന അനുഷ്ഠാനകലകളില്‍ പ്രമുഖമായ അയ്യപ്പന്‍ വിളക്കനുഷ്ഠാനത്തെ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരപൂര്‍വ്വഗ്രന്ഥം. ഈ അനുഷ്ഠാനകലക്ക് കൃത്യവും ഏകോപിതവുമായ ഒരു രീതി കേരളത്തില്‍ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ആ കുറവിനെ നികത്തി സര്‍വ്വസ്വീകാര്യമായ ഒരു രീതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം, പൂര്‍വ്വികരാല്‍ ഉണ്ടാക്കി, വളര്‍ത്തി, വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഇതിലെ കലാസൗഷ്ഠവം നശിച്ചുപോകാതെ നിലനിര്‍ത്തുവാനും ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് ഈ കൃതിയില്‍ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശ്രീ അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാനായി നടത്തപ്പെടുന്ന വഴിപാട് എത്രമാത്രം ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വ്വം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സര്‍വ്വരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും, തദ്വാരാ മൂല്യങ്ങള്‍ ഒട്ടും ചോര്‍ന്നുപോകാതെ കാത്തുസംരക്ഷിക്കേണ്ട ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവയ്ക്ക് ഉപോല്‍ബലകങ്ങളായ സമസ്ത സ്തുതികളും, സ്തോത്രങ്ങളും, താളങ്ങളും, താളപ്രകൃതിനിയമങ്ങളും, സ്വരരാഗങ്ങളും ഇതില്‍ സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും സുസ്ത്യര്‍ഹം തന്നെ. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ കലയ്ക്കു കിട്ടിയ ഒരു പൊന്‍തൂവലാകുന്നു സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥം അയ്യപ്പന്‍പാട്ട് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും, ഇതിലെ കലാകാരന്മാര്‍ക്കുമെന്നല്ല, വിളക്കു നടത്തിപ്പുകാര്‍ക്കും, മുഴുവന്‍ ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്കും തല്‍സംബന്ധമായ പൂര്‍ണ്ണ അറിവ് നല്‍കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. എല്ലാ അയ്യപ്പഭക്തന്മാരും ഈ കൃതിയെ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ “സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം” ഇ-ബുക്ക് ഭക്തജനസമക്ഷം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

കൃതജ്ഞത: സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം ഇ-ബുക്ക് മലയാളം ഇ-ബുക്സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സദയം അനുമതി നല്കിയ ശ്രീ. എം. ആര്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ മാസ്റ്ററോടും, പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി അയച്ചുതരികയും, അതിന്റെ ഇ-ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അത്യധികം പ്രോത്സാഹം നല്കുകയും ചെയ്തതിന് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ മകളായ ശ്രീമതി പ്രീതി ജയപ്രകാശിനോടുമുള്ള ഹാര്‍ദ്ദമായ നന്ദി ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്ക് (സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം ഇ-ബുക്ക്)

Tags: , , , , ,

cover adhyatma ramayana mal new

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് രണ്ടാം പതിപ്പ്: മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോള്‍ നാലു വര്‍ഷം തികയുന്നു. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടായിരുന്നു ഈ ബ്ലോഗില്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇ-ബുക്ക്. അതിന്റെ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്തരകാണ്ഡത്തോടു കൂടിയ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഇ-ബുക്കായി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിരിയ്ക്കാം.

ഉത്തരകാണ്ഡം: ശ്രീ വാല്‍മീകീരാമായണത്തിലെന്നപോലെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലും ഉത്തരകാണ്ഡം പ്രക്ഷിപ്തമാണ് (പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടതാണ്) എന്നും അത് എഴുത്തച്ഛന്‍ രചിച്ചതല്ല എന്നും അതല്ല ഉത്തരകാണ്ഡവും എഴുത്തച്ഛന്‍ തന്നെ രചിച്ചതാണെന്നും ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരുടെയിടയില്‍ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലകൃതിയില്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയാതീതമാണ്. അതിനു രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും രചയിതാക്കള്‍ ഉത്തരകാണ്ഡവും കൂടി തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അവഗണിക്കുവാനാവില്ല. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛന്‍ തന്റെ പരിഭാഷയില്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ ന്യായമായ കാരണമൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. വാസ്തവം എന്തായാലും, ശ്രീരാമകഥ വായിച്ചു രസിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രാമഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്തരകാണ്ഡം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഇ-ബുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കും.

