Feed on
Posts
Comments

kaveri

കാവേരീമാഹാത്മ്യം

തീര്‍ത്ഥക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കും പുണ്യനദികള്‍ക്കും ആര്‍ഷസംസ്കൃതിയില്‍ മഹത്തായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. മഹാപുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതാദി ഇതിഹാസങ്ങളുമെല്ലാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെയും പുണ്യനദികളുടെയും മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലമായി വര്‍ണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. “ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നര്‍മ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേഽസ്മിന്‍ സന്നിധിം കുരു” എന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹിന്ദുമതസ്ഥര്‍ പ്രതിദിനം ഭക്തിപൂര്‍വ്വം സ്മരിക്കുന്ന ഏഴു പുണ്യനദികളില്‍ ഒന്നാണ് കാവേരി. പ്രാചീനകാലം മുതല്ക്കേ ജനമനസ്സുകളില്‍ കാവേരീനദിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സമുന്നതമായ ആദരവിനെയും ഭക്തിയെയുമാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അഗ്നിപുരാണാന്തര്‍ഗതമായ കാവേരീമാഹാത്മ്യത്തില്‍ 30 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി കാവേരീനദിയുടെ ഉദ്ഭവം, മാഹാത്മ്യം എന്നിവയും, വിശേഷിച്ചും തുലാമാസത്തില്‍ കാവേരിയില്‍ സ്നാനം ചെയ്താലുള്ള ഫലവും വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐഹികവും പാരലൗകികവുമായ പ്രേയസ്സും ശ്രേയസ്സും സിദ്ധിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായ മാര്‍ഗ്ഗമേതാണെന്ന ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിന് അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷി നല്കുന്ന മറുപടിയോടെയാണ് മാഹാത്മ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. നാരദന്‍, ധൗമ്യന്‍, ദല്ഭ്യന്‍, ധര്‍മ്മപുത്രര്‍, ദ്രൗപദി, അഗസ്ത്യന്‍, ലോപാമുദ്ര തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസകഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധകഥകളിലൂടെ വ്യാസമഹര്‍ഷി സനാതനധര്‍മ്മത്തിന്റെ അന്തഃസാരം ഈ മാഹാത്മ്യത്തില്‍ നമുക്കു പകര്‍ന്നുതരുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ധ്യാനയോഗം, കര്‍മ്മയോഗം എന്നു തുടങ്ങി മുക്തിയിലേയ്ക്കുള്ള വിഭിന്ന ഉപായങ്ങള്‍ ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തില്‍ സരളമായ ഭാഷയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുണ്യനദിയായ കാവേരിയുടെ മഹിമ അറിയുവാനും അതോടൊപ്പം ആര്‍ഷസംസ്കൃതിയുടെ അന്തസ്സത്തയായ സനാതനമൂല്യങ്ങളോടുള്ള ആദരവു വളര്‍ത്താനും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വായന നമ്മെ തീര്‍ച്ചയായും സഹായിക്കും.

കാവേരീമാഹാത്മ്യം സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അയച്ചു തന്ന ശ്രീ ടി. പി. സുഗതനോട് ഹാര്‍ദ്ദമായ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും അപൂര്‍വ്വമായ നിരവധി ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇ-ബുക്ക് രൂപത്തിള്‍ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുവാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് കാവേരീമാഹാത്മ്യം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , ,

Stava Ratna Mala

സ്തോത്രങ്ങള്‍: ഈശ്വരപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും സുഗമമായ ഉപായമാണ് ഭക്തി എന്ന കാര്യത്തില്‍ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടാവില്ല. മോക്ഷസാധനസാമഗ്ര്യാം ഭക്തിരേവ ഗരീയസി എന്ന ആചാര്യവചനവും ഇതിനു പ്രമാണമാണ്. ഭക്തിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രപാരായണം പോലെ മറ്റൊരു മാര്‍ഗ്ഗമില്ല. ഈശ്വരസ്തുതി എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും ഹിന്ദുമതത്തില്‍ സ്തോത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലി ഈശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വേദകാലത്തുപോലുമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന ആചാര്യന്മാരും സ്തോത്രസാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായി അതിബൃഹത്തായ ഒരു സ്തോത്രസാഹിത്യം സംസ്കൃതത്തിലും മറ്റു ഭാരതീയഭാഷകളിലുമായി നിലവിലുണ്ട്.

രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങള്‍, സംഹിതകള്‍, ആഗമങ്ങള്‍, തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെല്ലാം ആദ്യന്തം വിവിധ ദേവീദേവന്മാരുടെ സ്തോത്രങ്ങള്‍ നമുക്കു കാണുവാന്‍ കഴിയും. ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളും പ്രതിദിനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം, ശിവസഹസ്രനാമം എന്നിവ മഹാഭാരതത്തിലുള്ളവയാണ്. മാര്‍ക്കണ്ഡേയപുരാണത്തിലുള്ള ദുര്‍ഗ്ഗാസപ്തശതിയും (ദേവീമാഹാത്മ്യം), ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിലുള്ള ലളിതാസഹസ്രനാമവും ശ്രീശങ്കരാചാര്യവിരചിതമായ സൗന്ദര്യലഹരി, ശിവാനന്ദലഹരി, പുഷ്പദന്തവിരചിതമായ ശിവമഹിമ്നസ്തോത്രം എന്നിവയും ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതമാണ്.

സ്തവരത്നമാല ഇ-ബുക്ക്: സ്തവരത്നമാല എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ശ്രീ ഓടാട്ടില്‍ കേശവമേനോന്‍ ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് നിത്യപാരായണത്തിനുള്ള പ്രസിദ്ധസ്തോത്രങ്ങള്‍ ലളിതമായ അര്‍ത്ഥസഹിതം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയില്‍ ഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. പദ്മനാഭോഽമരപ്രഭുഃ (പത്മനാഭന്‍ ദേവന്മാരുടെ പ്രഭുവാണ്) എന്നു ജപിക്കുന്നതിനു പകരം “പദ്മനാഭോ മരപ്രഭുഃ” (പത്മനാഭന്‍ മര്‍ത്യന്മാരുടെ പ്രഭുവാണ്) എന്നു ജപിച്ചാലും ഫലമൊന്നു തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാല്‍ സര്‍വ്വാന്തര്യാമിയായ ഭഗവാന്‍ ഭക്തന്റെ മനസ്സറിയുന്നവനാണ്. എന്നാല്‍, ഭക്തിഭാവം പൂര്‍വ്വാധികം ദൃഢമാകാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമറിഞ്ഞു സ്തുതിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമാണ്.

1930-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്തവരത്നമാല എന്ന പുസ്തകം സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അയച്ചുതന്ന ശ്രീ പി. എസ്സ്. രാമചന്ദ്രനോട് അകൈതവമായ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് സ്തവരത്നമാല ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , ,

cover Swamiyude Vilakkanushthanam
സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം ഇ-ബുക്ക്: കേരളത്തിലെ പ്രാചീന അനുഷ്ഠാനകലകളില്‍ പ്രമുഖമായ അയ്യപ്പന്‍ വിളക്കനുഷ്ഠാനത്തെ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരപൂര്‍വ്വഗ്രന്ഥം. ഈ അനുഷ്ഠാനകലക്ക് കൃത്യവും ഏകോപിതവുമായ ഒരു രീതി കേരളത്തില്‍ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ആ കുറവിനെ നികത്തി സര്‍വ്വസ്വീകാര്യമായ ഒരു രീതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം, പൂര്‍വ്വികരാല്‍ ഉണ്ടാക്കി, വളര്‍ത്തി, വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഇതിലെ കലാസൗഷ്ഠവം നശിച്ചുപോകാതെ നിലനിര്‍ത്തുവാനും ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് ഈ കൃതിയില്‍ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശ്രീ അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാനായി നടത്തപ്പെടുന്ന വഴിപാട് എത്രമാത്രം ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വ്വം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സര്‍വ്വരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും, തദ്വാരാ മൂല്യങ്ങള്‍ ഒട്ടും ചോര്‍ന്നുപോകാതെ കാത്തുസംരക്ഷിക്കേണ്ട ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവയ്ക്ക് ഉപോല്‍ബലകങ്ങളായ സമസ്ത സ്തുതികളും, സ്തോത്രങ്ങളും, താളങ്ങളും, താളപ്രകൃതിനിയമങ്ങളും, സ്വരരാഗങ്ങളും ഇതില്‍ സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും സുസ്ത്യര്‍ഹം തന്നെ. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ കലയ്ക്കു കിട്ടിയ ഒരു പൊന്‍തൂവലാകുന്നു സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥം അയ്യപ്പന്‍പാട്ട് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും, ഇതിലെ കലാകാരന്മാര്‍ക്കുമെന്നല്ല, വിളക്കു നടത്തിപ്പുകാര്‍ക്കും, മുഴുവന്‍ ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്കും തല്‍സംബന്ധമായ പൂര്‍ണ്ണ അറിവ് നല്‍കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. എല്ലാ അയ്യപ്പഭക്തന്മാരും ഈ കൃതിയെ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ “സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം” ഇ-ബുക്ക് ഭക്തജനസമക്ഷം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