കടപ്പാട്: അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഇ-ബുക്കിന്റെ ആദ്യപതിപ്പില്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയതും, ഉത്തരകാണ്ഡവും ചില സ്തോത്രങ്ങളും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി അതിനെ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതും ഈ ബ്ലോഗിന്റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ ശ്രീ പി. എസ്സ്. അഗ്നീശ്വരനാണ്. (സന്ത് തുളസീദാസ് വിരചിച്ച സുപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീരാമചരിതമാനസം ശ്രീ അഗ്നീശ്വരന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി മലയാളത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു). അദ്ദേഹം സ്വയം ഉത്തരകാണ്ഡം മുഴുവന്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആദ്യാവസാനം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശ്രീ അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ കൃതജ്ഞത ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

രാമായണമാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഇ-ബുക്കിന്റെ ഈ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് വായനക്കാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. തിരക്കു പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിതയാത്രയില്‍ വല്ലപ്പോഴുമൊന്നു തങ്ങളുടെ ലാപ് ടോപ്പിലോ പി. സി. യിലോ രാമായണം വായിക്കുവാനും അതിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ സ്വാംശീകരിക്കുവാനും ഈ ഇ-പുസ്തകം ഉപകരിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കട്ടെ.

ഡൗണ്‍ലോഡ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്‌ ഇ-ബുക്ക്

Tags: , ,

cover sri rama gita malayalam

ശ്രീരാമഗീത: വേദവ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലുള്ള ശിവപാര്‍വ്വതിസംവാദത്തില്‍ വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന രാമകഥയാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്ന പേരില്‍ പ്രശസ്തിയാര്‍ജ്ജിച്ചത്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡം അഞ്ചാം സര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ശ്രീരാമന്‍ ലക്ഷ്മണന് ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭമുണ്ട്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഈ സര്‍ഗ്ഗം ശ്രീരാമഗീത എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു.

സീതാപരിത്യാഗത്തിനുശേഷം ഏകാന്തനായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സമീപിച്ച് ലക്ഷ്മണന്‍ യഥാവിധി പ്രണാമങ്ങളര്‍പ്പിച്ചശേഷം സംസാരസാഗരത്തില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിനുള്ള ഉപായം തനിക്ക് ഉപദേശിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ട് ശ്രീരാമന്‍ വേദോക്തവും വിശിഷ്ടവുമായ ആത്മജ്ഞാനം ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് ശ്രീരാമഗീത.

ശ്രീരാമഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കം: ശ്രീരാമോപദിഷ്ടമായ ഈ അന്‍പത്തിയാറു ശ്ലോകങ്ങളില്‍ സര്‍വ്വവേദാന്തസാരം തന്നെ നമുക്ക് ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും. ശിഷ്യന്റെ യോഗ്യതകള്‍, സദ്ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത, മുക്തിയ്ക്കുള്ള ഉപായം, ജ്ഞാനകര്‍മ്മസമുച്ചയവാദഖണ്ഡനം, മഹാവാക്യവിചാരം, അവസ്ഥാത്രയവിവേകം, പഞ്ചകോശവിവേകം, അദ്ധ്യാസനിരൂപണം, ഓംകാരോപാസന, ആത്മവിചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ വളരെ ചുരുക്കി ശ്രീരാമഗീതയില്‍ വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗീതകള്‍ നിരവധി: ഗീത എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നമ്മളാദ്യം സ്മരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയാണ്. എന്നാല്‍ അതിനു പുറമെ നിരവധി ഗീതകള്‍ മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതം ശാന്തിപര്‍വ്വത്തില്‍ മാത്രമായി ഒന്‍പത് ഗീതകളുള്ളതായി ബാലഗംഗാധരതിലകന്റെ ഗീതാരഹസ്യത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പര്‍വ്വങ്ങളിലും വിവിധ ഗീതകളുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലും കപിലഗീത, ഉദ്ധവഗീത ഇത്യാദി ഗീതകളുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ വിവിധ പുരാണങ്ങളിലുള്ള ശിവഗീത, ദേവീഗീത, ഗണേശഗീത, ഈശ്വരഗീത, ഭഗവതിഗീത, അവധൂതഗീത, അഷ്ടാവക്രഗീത, ഋഭുഗീത, അഗസ്ത്യഗീത, ബ്രഹ്മഗീത, എന്നു തുടങ്ങി 123 ഗീതകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഡോ. വി. രാഘവന്‍ രചിച്ച “റീഡിങ്ങ്സ് ഫ്രം ദി ഭഗവദ്ഗീത” എന്ന കൃതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരാണികഗീതാസാഹിത്യം എന്നാണ് ഇവ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ആധുനികമായ ഗാന്ധിഗീത, സത്യാഗ്രഹഗീത, ക്രിസ്തുഗീത, ഗിരിഗീത, അല്ലാഗീത തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്.

ഭഗവദ്ഗീതയാണ് ഇവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രാചീനമെന്നും, അതിനെ അനുകരിച്ചുണ്ടായവയാണ് പൗരാണികമായ മറ്റു ഗീതകളെന്നുമാണ് പണ്ഡിതമതം. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മഹാഭാരതത്തിലെ മറ്റു ഗീതകള്‍ക്ക് ഭഗവദ്ഗീതയുമായി സാദൃശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ പൗരാണികഗീതകളില്‍ പലതിനും ഭഗവദ്ഗീതയുമായി ഒരു പരിധി വരെ സാദൃശ്യമുണ്ട്.

ശ്രീരാമഗീത ഇ-ബുക്ക്: ലോകമാസകലം ശ്രീരാമഭക്തര്‍ ശ്രീരാമനവമി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ ശ്രീരാമഗീതയുടെ മലയാളം ഇ-ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അത്യന്തം ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. ശ്രീരാമഗീതയും പൗരാണികമായ മറ്റു വിശിഷ്ടഗീതകളും പഠിക്കുവാന്‍ ഇത് വായനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിത്തീരട്ടെ എന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമഗീത മലയാളം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

cover 2

ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം: മഹാഭാരതത്തിലും, പുരാണങ്ങളിലും, തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റുമായി പതിനെട്ടിലധികം ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും ആസേതുഹിമാചലം വസിക്കുന്ന ശിവഭക്തന്മാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേരും നിത്യം ജപിക്കുന്നതും മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസനപര്‍വ്വത്തിലെ പതിനേഴാമദ്ധ്യായത്തിലെ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാണ്.

മഹാഭാരതയുദ്ധാനന്തരം ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന്‍ ശരശയ്യയില്‍ ഉത്തരായണകാലം വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചു കിടന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹനെ സമീപിച്ച് അനുഗ്രഹാശിസ്സുകള്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. ഭീഷ്മരാകട്ടെ രാജധര്‍മ്മവും മോക്ഷധര്‍മ്മവും ഉപദേശിച്ച് യുധിഷ്ഠിരനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം യുധിഷ്ഠിരന്‍ ഭീഷ്മരോട് ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചു. അത് ഉപദേശിക്കുവാന്‍ താന്‍ യോഗ്യനല്ലെന്നും, ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ തന്നെയാണ് അതിനു യോഗ്യനെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മര്‍ യുധിഷ്ഠിരന് ശിവസഹസ്രനാമം ഉപദേശിക്കുവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഈ അപേക്ഷയെ മാനിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഉപമന്യു മഹര്‍ഷി പണ്ട് തനിക്കുപദേശിച്ച ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കല്‍ ബ്രഹ്മാവ് പതിനായിരം നാമങ്ങളുള്ള ശിവസ്തോത്രം ഉപദേശിച്ചുവെന്നും അതില്‍നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ആയിരത്തെട്ടു നാമങ്ങളാണ് താന്‍ ഉപദേശിക്കുന്ന ശിവസഹസ്രനാമത്തിലുള്ളതെന്നും ഉപമന്യു മഹര്‍ഷി ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതില്‍നിന്നും മഹാഭാരതം അനുശാസനിക പര്‍വ്വത്തിലെ ഈ സ്തോത്രം വ്യാസരചിതമല്ലെന്നും, വ്യാസന്‍ പൂര്‍വ്വസൂരികളെ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.