കൃതജ്ഞത: സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം ഇ-ബുക്ക് മലയാളം ഇ-ബുക്സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സദയം അനുമതി നല്കിയ ശ്രീ. എം. ആര്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ മാസ്റ്ററോടും, പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി അയച്ചുതരികയും, അതിന്റെ ഇ-ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അത്യധികം പ്രോത്സാഹം നല്കുകയും ചെയ്തതിന് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ മകളായ ശ്രീമതി പ്രീതി ജയപ്രകാശിനോടുമുള്ള ഹാര്‍ദ്ദമായ നന്ദി ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്ക് (സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം ഇ-ബുക്ക്)

Tags: , , , , ,

cover adhyatma ramayana mal new

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് രണ്ടാം പതിപ്പ്: മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോള്‍ നാലു വര്‍ഷം തികയുന്നു. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടായിരുന്നു ഈ ബ്ലോഗില്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇ-ബുക്ക്. അതിന്റെ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്തരകാണ്ഡത്തോടു കൂടിയ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഇ-ബുക്കായി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിരിയ്ക്കാം.

ഉത്തരകാണ്ഡം: ശ്രീ വാല്‍മീകീരാമായണത്തിലെന്നപോലെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലും ഉത്തരകാണ്ഡം പ്രക്ഷിപ്തമാണ് (പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടതാണ്) എന്നും അത് എഴുത്തച്ഛന്‍ രചിച്ചതല്ല എന്നും അതല്ല ഉത്തരകാണ്ഡവും എഴുത്തച്ഛന്‍ തന്നെ രചിച്ചതാണെന്നും ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരുടെയിടയില്‍ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലകൃതിയില്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയാതീതമാണ്. അതിനു രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും രചയിതാക്കള്‍ ഉത്തരകാണ്ഡവും കൂടി തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അവഗണിക്കുവാനാവില്ല. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛന്‍ തന്റെ പരിഭാഷയില്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ ന്യായമായ കാരണമൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. വാസ്തവം എന്തായാലും, ശ്രീരാമകഥ വായിച്ചു രസിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രാമഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്തരകാണ്ഡം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഇ-ബുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കും.

കടപ്പാട്: അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഇ-ബുക്കിന്റെ ആദ്യപതിപ്പില്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയതും, ഉത്തരകാണ്ഡവും ചില സ്തോത്രങ്ങളും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി അതിനെ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതും ഈ ബ്ലോഗിന്റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ ശ്രീ പി. എസ്സ്. അഗ്നീശ്വരനാണ്. (സന്ത് തുളസീദാസ് വിരചിച്ച സുപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീരാമചരിതമാനസം ശ്രീ അഗ്നീശ്വരന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി മലയാളത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു). അദ്ദേഹം സ്വയം ഉത്തരകാണ്ഡം മുഴുവന്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആദ്യാവസാനം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശ്രീ അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ കൃതജ്ഞത ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

രാമായണമാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഇ-ബുക്കിന്റെ ഈ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് വായനക്കാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. തിരക്കു പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിതയാത്രയില്‍ വല്ലപ്പോഴുമൊന്നു തങ്ങളുടെ ലാപ് ടോപ്പിലോ പി. സി. യിലോ രാമായണം വായിക്കുവാനും അതിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ സ്വാംശീകരിക്കുവാനും ഈ ഇ-പുസ്തകം ഉപകരിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കട്ടെ.

ഡൗണ്‍ലോഡ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്‌ ഇ-ബുക്ക്

Tags: , ,

cover sri rama gita malayalam

ശ്രീരാമഗീത: വേദവ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലുള്ള ശിവപാര്‍വ്വതിസംവാദത്തില്‍ വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന രാമകഥയാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്ന പേരില്‍ പ്രശസ്തിയാര്‍ജ്ജിച്ചത്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡം അഞ്ചാം സര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ശ്രീരാമന്‍ ലക്ഷ്മണന് ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭമുണ്ട്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഈ സര്‍ഗ്ഗം ശ്രീരാമഗീത എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു.

സീതാപരിത്യാഗത്തിനുശേഷം ഏകാന്തനായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സമീപിച്ച് ലക്ഷ്മണന്‍ യഥാവിധി പ്രണാമങ്ങളര്‍പ്പിച്ചശേഷം സംസാരസാഗരത്തില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിനുള്ള ഉപായം തനിക്ക് ഉപദേശിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ട് ശ്രീരാമന്‍ വേദോക്തവും വിശിഷ്ടവുമായ ആത്മജ്ഞാനം ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് ശ്രീരാമഗീത.