ശിവസഹസ്രനാമഭാഷ്യങ്ങള്‍: ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രത്തിലെ മിക്കവാറും നാമങ്ങളുടെയും അര്‍ത്ഥം അത്യന്തം ദുര്‍ഗ്രഹമായതിനാല്‍ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഈ സ്തോത്രം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. സമ്പൂര്‍ണ്ണമഹാഭാരതത്തിന് പ്രശസ്തമായ മഹാഭാരതഭാവദീപം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച നീലകണ്ഠചതുര്‍ദ്ധരന്റെ ശിവസഹസ്രനാമഭാഷ്യം മാത്രമാണ് ഇന്നു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളുത്. ലിംഗാധ്വരി എന്ന പണ്ഡിതന്‍ വിരചിച്ച ഒരു ശിവസഹസ്രനാമഭാഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകള്‍ മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ. ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു പോലും സംശയമാണ്.

ശ്രീ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഇ-ബുക്ക്: മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസനികപര്‍വ്വത്തിലെ പതിനേഴാമദ്ധ്യായത്തിലെ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാണ് ഇ-ബുക്കിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഗീതാ പ്രസ്സിന്റെ പാഠമാണ് ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചത്. സംശയമുള്ളിടത്ത് ശ്രീ നീലകണ്ഠചതുര്‍ദ്ധരന്റെ മഹാഭാരതഭാവദീപം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവരാത്രിമഹോത്സവവേളയില്‍ത്തന്നെ ശിവസഹസ്രനാമം ഇ-ബുക്ക് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ അത്യന്തം ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. ശിവഭക്തന്മാര്‍ ഇതിനെ സസന്തോഷം വരവേല്‍ക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: ശ്രീശിവസഹസ്രസ്തോത്രത്തിന്റെയും നാമാവലിയുടെയും ദേവനാഗരിയിലുള്ള ഇ-ടെക്സ്റ്റ് http://sanskritdocuments.org/ എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നെടുത്തതാണ്. ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രവും നാമാവലിയും ഇ-ബുക്കായി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭംഗിയായി പ്രൂഫ് നോക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ രഘുനാഥനോടും, ഇ-ബുക്കിന് സുന്ദരമായ കവര്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത ശ്രീ വേണുഗോപാലിനോടും, സാന്‍സ്ക്രിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈറ്റിനോടുമുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്ക്

Tags: , , , , ,


ശ്രീരാമചരിതമാനസം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്: മലയാളത്തില്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ചില പരിഭാഷകള്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ പരിഭാഷയൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവയൊന്നും ഇന്നു അച്ചടിയിലില്ലെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ രചിച്ച ശ്രീ പി. എസ്സ്. അഗ്നീശ്വരന്‍ നമ്മുടെയെല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു.

ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ സുന്ദരകാണ്ഡം വരെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലായി നേരത്തെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇ-ബുക്കുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ലങ്കാകാണ്ഡവും ഉത്തരകാണ്ഡവുമടങ്ങുന്ന ഈ നാലാം ഭാഗത്തോടെ ശ്രീ രാമചരിതമാനസം ഇ-ബുക്ക് പ്രോജക്ട് പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ്. ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം വരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളും സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അയച്ചുതരികയും, (ഇ-ബുക്ക് ഫോര്‍മ്മാറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) അതിനെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമചരിതമാനസം ലങ്കാകാണ്ഡം, ഉത്തരകാണ്ഡം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , ,


രാമായണം: ഭാരതീയരെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണല്ലോ രാമയണവും മഹാഭാരതവും. ഇവയില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിച്ചേരുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് രാമായണത്തിനാണെന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കുശേഷവും ശ്രീരാമനും, സീതയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃകാദമ്പതികളാണ്, ആദര്‍ശത്തിന്റെ ആള്‍രൂപങ്ങളാണ്. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെയാരെയെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാന്‍ പോലും നമുക്കാവില്ല. ഒരു ഉത്തമ സഹോദരനെന്ന നിലയില്‍ ലക്ഷ്മണനെ വെല്ലാനും ആര്‍ക്കും സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സുഗ്രീവന്റെ സൗഹൃദവും, ഹനൂമാന്റെ ദാസ്യഭാവവും ഭരതന്റെ ഭ്രാതൃഭക്തിയും അപ്രതിമമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സില്‍ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം “യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയഃ സരിതശ്ച മഹിതലേ, താവദ്രാമായണകഥാ ലോകേഷു പ്രചരിഷ്യതി” (മലകളും, നദികളും ഈ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാമയണകഥ ജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും) എന്നു കവി പാടിയത്.

ശ്രീരാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീ രാമായണം: രാമായണത്തിന്റെ പുനരാഖ്യാനങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ഭാരതീയവും വൈദേശികവുമായ ഭാഷകളില്‍ ഗദ്യത്തിലും, പദ്യത്തിലും എണ്ണമറ്റ പരിഭാഷകളും പുനരാവിഷ്കരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭക്തകവി തുളസീദാസന്‍ രചിച്ച ശ്രീരാമചരിതമാനസം എന്ന കൃതിയ്ക്കാണ്. രാമായണകഥ ജനകീയഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനായി ആദികവിയായ വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി സ്വയം തുളസീദാസനായി ജന്മമെടുത്തു എന്നൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ചെറിയതോതിലുള്ള ആഖ്യാനഭേദങ്ങളും അവതരണശൈലിയുള്ള വ്യത്യസ്തതയും, ഭക്തിരസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം അതര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാതെ കേരളീയരുടെ മാത്രം ആസ്വാദനത്തിനു പാത്രമായപ്പോള്‍, ശ്രീരാമചരിതമാനസം അതിന്റെ നിരവധി പരിഭാഷകളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും പ്രചാരം നേടി. ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രാചീനരും അര്‍വ്വാചീനരുമായ ഹരികഥാകാരന്മാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് തെല്ലൊന്നുമല്ല.

ശ്രീരാമചരിതമാനസം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്: മലയാളത്തില്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ചില പരിഭാഷകള്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ പരിഭാഷയൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവ ഇന്നു അച്ചടിയിലില്ലെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ രചിച്ച്, ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം വരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളും സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അയച്ചുതരികയും, (ഇ-ബുക്ക് ഫോര്‍മ്മാറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) അതിനെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ പി. എസ്സ്. അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങളും ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമചരിതമാനസം ആരണ്യകാണ്ഡം, കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം, സുന്ദരകാണ്ഡം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , , ,

രാമായണം: ഭാരതീയരെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണല്ലോ രാമയണവും മഹാഭാരതവും. ഇവയില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിച്ചേരുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് രാമായണത്തിനാണെന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കുശേഷവും ശ്രീരാമനും, സീതയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃകാദമ്പതികളാണ്, ആദര്‍ശത്തിന്റെ ആള്‍രൂപങ്ങളാണ്. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെയാരെയെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാന്‍ പോലും നമുക്കാവില്ല. ഒരു ഉത്തമ സഹോദരനെന്ന നിലയില്‍ ലക്ഷ്മണനെ വെല്ലാനും ആര്‍ക്കും സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സുഗ്രീവന്റെ സൗഹൃദവും, ഹനൂമാന്റെ ദാസ്യഭാവവും ഭരതന്റെ ഭ്രാതൃഭക്തിയും അപ്രതിമമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സില്‍ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം “യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയഃ സരിതശ്ച മഹിതലേ, താവദ്രാമായണകഥാ ലോകേഷു പ്രചരിഷ്യതി” (മലകളും, നദികളും ഈ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാമയണകഥ ജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും) എന്നു കവി പാടിയത്.

രാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീ രാമായണം: രാമായണത്തിന്റെ പുനരാഖ്യാനങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ഭാരതീയവും വൈദേശികവുമായ ഭാഷകളില്‍ ഗദ്യത്തിലും, പദ്യത്തിലും എണ്ണമറ്റ പരിഭാഷകളും പുനരാവിഷ്കരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭക്തകവി തുളസീദാസന്‍ രചിച്ച ശ്രീരാമചരിതമാനസം എന്ന കൃതിയ്ക്കാണ്. രാമായണകഥ ജനകീയഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനായി ആദികവിയായ വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി സ്വയം തുളസീദാസനായി ജന്മമെടുത്തു എന്നൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ചെറിയതോതിലുള്ള ആഖ്യാനഭേദങ്ങളും അവതരണശൈലിയുള്ള വ്യത്യസ്തതയും, ഭക്തിരസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം അതര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാതെ കേരളീയരുടെ മാത്രം ആസ്വാദനത്തിനു പാത്രമായപ്പോള്‍, ശ്രീരാമചരിതമാനസം അതിന്റെ നിരവധി പരിഭാഷകളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും പ്രചാരം നേടി. ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രാചീനരും അര്‍വ്വാചീനരുമായ ഹരികഥാകാരന്മാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് തെല്ലൊന്നുമല്ല.