ശ്രീരാമഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കം: ശ്രീരാമോപദിഷ്ടമായ ഈ അന്‍പത്തിയാറു ശ്ലോകങ്ങളില്‍ സര്‍വ്വവേദാന്തസാരം തന്നെ നമുക്ക് ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും. ശിഷ്യന്റെ യോഗ്യതകള്‍, സദ്ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത, മുക്തിയ്ക്കുള്ള ഉപായം, ജ്ഞാനകര്‍മ്മസമുച്ചയവാദഖണ്ഡനം, മഹാവാക്യവിചാരം, അവസ്ഥാത്രയവിവേകം, പഞ്ചകോശവിവേകം, അദ്ധ്യാസനിരൂപണം, ഓംകാരോപാസന, ആത്മവിചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ വളരെ ചുരുക്കി ശ്രീരാമഗീതയില്‍ വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗീതകള്‍ നിരവധി: ഗീത എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നമ്മളാദ്യം സ്മരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയാണ്. എന്നാല്‍ അതിനു പുറമെ നിരവധി ഗീതകള്‍ മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതം ശാന്തിപര്‍വ്വത്തില്‍ മാത്രമായി ഒന്‍പത് ഗീതകളുള്ളതായി ബാലഗംഗാധരതിലകന്റെ ഗീതാരഹസ്യത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പര്‍വ്വങ്ങളിലും വിവിധ ഗീതകളുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലും കപിലഗീത, ഉദ്ധവഗീത ഇത്യാദി ഗീതകളുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ വിവിധ പുരാണങ്ങളിലുള്ള ശിവഗീത, ദേവീഗീത, ഗണേശഗീത, ഈശ്വരഗീത, ഭഗവതിഗീത, അവധൂതഗീത, അഷ്ടാവക്രഗീത, ഋഭുഗീത, അഗസ്ത്യഗീത, ബ്രഹ്മഗീത, എന്നു തുടങ്ങി 123 ഗീതകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഡോ. വി. രാഘവന്‍ രചിച്ച “റീഡിങ്ങ്സ് ഫ്രം ദി ഭഗവദ്ഗീത” എന്ന കൃതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരാണികഗീതാസാഹിത്യം എന്നാണ് ഇവ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ആധുനികമായ ഗാന്ധിഗീത, സത്യാഗ്രഹഗീത, ക്രിസ്തുഗീത, ഗിരിഗീത, അല്ലാഗീത തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്.

ഭഗവദ്ഗീതയാണ് ഇവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രാചീനമെന്നും, അതിനെ അനുകരിച്ചുണ്ടായവയാണ് പൗരാണികമായ മറ്റു ഗീതകളെന്നുമാണ് പണ്ഡിതമതം. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മഹാഭാരതത്തിലെ മറ്റു ഗീതകള്‍ക്ക് ഭഗവദ്ഗീതയുമായി സാദൃശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ പൗരാണികഗീതകളില്‍ പലതിനും ഭഗവദ്ഗീതയുമായി ഒരു പരിധി വരെ സാദൃശ്യമുണ്ട്.

ശ്രീരാമഗീത ഇ-ബുക്ക്: ലോകമാസകലം ശ്രീരാമഭക്തര്‍ ശ്രീരാമനവമി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ ശ്രീരാമഗീതയുടെ മലയാളം ഇ-ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അത്യന്തം ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. ശ്രീരാമഗീതയും പൗരാണികമായ മറ്റു വിശിഷ്ടഗീതകളും പഠിക്കുവാന്‍ ഇത് വായനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിത്തീരട്ടെ എന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമഗീത മലയാളം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

cover 2

ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം: മഹാഭാരതത്തിലും, പുരാണങ്ങളിലും, തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റുമായി പതിനെട്ടിലധികം ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും ആസേതുഹിമാചലം വസിക്കുന്ന ശിവഭക്തന്മാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേരും നിത്യം ജപിക്കുന്നതും മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസനപര്‍വ്വത്തിലെ പതിനേഴാമദ്ധ്യായത്തിലെ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാണ്.