ശ്രീരാമചരിതമാനസം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്: മലയാളത്തില്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ചില പരിഭാഷകള്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ പരിഭാഷയൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവ ഇന്നു അച്ചടിയിലില്ലെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ രചിച്ച്, ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം വരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളും സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അയച്ചുതരികയും, (ഇ-ബുക്ക് ഫോര്‍മ്മാറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) അതിനെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡം നേരത്തെ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ ഫോര്‍മ്മാറ്റിങ്ങും പ്രൂഫ്റീഡിങ്ങും ദ്രുതഗതിയില്‍ നടന്നുവരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങളും ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമചരിതമാനസം അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , , , , , ,

ശ്രീമത് പരമേശ്വരാനന്ദസ്വാമികള്‍: ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവസമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മഹാന്മാരില്‍ അവിസ്മരണീയനാണ് ശ്രീമത് പരമേശ്വരാനന്ദസ്വാമികള്‍ (1920-2009). കൗമാരത്തില്‍ത്തന്നെ നടത്തിയ ഭാരതപര്യടനത്തിനിടയില്‍ പ്രസിദ്ധരായ ദേശീയനേതാക്കന്മാരുമായും, ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരുമായും സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായി ആദ്ധ്യാത്മികമായ നല്ലൊരു വീക്ഷണം സ്വായത്തമാക്കുവാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍വെച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റു വരിക്കുകയും കുറച്ചുനാള്‍ വാര്‍ത്താവിതരണ വകുപ്പിലെ ഒരുദ്യോഗം സ്വീകരിക്കുകയും, ഡല്‍ഹിയിലും പിന്നെ മദ്രാസിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ നിയോഗം അതല്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോള്‍ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് അഖില ഭാരത ആര്യ ധര്‍മ സേവാസംഘത്തിലെ മിഷണറിയായി കേരളത്തിലെത്തി. പിന്നീടുള്ള ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, ആദ്ധ്യാത്മികരംഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിത്തീര്‍ന്നു. 1962-ല്‍ കന്യാകുമാരിയില്‍, വിവേകാനന്ദശിലാസ്മാരകം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള യജ്ഞത്തില്‍ മുഖ്യപങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. 1980-ല്‍ അറുപതാം വയസ്സില്‍ പ്രസിദ്ധ ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യനായിരുന്ന ശ്രീമദ് ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളില്‍ നിന്നും പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പേരില്‍ സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. സന്ന്യാസിയായ ശേഷം ഭൗതികമായ ചുമതലകളെല്ലാം വിട്ടു കന്യാകുമാരിയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ദിര്‍ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് 18 വര്‍ഷം ഗുരുനാഥനോടൊപ്പം ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. ഗുരുവിന്റെ സമാധിക്കുശേഷം തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കനകമലയുടെ അടിവാരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട്, ഷൊര്‍ണ്ണൂരിനടുത്ത് ഇരുനിലംകോട് ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായി ജ്ഞാനാനന്ദകുടീരം സ്ഥാപിച്ചു. ഹൈന്ദവസമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക, ആധ്യാത്മിക സമുത്കര്‍ഷത്തിനുവേണ്ടി സ്വജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച തപോധനനും, കര്‍മ്മയോഗിയുമായിരുന്ന സ്വാമിജിയുടെ സ്മരണ എക്കാലവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ നാം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

കൃതികള്‍: സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ദുര്‍ഗ്രാഹ്യങ്ങളായ ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും, ധര്‍മ്മസംഹിതകളേയും ക്രോഡീകരിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സുഗ്രാഹ്യമായ രീതിയില്‍ സ്വാമിജി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ധര്‍മ്മ പരിചയം, ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള്‍ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മാത്രം മതി സ്വാമിജിയുടെ സ്മരണ എക്കാലവും നിലനില്‍ക്കാന്‍. ഇവയെക്കൂടാതെ കന്യാകുമാരി മുതല്‍ കപിലവസ്തുവരെ, ജീവിതജ്യോതി, ധര്‍മ്മരശ്മികള്‍, കൃഷ്ണം ശരണം ഗച്ഛാമി, പുണ്യ ചരിതാവലി, കന്യാകുമാരിയും ചുറ്റുക്ഷേത്രങ്ങളും, ജയജഗജ്ജനനി, ആര്‍ഷരശ്മികള്‍, വിജ്ഞാനപ്രഭ, സന്ന്യാസം സന്ന്യാസി സമുദായം, വന്ദേമാതരം, മഹാത്മാഗാന്ധി-മാര്‍ഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും, ഹിന്ദുക്കളെ ഉണരുവിന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുവിന്‍, ദിവ്യവാണികള്‍, ശ്രീഗാന്ധിസൂക്തങ്ങള്‍, ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, അഷ്ടഗ്രഹയോഗവും യജ്ഞങ്ങളും, ഗോസംരക്ഷണം, ഹിന്ദുസമുദായ സംരക്ഷണം, പ്രാര്‍ത്ഥന, ശ്രീരമണ മഹര്‍ഷി, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ധര്‍മ്മജ്ഞനായ ശ്രീനാരായണഗുരു, ആചാര്യ പ്രണവാനന്ദജി, ശ്രീമഹാ ശിവരാത്രി – തത്വവും, മാഹാത്മ്യവും, നവരാത്രി മാഹാത്മ്യം, യജ്ഞപ്രസാദം, ഗീതാമൃതം, സത്‌സംഗവും ജീവിതവും, സനാതനധര്‍മ്മ സംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങള്‍, ശ്രീവേദവ്യാസചരിതം മുതലായി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ സ്വാമിജിയുടേതായിട്ടു്. വായനക്കാരനെ സാംസ്കാരികമായും, ആധ്യാത്മികമായും ആശയപരമായും ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുവാനും, പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കുവാനും, പര്യാപ്തങ്ങളാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉള്ളടക്കവും ശൈലിയും.

ശ്രീമത് പരമേശ്വരാനന്ദസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം:ഒരു കര്‍മ്മയോഗിയുടെ സന്ന്യാസപര്‍വ്വം” എന്ന ലഘുജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഇ-ബുക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സദയം അനുമതി നല്കിയ ശ്രീ രാജീവ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയോടും, അതിനായി പ്രയത്നിച്ച ശ്രീ രഘുനാഥനോടുമുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ വിസ്തൃതമായ ഒരു ജീവചരിത്രം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ രചിക്കുവാന്‍ ശ്രീ രാജീവിനു കഴിയട്ടെ, അതിനുവേണ്ട സമയവും, സൗകര്യം നല്കി ജഗദീശ്വരന്‍ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ജീവചരിത്രകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറുകുറിപ്പ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

രാജീവ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട: തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കടുത്ത് കിഴുത്താണിയില്‍ ജനിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ സെന്റ് തോമസ് കോളേജില്‍നിന്നും റാങ്കോടുകൂടി ബിരുദം നേടിയശേഷം അതേ കോളേജില്‍നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും, തുടര്‍ന്ന് പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഡിപ്ലോമയും കരസ്ഥമാക്കി. കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദകേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴില്‍ അരുണാചല്‍പ്രദേശിലുള്ള വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീവ്യാസ എന്‍. എസ്സ്. എസ്സ്. കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. കാലടി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യത്തില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്തു. “ശ്രീരാമകൃഷ്ണ-വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍” എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുവാനായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ആശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആനുകാലികങ്ങളിലും സാഹിത്യസൃഷ്ടികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗണ്‍ലോഡ് “ഒരു കര്‍മ്മയോഗിയുടെ സന്ന്യാസപര്‍വ്വം” ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , ,