മഹാഭാരതയുദ്ധാനന്തരം ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന്‍ ശരശയ്യയില്‍ ഉത്തരായണകാലം വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചു കിടന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹനെ സമീപിച്ച് അനുഗ്രഹാശിസ്സുകള്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. ഭീഷ്മരാകട്ടെ രാജധര്‍മ്മവും മോക്ഷധര്‍മ്മവും ഉപദേശിച്ച് യുധിഷ്ഠിരനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം യുധിഷ്ഠിരന്‍ ഭീഷ്മരോട് ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചു. അത് ഉപദേശിക്കുവാന്‍ താന്‍ യോഗ്യനല്ലെന്നും, ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ തന്നെയാണ് അതിനു യോഗ്യനെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മര്‍ യുധിഷ്ഠിരന് ശിവസഹസ്രനാമം ഉപദേശിക്കുവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഈ അപേക്ഷയെ മാനിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഉപമന്യു മഹര്‍ഷി പണ്ട് തനിക്കുപദേശിച്ച ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കല്‍ ബ്രഹ്മാവ് പതിനായിരം നാമങ്ങളുള്ള ശിവസ്തോത്രം ഉപദേശിച്ചുവെന്നും അതില്‍നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ആയിരത്തെട്ടു നാമങ്ങളാണ് താന്‍ ഉപദേശിക്കുന്ന ശിവസഹസ്രനാമത്തിലുള്ളതെന്നും ഉപമന്യു മഹര്‍ഷി ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതില്‍നിന്നും മഹാഭാരതം അനുശാസനിക പര്‍വ്വത്തിലെ ഈ സ്തോത്രം വ്യാസരചിതമല്ലെന്നും, വ്യാസന്‍ പൂര്‍വ്വസൂരികളെ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.

ശിവസഹസ്രനാമഭാഷ്യങ്ങള്‍: ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രത്തിലെ മിക്കവാറും നാമങ്ങളുടെയും അര്‍ത്ഥം അത്യന്തം ദുര്‍ഗ്രഹമായതിനാല്‍ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഈ സ്തോത്രം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. സമ്പൂര്‍ണ്ണമഹാഭാരതത്തിന് പ്രശസ്തമായ മഹാഭാരതഭാവദീപം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച നീലകണ്ഠചതുര്‍ദ്ധരന്റെ ശിവസഹസ്രനാമഭാഷ്യം മാത്രമാണ് ഇന്നു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളുത്. ലിംഗാധ്വരി എന്ന പണ്ഡിതന്‍ വിരചിച്ച ഒരു ശിവസഹസ്രനാമഭാഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകള്‍ മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ. ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു പോലും സംശയമാണ്.

ശ്രീ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഇ-ബുക്ക്: മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസനികപര്‍വ്വത്തിലെ പതിനേഴാമദ്ധ്യായത്തിലെ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാണ് ഇ-ബുക്കിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഗീതാ പ്രസ്സിന്റെ പാഠമാണ് ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചത്. സംശയമുള്ളിടത്ത് ശ്രീ നീലകണ്ഠചതുര്‍ദ്ധരന്റെ മഹാഭാരതഭാവദീപം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവരാത്രിമഹോത്സവവേളയില്‍ത്തന്നെ ശിവസഹസ്രനാമം ഇ-ബുക്ക് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ അത്യന്തം ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. ശിവഭക്തന്മാര്‍ ഇതിനെ സസന്തോഷം വരവേല്‍ക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: ശ്രീശിവസഹസ്രസ്തോത്രത്തിന്റെയും നാമാവലിയുടെയും ദേവനാഗരിയിലുള്ള ഇ-ടെക്സ്റ്റ് http://sanskritdocuments.org/ എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നെടുത്തതാണ്. ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രവും നാമാവലിയും ഇ-ബുക്കായി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭംഗിയായി പ്രൂഫ് നോക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ രഘുനാഥനോടും, ഇ-ബുക്കിന് സുന്ദരമായ കവര്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത ശ്രീ വേണുഗോപാലിനോടും, സാന്‍സ്ക്രിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈറ്റിനോടുമുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്ക്

Tags: , , , , ,


ശ്രീരാമചരിതമാനസം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്: മലയാളത്തില്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ചില പരിഭാഷകള്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ പരിഭാഷയൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവയൊന്നും ഇന്നു അച്ചടിയിലില്ലെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ രചിച്ച ശ്രീ പി. എസ്സ്. അഗ്നീശ്വരന്‍ നമ്മുടെയെല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു.

ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ സുന്ദരകാണ്ഡം വരെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലായി നേരത്തെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇ-ബുക്കുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ലങ്കാകാണ്ഡവും ഉത്തരകാണ്ഡവുമടങ്ങുന്ന ഈ നാലാം ഭാഗത്തോടെ ശ്രീ രാമചരിതമാനസം ഇ-ബുക്ക് പ്രോജക്ട് പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ്. ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം വരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളും സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അയച്ചുതരികയും, (ഇ-ബുക്ക് ഫോര്‍മ്മാറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) അതിനെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമചരിതമാനസം ലങ്കാകാണ്ഡം, ഉത്തരകാണ്ഡം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , ,


രാമായണം: ഭാരതീയരെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണല്ലോ രാമയണവും മഹാഭാരതവും. ഇവയില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിച്ചേരുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് രാമായണത്തിനാണെന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കുശേഷവും ശ്രീരാമനും, സീതയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃകാദമ്പതികളാണ്, ആദര്‍ശത്തിന്റെ ആള്‍രൂപങ്ങളാണ്. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെയാരെയെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാന്‍ പോലും നമുക്കാവില്ല. ഒരു ഉത്തമ സഹോദരനെന്ന നിലയില്‍ ലക്ഷ്മണനെ വെല്ലാനും ആര്‍ക്കും സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സുഗ്രീവന്റെ സൗഹൃദവും, ഹനൂമാന്റെ ദാസ്യഭാവവും ഭരതന്റെ ഭ്രാതൃഭക്തിയും അപ്രതിമമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സില്‍ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം “യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയഃ സരിതശ്ച മഹിതലേ, താവദ്രാമായണകഥാ ലോകേഷു പ്രചരിഷ്യതി” (മലകളും, നദികളും ഈ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാമയണകഥ ജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും) എന്നു കവി പാടിയത്.

ശ്രീരാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീ രാമായണം: രാമായണത്തിന്റെ പുനരാഖ്യാനങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ഭാരതീയവും വൈദേശികവുമായ ഭാഷകളില്‍ ഗദ്യത്തിലും, പദ്യത്തിലും എണ്ണമറ്റ പരിഭാഷകളും പുനരാവിഷ്കരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭക്തകവി തുളസീദാസന്‍ രചിച്ച ശ്രീരാമചരിതമാനസം എന്ന കൃതിയ്ക്കാണ്. രാമായണകഥ ജനകീയഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനായി ആദികവിയായ വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി സ്വയം തുളസീദാസനായി ജന്മമെടുത്തു എന്നൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ചെറിയതോതിലുള്ള ആഖ്യാനഭേദങ്ങളും അവതരണശൈലിയുള്ള വ്യത്യസ്തതയും, ഭക്തിരസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം അതര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാതെ കേരളീയരുടെ മാത്രം ആസ്വാദനത്തിനു പാത്രമായപ്പോള്‍, ശ്രീരാമചരിതമാനസം അതിന്റെ നിരവധി പരിഭാഷകളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും പ്രചാരം നേടി. ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രാചീനരും അര്‍വ്വാചീനരുമായ ഹരികഥാകാരന്മാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് തെല്ലൊന്നുമല്ല.

ശ്രീരാമചരിതമാനസം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്: മലയാളത്തില്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ചില പരിഭാഷകള്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ പരിഭാഷയൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവ ഇന്നു അച്ചടിയിലില്ലെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ രചിച്ച്, ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം വരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളും സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അയച്ചുതരികയും, (ഇ-ബുക്ക് ഫോര്‍മ്മാറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) അതിനെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ പി. എസ്സ്. അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങളും ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമചരിതമാനസം ആരണ്യകാണ്ഡം, കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം, സുന്ദരകാണ്ഡം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , , ,

രാമായണം: ഭാരതീയരെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണല്ലോ രാമയണവും മഹാഭാരതവും. ഇവയില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിച്ചേരുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് രാമായണത്തിനാണെന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കുശേഷവും ശ്രീരാമനും, സീതയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃകാദമ്പതികളാണ്, ആദര്‍ശത്തിന്റെ ആള്‍രൂപങ്ങളാണ്. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെയാരെയെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാന്‍ പോലും നമുക്കാവില്ല. ഒരു ഉത്തമ സഹോദരനെന്ന നിലയില്‍ ലക്ഷ്മണനെ വെല്ലാനും ആര്‍ക്കും സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സുഗ്രീവന്റെ സൗഹൃദവും, ഹനൂമാന്റെ ദാസ്യഭാവവും ഭരതന്റെ ഭ്രാതൃഭക്തിയും അപ്രതിമമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സില്‍ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം “യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയഃ സരിതശ്ച മഹിതലേ, താവദ്രാമായണകഥാ ലോകേഷു പ്രചരിഷ്യതി” (മലകളും, നദികളും ഈ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാമയണകഥ ജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും) എന്നു കവി പാടിയത്.

രാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീ രാമായണം: രാമായണത്തിന്റെ പുനരാഖ്യാനങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ഭാരതീയവും വൈദേശികവുമായ ഭാഷകളില്‍ ഗദ്യത്തിലും, പദ്യത്തിലും എണ്ണമറ്റ പരിഭാഷകളും പുനരാവിഷ്കരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭക്തകവി തുളസീദാസന്‍ രചിച്ച ശ്രീരാമചരിതമാനസം എന്ന കൃതിയ്ക്കാണ്. രാമായണകഥ ജനകീയഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനായി ആദികവിയായ വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി സ്വയം തുളസീദാസനായി ജന്മമെടുത്തു എന്നൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ചെറിയതോതിലുള്ള ആഖ്യാനഭേദങ്ങളും അവതരണശൈലിയുള്ള വ്യത്യസ്തതയും, ഭക്തിരസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം അതര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാതെ കേരളീയരുടെ മാത്രം ആസ്വാദനത്തിനു പാത്രമായപ്പോള്‍, ശ്രീരാമചരിതമാനസം അതിന്റെ നിരവധി പരിഭാഷകളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും പ്രചാരം നേടി. ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രാചീനരും അര്‍വ്വാചീനരുമായ ഹരികഥാകാരന്മാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് തെല്ലൊന്നുമല്ല.

ശ്രീരാമചരിതമാനസം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്: മലയാളത്തില്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ചില പരിഭാഷകള്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ പരിഭാഷയൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവ ഇന്നു അച്ചടിയിലില്ലെന്നാണ് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന് ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ രചിച്ച്, ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ ഉത്തരകാണ്ഡം വരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളും സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, മലയാളം ഇ-ബുക്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അയച്ചുതരികയും, (ഇ-ബുക്ക് ഫോര്‍മ്മാറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) അതിനെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ അഗ്നീശ്വരനോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ബാലകാണ്ഡം നേരത്തെ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ ഫോര്‍മ്മാറ്റിങ്ങും പ്രൂഫ്റീഡിങ്ങും ദ്രുതഗതിയില്‍ നടന്നുവരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങളും ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീരാമചരിതമാനസം അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം മലയാളം ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , , , , , ,

ശ്രീമത് പരമേശ്വരാനന്ദസ്വാമികള്‍: ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവസമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മഹാന്മാരില്‍ അവിസ്മരണീയനാണ് ശ്രീമത് പരമേശ്വരാനന്ദസ്വാമികള്‍ (1920-2009). കൗമാരത്തില്‍ത്തന്നെ നടത്തിയ ഭാരതപര്യടനത്തിനിടയില്‍ പ്രസിദ്ധരായ ദേശീയനേതാക്കന്മാരുമായും, ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരുമായും സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായി ആദ്ധ്യാത്മികമായ നല്ലൊരു വീക്ഷണം സ്വായത്തമാക്കുവാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍വെച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റു വരിക്കുകയും കുറച്ചുനാള്‍ വാര്‍ത്താവിതരണ വകുപ്പിലെ ഒരുദ്യോഗം സ്വീകരിക്കുകയും, ഡല്‍ഹിയിലും പിന്നെ മദ്രാസിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ നിയോഗം അതല്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോള്‍ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് അഖില ഭാരത ആര്യ ധര്‍മ സേവാസംഘത്തിലെ മിഷണറിയായി കേരളത്തിലെത്തി. പിന്നീടുള്ള ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, ആദ്ധ്യാത്മികരംഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിത്തീര്‍ന്നു. 1962-ല്‍ കന്യാകുമാരിയില്‍, വിവേകാനന്ദശിലാസ്മാരകം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള യജ്ഞത്തില്‍ മുഖ്യപങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. 1980-ല്‍ അറുപതാം വയസ്സില്‍ പ്രസിദ്ധ ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യനായിരുന്ന ശ്രീമദ് ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളില്‍ നിന്നും പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പേരില്‍ സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. സന്ന്യാസിയായ ശേഷം ഭൗതികമായ ചുമതലകളെല്ലാം വിട്ടു കന്യാകുമാരിയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണമന്ദിര്‍ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് 18 വര്‍ഷം ഗുരുനാഥനോടൊപ്പം ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. ഗുരുവിന്റെ സമാധിക്കുശേഷം തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കനകമലയുടെ അടിവാരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട്, ഷൊര്‍ണ്ണൂരിനടുത്ത് ഇരുനിലംകോട് ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായി ജ്ഞാനാനന്ദകുടീരം സ്ഥാപിച്ചു. ഹൈന്ദവസമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക, ആധ്യാത്മിക സമുത്കര്‍ഷത്തിനുവേണ്ടി സ്വജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച തപോധനനും, കര്‍മ്മയോഗിയുമായിരുന്ന സ്വാമിജിയുടെ സ്മരണ എക്കാലവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ നാം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