മതപരിവര്‍ത്തന രസവാദം: ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറിന്റെ പ്രേരണയാല്‍ അവര്‍ണ്ണവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിനു ഹിന്ദുക്കള്‍ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു എത്രയോ ദശകങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പുതന്നെ അധഃസ്ഥിതരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിമോചനത്തിനുള്ള രാജമാര്‍ഗ്ഗമായി മതപരിവര്‍ത്തനത്തിനെ കരുതിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു കേരളത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയിന്‍ കീഴില്‍ ഈഴവസമുദായം അനുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ക്കു പലതരത്തിലുള്ള പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈഴവര്‍ അപ്പാടെ ബുദ്ധമതത്തില്‍ ചേരണമന്നും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാംമതം എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ എന്നും ഹിന്ദു മതത്തില്‍ തന്നെ തുടരണമന്നും ഉള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സജീവമായ സംവാദങ്ങള്‍ക്കു വിഷയമായി. ഓരോ വാദഗതിക്കും അതതിന്റേതായ യുക്തിയും ന്യായവുമുണ്ടായിരുന്നു. കുമാരനാശാന്‍ തികഞ്ഞ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെ സുചിന്തിതമായ ചില നിഗമനങ്ങള്‍ അന്നു അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് മിതവാദി പത്രത്തില്‍ വന്ന പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് കുമാരനാശാന്‍ എഴുതിയ മറുപടിയാണ് “മതപരിവര്‍ത്തനരസവാദം” എന്ന ഈ ലഘുപ്രബന്ധം.

അതെഴുതപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടടുത്തിട്ടും, ഇന്നും ഇതിലെ വാദമുഖങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രസക്തി അല്പം പോലും നഷ്ടമായില്ലെന്നത് കുമാരാനാശാന്റെ പ്രായോഗികവീക്ഷണത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. ഇതിലെ ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ ഉദ്ധരണികളായി താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

“ക്രിസ്ത്യാനിമതത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന പുലയരും പറയരും നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പലേടത്തും ഉണ്ട്. മതപരിവര്‍ത്തന “രസവാദം” ആ കാരിരുമ്പുകളെ ഇനിയും തങ്കമാക്കീട്ടില്ല.”

“ബുദ്ധമതത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ നിര്‍ദ്ദോഷഭാഗങ്ങളെ മാത്രവും, ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ ദോഷാംശങ്ങളെ മാത്രവും ഉദാഹരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ താരതമ്യവിവേചനരീതി ശാസ്ത്രീയമോ ധര്‍മ്മ്യമോ അല്ല. ഇത് അറിയാതെ വരുന്നതാണെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടുന്ന ന്യൂനതയും, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കില്‍ നിന്ദ്യമായ ഒരു അപരാധവും ആകുന്നു.”

“സമുദായത്തിലെ പ്രത്യേകാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി മതം മാറാന്‍ തോന്നുമ്പോള്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് എന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ത്തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ട മാറുംവണ്ണം മതം മാറാന്‍ ഉപദേശിക്കരുതെന്നു ഞാന്‍ പറയുന്നത് സമുദായത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ക്ഷേത്രം കെട്ടാന്‍ മരം ചുമന്ന വേദന ഇതുവരെ ആറീട്ടില്ലാത്ത ചുമലില്‍ വിഹാരംപണിക്ക് കല്ലു ചുമക്കാന്‍ ധൃതിപ്പെട്ടാല്‍ സാധുക്കള്‍ കുഴങ്ങുമെന്നു മാത്രമേ അതിന്നര്‍ത്ഥമുള്ളു.”

“ദുരവസ്ഥയിലോ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലോ എന്നല്ല എന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതികളില്‍ മതത്തെ ഉപലംഭിച്ചു ഞാന്‍ ചെയ്യുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം മതപരിഷ്ക്കരണത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നും പരിവര്‍ത്തനത്തെ മുന്‍നിറുത്തിയല്ലെന്നും നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചു വായിച്ചുനോക്കുന്ന ആര്‍ക്കും അറിയാമെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. പരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ എന്റെ ആദര്‍ശം മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം” എന്നുള്ള ശ്രീനാരായണമതം ആണെന്ന് ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം.”

കടപ്പാട്: മതപരിവര്‍ത്തനരസവാദം എന്ന ഈ ലഘുപ്രബന്ധം പൂര്‍ണ്ണമായും വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ ടൈപ്പു ചെയ്തുതന്ന ശ്രീ. ഇ. എം. നായരോടുള്ള ഹാര്‍ദ്ദമായ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് മതപരിവര്‍ത്തന രസവാദം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , ,

Older Posts »