കൃതികള്‍: സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ദുര്‍ഗ്രാഹ്യങ്ങളായ ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും, ധര്‍മ്മസംഹിതകളേയും ക്രോഡീകരിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സുഗ്രാഹ്യമായ രീതിയില്‍ സ്വാമിജി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ധര്‍മ്മ പരിചയം, ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള്‍ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മാത്രം മതി സ്വാമിജിയുടെ സ്മരണ എക്കാലവും നിലനില്‍ക്കാന്‍. ഇവയെക്കൂടാതെ കന്യാകുമാരി മുതല്‍ കപിലവസ്തുവരെ, ജീവിതജ്യോതി, ധര്‍മ്മരശ്മികള്‍, കൃഷ്ണം ശരണം ഗച്ഛാമി, പുണ്യ ചരിതാവലി, കന്യാകുമാരിയും ചുറ്റുക്ഷേത്രങ്ങളും, ജയജഗജ്ജനനി, ആര്‍ഷരശ്മികള്‍, വിജ്ഞാനപ്രഭ, സന്ന്യാസം സന്ന്യാസി സമുദായം, വന്ദേമാതരം, മഹാത്മാഗാന്ധി-മാര്‍ഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും, ഹിന്ദുക്കളെ ഉണരുവിന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുവിന്‍, ദിവ്യവാണികള്‍, ശ്രീഗാന്ധിസൂക്തങ്ങള്‍, ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, അഷ്ടഗ്രഹയോഗവും യജ്ഞങ്ങളും, ഗോസംരക്ഷണം, ഹിന്ദുസമുദായ സംരക്ഷണം, പ്രാര്‍ത്ഥന, ശ്രീരമണ മഹര്‍ഷി, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ധര്‍മ്മജ്ഞനായ ശ്രീനാരായണഗുരു, ആചാര്യ പ്രണവാനന്ദജി, ശ്രീമഹാ ശിവരാത്രി – തത്വവും, മാഹാത്മ്യവും, നവരാത്രി മാഹാത്മ്യം, യജ്ഞപ്രസാദം, ഗീതാമൃതം, സത്‌സംഗവും ജീവിതവും, സനാതനധര്‍മ്മ സംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങള്‍, ശ്രീവേദവ്യാസചരിതം മുതലായി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ സ്വാമിജിയുടേതായിട്ടു്. വായനക്കാരനെ സാംസ്കാരികമായും, ആധ്യാത്മികമായും ആശയപരമായും ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുവാനും, പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കുവാനും, പര്യാപ്തങ്ങളാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉള്ളടക്കവും ശൈലിയും.

ശ്രീമത് പരമേശ്വരാനന്ദസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം:ഒരു കര്‍മ്മയോഗിയുടെ സന്ന്യാസപര്‍വ്വം” എന്ന ലഘുജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഇ-ബുക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സദയം അനുമതി നല്കിയ ശ്രീ രാജീവ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയോടും, അതിനായി പ്രയത്നിച്ച ശ്രീ രഘുനാഥനോടുമുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ വിസ്തൃതമായ ഒരു ജീവചരിത്രം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ രചിക്കുവാന്‍ ശ്രീ രാജീവിനു കഴിയട്ടെ, അതിനുവേണ്ട സമയവും, സൗകര്യം നല്കി ജഗദീശ്വരന്‍ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ജീവചരിത്രകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറുകുറിപ്പ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

രാജീവ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട: തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കടുത്ത് കിഴുത്താണിയില്‍ ജനിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ സെന്റ് തോമസ് കോളേജില്‍നിന്നും റാങ്കോടുകൂടി ബിരുദം നേടിയശേഷം അതേ കോളേജില്‍നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും, തുടര്‍ന്ന് പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഡിപ്ലോമയും കരസ്ഥമാക്കി. കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദകേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴില്‍ അരുണാചല്‍പ്രദേശിലുള്ള വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീവ്യാസ എന്‍. എസ്സ്. എസ്സ്. കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. കാലടി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യത്തില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്തു. “ശ്രീരാമകൃഷ്ണ-വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍” എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുവാനായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ആശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആനുകാലികങ്ങളിലും സാഹിത്യസൃഷ്ടികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗണ്‍ലോഡ് “ഒരു കര്‍മ്മയോഗിയുടെ സന്ന്യാസപര്‍വ്വം” ഇ-ബുക്ക്

Tags: , , , , , ,

Older Posts »